Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Sysselsättning och social utveckling i Europa: översynen 2018 bekräftar positiva tendenser men visar på utmaningar, framför allt inom automatisering och digitalisering

Bryssel den 13 juli 2018

Idag publicerar kommissionen 2018 års rapport om sysselsättningen och den sociala utvecklingen i Europa.

I årets rapport bekräftas att utvecklingen på arbetsmarknaden varit positiv och att de sociala förhållandena förbättrats. Antalet sysselsatta i EU är nu rekordhögt: nästan 238 miljoner människor har ett arbete. Under 2017 hade 3,5 miljoner fler människor arbete jämfört med 2016. Även om antalet arbetade timmar per anställd har ökat under de senaste åren är de fortfarande färre än under 2008. Samtidigt ökade de disponibla inkomsterna och minskade fattigdomen. Den allvarliga materiella fattigdomen har aldrig varit så låg: 16,1 miljon färre människor var drabbade jämfört med 2012, men när vi ser på effekterna av den tekniska utvecklingen råder det osäkerhet om vilka följderna av automatiseringen och digitaliseringen kommer att bli. Därför fokuserar 2018 års rapport på ett arbetsliv i förändring.

– Den europeiska ekonomin växer snabbare och jämnare än tidigare, säger sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Det gynnar sysselsättningen, ökar hushållens inkomster och förbättrar de sociala villkoren. Teknisk utveckling kan främja tillväxt och sysselsättning, men endast om vi själva styr denna utveckling. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter ger en kompass som förbereder alla på denna omvandling. Våra förslag förverkligar pelaren i praktiken genom att vi ger människor i Europa bättre utbildning och färdigheter under hela livet. Vi ser till att alla arbetstagare omfattas av grundläggande rättigheter i ett snabbt föränderligt arbetsliv. Våra förslag handlar om öppna och förutsägbara arbetsförhållanden och tillgång till socialt skydd. 

Syftet med årets rapport är att analysera de möjligheter och risker som hänger samman med teknisk innovation, demografiska förändringar och globalisering. Översynen visar vad som måste göras för att utvecklingen ska komma alla till godo.

Såsom framgår av översynen är teknisk utveckling nyckeln till ökad produktivitet. Men den ersätter också rutinuppgifter för lågkvalificerade och ökar kunskapströskeln för att man ska få ett jobb: Även om man ännu inte vet vilka följder den tekniska utvecklingen kommer att ha på sysselsättningen visar studier att repetitiva rutinuppgifter i dagens arbete kan komma att automatiseras, antingen helt eller delvis. Enligt en studie kan 37–69 % av jobben delvis vara automatiserade inom kort. Bättre utbildning och livslångt lärande är av avgörande betydelse i ett föränderligt arbetsliv. Vi måste också se till att vår arbetsmarknad och våra institutioner för social trygghet har anpassats till denna utveckling.

Med den nya kompetensagendan för Europa och finansiering från EU har kommissionen i nära samarbete med medlemsländerna, utbildningsanordnare och företag banat vägen för att människor i Europa ska få bättre färdigheter på alla nivåer. Även arbetsmarknadsparterna spelar en viktig roll när det gäller att öka arbetstagarnas kunskaper och omskola dem samt hantera den ökade flexibiliteten i ett arbetsliv i förändring. De hjälper till att utarbeta utbildningsprogram och identifiera möjligheter och hinder till följd av de snabba förändringarna på arbetsmarknaden.

Ny teknik ökar antalet egenföretagare och personer med atypiska anställningar. Enligt översynen gynnar de nya arbetsformerna både arbetstagare och företag, i form av ökad flexibilitet och bättre balans mellan arbete och privatliv. De erbjuder också människor, inbegripet personer med funktionshinder och äldre, nya möjligheter att komma in på och stanna kvar på arbetsmarknaden. Av rapporten framgår det ändå att det finns ett samband mellan det ökade antalet atypiska anställningar och försämrade arbetsvillkor. Följden är större inkomstsvängningar, försämrad anställningstrygghet och otillräcklig tillgång till socialskydd, såsom konstaterats i samband med plattformsarbetare. Kommissionen lägger därför fram förslag på en modernisering av arbetsmarknadslagstiftningen och de sociala trygghetssystemen som är mer anpassade till det framtida arbetslivet. Genom direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen infördes nya miniminormer för alla arbetstagare, också för dem med atypiska anställningsförhållanden. Och genom förslaget till rekommendation om tillgång till socialt skydd uppmuntrar vi medlemsländerna att ge alla anställda och egenföretagare tillgång till socialskydd. Dessutom ska det vara möjligt att överföra rättigheter mellan olika arbeten och anställningsformer.

I 2018 års översyn konstateras det också att vissa strukturella utmaningar kvarstår, bland annat när det gäller jämlikhet, såsom lika inkomster och klyftan mellan kvinnor och män, samt kompetensutveckling och utbildning.

Bakgrund

Den årliga rapporten om sysselsättningen och den sociala utvecklingen i Europa ger en färsk ekonomisk analys av sysselsättningen och de sociala tendenserna i Europa. Utgående från dessa tendenser pekar man i rapporten på eventuella utmaningar och lyfter fram möjliga politiska lösningar. För EU-kommissionen är det här den viktigaste rapporten för att analysera bevis och se över tendenser och framtida utmaningar på arbetsmarknaden.

Det finns många exempel på hur kommissionen ämnar fokusera på utmaningarna i de årliga rapporterna. Bland annat ges i kommissionens förslag till flerårig budgetram mer medel till investeringar i människor, inbegripet genom den nya Europeiska socialfonden+ (ESF+) och den förbättrade Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Initiativ och verktyg såsom kompetensagendan för Europa, ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga, utökningen av Erasmusprogrammet samt Europeiska solidaritetskåren kommer alla att bidra till dessa mål, liksom kommissionens förslag om tillgång till socialskydd och tydliga och förutsägbara arbetsvillkor.

Läs mer

Faktablad: Rapporten om sysselsättning och social utveckling i Europa för år 2018 – Frågor och svar

Faktablad: Årlig översyn 2018 – Sysselsättning och social utveckling i Europa. Hur ser arbetslivet ut efter digitaliseringen?

2018 års rapport om sysselsättning och social utveckling

Arbetsmarknads- och samhällsanalyser på generaldirektoratet för arbetes webbplats

Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

IP/18/4395

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar