Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen: Arbetsgruppen lägger fram rekommendationer om ett nytt sätt att arbeta för kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Bryssel den 10 juli 2018

I dag överlämnade arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” under ledning av förste vice ordförande Frans Timmermans sin slutrapport till kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Rapporten besvarar tre frågeställningar som lades fram av ordföranden när han tillsatte arbetsgruppen i november 2017: Hur kan subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bättre tillämpas inom EU-institutionerna, hur kan de regionala och lokala myndigheterna och de nationella parlamenten bättre fås med i arbetet med att utforma och genomföra EU:s politik, och förekommer det politikområden där befogenheter med tiden kan återföras till medlemsstaterna.

– Jag vill att vår union ska ha tydligare fokus på de frågor som är av störst betydelse för våra medborgare, säger ordförande Jean-Claude Juncker idag. Detta är skälet till att kommissionen har strävat efter att spela en betydande roll i de stora frågorna, medan den intagit en mer tillbakadragen roll i mindre frågor. Det är också orsaken till att jag har inrättat en arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” för att se till att vi agerar endast i de frågor där EU tillför ett mervärde. Jag vill rikta mitt tack till Frans Timmermans och arbetsgruppens övriga medlemmar från de nationella parlamenten och från Europeiska regionkommittén för denna viktiga rapport. EU kan inte byggas utan att lokala myndigheter, EU-institutionerna och alla myndighetsnivåer däremellan är aktivt och jämlikt involverade. Mina slutsatser kommer att ingå i mitt tal om tillståndet i unionen i september. Jag hoppas att cheferna för de övriga EU-institutionerna och de nationella myndigheterna tillsammans med mig också i praktiken vill omsätta dessa idéer i arbetet för vår union.

– För att förbättra lagstiftningens kvalitet och effektivitet förespråkar vi ett nytt arbetssätt som ger lokala, regionala och nationella myndigheter mer inflytande i EU:s beslutsfattande, säger medlemmarna i arbetsgruppen. Detta innebär att de roller som innehas av de olika EU-institutionerna, liksom de nationella, regionala och lokala myndigheterna och de nationella parlamenten, respekteras fullt ut. Vi föreslår en ny strategi för att aktivt tillämpa subsidiaritetsprincipen för att säkerställa EU-lagstiftningens mervärde. Därmed får medborgarna större fördelar och medlemsstaterna kommer att ta mer eget ansvar för unionens beslut. Vi har lagt fram vår rapport för ordförande Juncker och han har tillförsäkrat oss att han kommer att arbeta tillsammans med de övriga institutionerna att gå vidare med våra rekommendationer.

Arbetsgruppen konstaterar att det behövs ett nytt sätt att arbeta med subsidiaritets- och proportionalitetprinciperna för att lokala och regionala myndigheter och nationella parlament mer effektivt ska kunna bidra till beslutsfattandet i EU och till utformningen av ny lagstiftning. Enligt den föreslagna nya strategin skulle subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna bedömas mer konsekvent på alla förvaltningsnivåer, utgående från ett ”modellschema”, dvs. en slags checklista med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciper.

Arbetsgruppen rekommenderar också att den tidsgräns på åtta veckor som de nationella parlamenten har att komma med yttranden om förslag till EU-lagstiftning tillämpas flexibelt och tar upp möjligheten att i framtiden utöka tidsgränsen till tolv veckor. Dessutom rekommenderar arbetsgruppen att de tre EU-institutionerna enas om ett flerårigt och målinriktat program för omläggning av EU:s arbete på vissa politiska områden i syfte att mer effektivt genomföra redan existerande EU-lagstiftning och minska mängden ny lagstiftning. Detta bygger på den nuvarande kommissionens mycket mer målinriktade arbetsprogram för kommissionen och på att de tre EU-institutionerna tillsammans kommer överens om årliga gemensamma förklaringar i prioriterade ärenden för antagande under respektive år.

Arbetsgruppen anser att denna nya strategi bör tillämpas på den befintliga EU-lagstiftningen och alla nya politiska initiativ. Berörda parter lämnade ett antal förslag till arbetsgruppen om de delar av EU:s lagstiftning och politik där en granskning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kunde inledas. Kommissionen kommer att beakta dessa förslag i sitt framtida arbete.

Bakgrund

Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” inrättades av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i november 2017. Han bad arbetsgruppen att arbeta med tre frågor: 1) de lokala och regionala myndigheternas roll i utformningen och genomförandet av EU:s politik, 2) subsidiaritetsprincipens och proportionalitetsprincipens roll i arbetet inom unionens institutioner och organ, och 3) en eventuell delegering av ansvaret för särskilda politikområden till medlemsstaterna.

Arbetsgruppen sammanträdde sju gånger för att diskutera de tre frågeställningarna. Utgående från dessa diskussioner, en offentlig utfrågning och inlägg från många berörda parter presenterar arbetsgruppen nu nio rekommendationer tillsammans med konkreta genomförandeåtgärder. Rekommendationerna riktar sig till de nationella parlamenten, de nationella, regionala och lokala myndigheterna, Europaparlamentet, rådet, Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen.

Under ledning av Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans består arbetsgruppen av tre medlemmar från Europeiska regionkommittén – ordförande Karl-Heinz Lambertz (Belgien), Michael Schneider (Tyskland) och François Decoster (Frankrike) – och tre ledamöter från nationella parlament – Toomas Vitsut (Estland), Kristian Vigenin (Bulgarien) och Reinhold Lopatka (Österrike).

Det österrikiska ordförandeskapet för EU kommer att anordna en konferens om subsidiaritetsprincipen i Bregenz i november, vilket blir ett tillfälle att ytterligare diskutera arbetsgruppens rapport och överväga hur rekommendationerna ska föras vidare, mot bakgrund av talet om tillståndet i unionen den 12 september 2018.

Läs mer

Faktablad

Arbetsgruppens slutrapport.

Pressmeddelande: Juncker bildar arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det effektivare”

Arbetsgruppens webbplats

Tal om tillståndet i unionen 2017

Vitbok om EU:s framtid

 

 

 

IP/18/4393

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar