Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Subsidiaritāte un proporcionalitātes;– darba grupa iesniedz Komisijas priekšsēdētājam Ž. K. Junkeram ieteikumus par jaunu pieeju darbam

Briselē, 2018. gada 10. jūlijā

Subsidiaritātes, proporcionalitātes un scenārija “darīt mazāk, bet efektīvāk” jautājumu darba grupa, kuru vada Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, šodien iesniedza Komisijas priekšsēdētājam Žanam Klodam Junkeram savu galīgo ziņojumu.

Ziņojumā sniegta atbilde uz trīs jautājumiem, kurus Komisijas priekšsēdētājs izvirzīja, kad viņš 2017. gada novembrī izveidoja darba grupu, proti: kā ES iestādēs labāk piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, kā labāk iesaistīt reģionālās un vietējās iestādes un valstu parlamentus ES politikas veidošanā un īstenošanā un vai ir politikas jomas, kurās laika gaitā pilnvaras varētu nodot atpakaļ dalībvalstīm.

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers šodien sacīja: “Es vēlos, lai mūsu Savienība vairāk koncentrētos uz iedzīvotājiem nozīmīgiem jautājumiem. Tāpēc šī Komisija ir centusies būt liela lielos jautājumos, bet maza – sīkumos. Un tāpēc es izveidoju Subsidiaritātes, proporcionalitātes un scenārija “darīt mazāk, bet efektīvāk” jautājumu darba grupu, lai pārliecinātos, ka mēs rīkojamies tikai tajās jomās, kurās ES dod pievienoto vērtību. Vēlos pateikties Fransam Timmermansam un pārējiem darba grupas locekļiem no valstu parlamentiem un Eiropas Reģionu komitejas par šo svarīgo ziņojumu. Mūsu Savienība nav izveidojama bez vietējo iestāžu, ES iestāžu un visu starp tām esošo pārvaldes līmeņu aktīvas un vienlīdzīgas dalības. Secinājumus es izdarīšu manā septembrī gaidāmajā runā par stāvokli Savienībā. Ceru, ka pārējo iestāžu, kā arī valstu iestāžu vadītāji pievienosies man, lai uz šīm pārdomām balstītu turpmāko darbu mūsu Savienības labā.”

Darba grupas locekļi paziņoja: „Mēs iestājamies par jaunu pieeju darbam, kas vietējām, reģionālām un valsts iestādēm piešķir lielāku ietekmi ES politikas veidošanā, lai tādējādi uzlabotu tiesību aktu kvalitāti un efektivitāti. Tas nozīmē to, ka pilnībā tiks ievērota dažādo ES iestāžu, kā arī valsts, reģionālo un vietējo iestāžu un valstu parlamentu loma. Mēs ierosinām jaunu – „aktīvās subsidiaritātes” – pieeju, kas nodrošinās ES tiesību aktu pievienoto vērtību un dos labumu iedzīvotājiem, kā arī panāks dalībvalstīs lielāku līdzatbildību Savienības lēmumu pieņemšanā. Mēs esam iesnieguši savu ziņojumu Komisijas priekšsēdētājam Junkeram, kurš mums ir apliecinājis, ka viņš sadarbosies ar citām iestādēm, lai ieviestu mūsu ieteikumus.”

Darba grupa secināja, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes jomā ir vajadzīga jauna pieeja darbam, lai ļautu vietējām un reģionālām iestādēm un valstu parlamentiem sniegt efektīvāku artavu ES politikas veidošanā un jaunu tiesību aktu izstrādē. Saskaņā ar ierosināto jauno pieeju ir paredzēts, ka visos valdības līmeņos tiktu konsekventāk izvērtēta subsidiaritāte un proporcionalitāte, balstoties uz „modeļa skalu”, kas ir salīdzināma ar subsidiaritātes un proporcionalitātes kontrolsarakstu.

Darba grupa arī iesaka elastīgi piemērot 8 nedēļu termiņu, kurā valstu parlamenti var iesniegt atzinumus par ES tiesību aktu projektiem, un min iespēju nākotnē pagarināt līdz 12 nedēļām atzinuma iesniegšanai pieejamo laiku. Visbeidzot, darba grupa iesaka trim ES iestādēm vienoties par mērķtiecīgu daudzgadu programmu, kas sekmētu ES darba līdzsvara maiņu dažās politikas jomās, tiecoties panākt esošo tiesību aktu efektīvāku īstenošanu un atturēties no jaunu tiesību aktu ierosināšanas. Tā pamatā ir apstāklis, ka Ž. K. Junkera vadītā Komisija ir ieviesusi daudz mērķtiecīgākas Komisijas darba programmas un ikgadējās kopīgās deklarācijas, kurās trīs ES iestādes vienojas par prioritārajiem dosjē, kas jāpieņem attiecīgajā gadā.

Darba grupa uzskata, ka jaunā pieeja būtu jāpiemēro esošajam Eiropas Savienības tiesību aktu kopumam un visām jaunajām politiskajām iniciatīvām. Ieinteresētās personas izteica darba grupai vairākus ierosinājumus par ES tiesību aktiem un politikas jomām, kurās varētu veikt subsidiaritātes un proporcionalitātes kritēriju pārskatīšanu. Šos ierosinājumus Komisija ņems vērā savā turpmākajā darbā.

Konteksts

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2017. gada novembrī izveidoja Subsidiaritātes, proporcionalitātes un scenārija “darīt mazāk, bet efektīvāk” jautājumu darba grupu. Viņš lūdza darba grupu aplūkot šādus trīs aspektus: 1) vietējo un reģionālo iestāžu loma Eiropas Savienības politikas veidošanā un īstenošanā, 2) subsidiaritātes un proporcionalitātes loma Savienības iestāžu un struktūru darbā, 3) jautājums par to, vai atbildība par konkrētām politikas jomām būtu jādeleģē atpakaļ dalībvalstīm.

Darba grupa ir rīkojusi 7 sanāksmes, lai apspriestu 3 minētos jautājumus. Pamatojoties uz šīm diskusijām, atklātu uzklausīšanu un daudzu ieinteresēto personu paustajām atziņām, darba grupas ziņojumā ir ietverti 9 ieteikumi, kā arī konkrēti īstenošanas pasākumi. Ieteikumi ir adresēti valstu parlamentiem, valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Reģionu komitejai un Eiropas Komisijai.

Darba grupu vada Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, un tajā ir 3 locekļi no Reģionu komitejas – priekšsēdētājs Karls Haincs Lambercs (Beļģija), Mihaels Šnaiders (Vācija) un Fransuā Dekostērs (Francija), kā arī 3 locekļi no valstu parlamentiem – Tomass Vitsuts (Igaunija), Kristians Vigenins (Bulgārija) un Rainholds Lopatka (Austrija).

ES prezidentvalsts Austrija novembrī Brēgencā rīkos konferenci par subsidiaritāti, kas pavērs iespēju turpināt diskusijas par darba grupas ziņojumu un apsvērt, kā īstenot tās sniegtos ieteikumus, ņemot vērā 2018. gada 12. septembrī paredzēto runu par stāvokli Savienībā.

Sīkāka informācija

Faktu lapa

Darba grupas galīgais ziņojums

Paziņojums presei: Komisijas priekšsēdētājs Junkers izveido darba grupu “Darīt mazāk, bet efektīvāk”

Darba grupas tīmekļa vietne

Runa par stāvokli Savienībā 2017. gadā

Baltā grāmata par Eiropas nākotni

 

 

 

IP/18/4393

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar