Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Subsidiarumas ir proporcingumas – darbo grupė teikia Pirmininkui J.-C. Junckeriui rekomendacijų dėl naujų darbo metodų

Briuselis, 2018 m. liepos 10 d.

Šiandien Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo F. Timmermanso pirmininkaujama Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupė įteikė Komisijos Pirmininkui Jeanui-Claude'ui Junckeriui galutinę ataskaitą.

Ataskaitoje atsakoma į tris 2017 m. lapkritį steigiant darbo grupę Pirmininko iškeltus klausimus: kaip geriau taikyti subsidiarumo ir proporcingumo principus ES institucijose, kaip labiau įtraukti regionines ir vietos valdžios institucijas ir nacionalinius parlamentus į ES politikos formavimą bei įgyvendinimą ir kokiose politikos srityse būtų galima ilgainiui grąžinti valstybėms narėms įgaliojimus.

Šiandien Pirmininkas J.-C. Junckeris pareiškė: „Noriu, kad Sąjunga susitelktų į tai, kas iš tiesų svarbu piliečiams. Štai kodėl šios kadencijos Komisija siekia dideliems darbams skirti daugiau dėmesio, o mažiems darbams – mažiau. Štai kodėl, siekdamas užtikrinti, kad ES imtųsi veiksmų tik tuomet, kai tai duoda papildomos naudos, įsteigiau Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupę. Dėkoju Fransui Timmermansui ir kitiems darbo grupės nariams iš nacionalinių parlamentų ir Europos regionų komiteto už šią svarbią ataskaitą. Sąjunga gali būti kuriama tik aktyviai ir lygiateisiškai dalyvaujant vietos valdžios institucijoms, ES institucijoms ir kiekvienai tarpinei valdžios grandžiai. Išvadas padarysiu rugsėjo pranešime apie Sąjungos padėtį. Viliuosi, kad bendromis jėgomis su kitų ES institucijų ir nacionalinių valdžios institucijų vadovais pasieksime, kad iškeltos idėjos sudarytų būsimo Sąjungos darbo šerdį.“

Darbo grupės nariai pridūrė: „Mes – už naujus darbo metodus: tam, kad teisės aktai taptų kokybiškesni ir veiksmingesni, vietos, regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų balsas formuojant ES politiką negali likti aidu tyruose. Tai reiškia, kad reikia paisyti visų europinių, nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų ir nacionalinių parlamentų funkcijų. Siūlome nuo šiol laikytis aktyvaus subsidiarumo principo. Šis principas ne tik duos papildomos naudos ES teisės aktams, bet ir pasitarnaus jos piliečiams, o valstybės narės prisiims didesnę atsakomybę už Sąjungos sprendimus. Ataskaitą įteikėme Pirmininkui J.-C. Junckeriui, o jis mus patikino, kad kartu su kitomis ES institucijomis sieks rekomendacijų įgyvendinimo.“

Darbo grupė padarė išvadą, kad be naujų darbo subsidiarumo ir proporcingumo srityje metodų regioninės ir vietos valdžios institucijos ir nacionaliniai parlamentai negali veiksmingai prisidėti prie ES politikos formavimo ir naujų teisės aktų rengimo. Jei siūlomi nauji metodai būtų patvirtinti, subsidiarumas ir proporcingumas būtų nuosekliau vertinamas visais valdžios lygmenimis. Tam būtų galima naudoti pavyzdinę lentelę – kažką panašaus į kontrolinį subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymosi kriterijų sąrašą.

Darbo grupė taip pat rekomenduoja lanksčiai traktuoti nacionaliniams parlamentams nustatytą 8 savaičių terminą, per kurį jie gali pateikti nuomones dėl ES teisės aktų projektų teikimo, ir siūlo, kad ateityje jis galėtų būti pailgintas iki 12 savaičių. Galiausiai, darbo grupė rekomenduoja visoms trims ES institucijoms susitarti dėl tikslinės daugiametės programos, kuri padėtų perbalansuoti ES darbą tam tikrose politikos srityse, siekiant veiksmingiau įgyvendinti galiojančius teisės aktus, o ne teikti naujus teisės aktų pasiūlymus. Tai grindžiama šios kadencijos Komisijos, vadovaujamos Pirmininko J.-C. Junckerio, pradėtomis teikti daug tikslingesnėmis darbo programomis ir visų trijų institucijų derinamais metiniais bendrais pareiškimais dėl prioritetinių dokumentų priėmimo tam tikrais metais.

Darbo grupės nuomone, nauji metodai turėtų būti taikomi tiek galiojančiam Europos Sąjungos teisynui, tiek visoms naujoms politikos iniciatyvoms. Suinteresuotosios šalys pateikė pasiūlymų, kurie ES teisės aktai ir politikos sritys galėtų būti peržiūrimi pagal subsidiarumo ir proporcingumo kriterijus. Komisija į šiuos siūlymus atsižvelgs ateityje.

Pagrindiniai faktai

2017 m. lapkritį Pirmininkas J.-C. Junckeris įsteigė Subsidiarumo, proporcingumo ir veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupę. Jis pavedė darbo grupei išnagrinėti tris klausimus: 1) koks turėtų būti vietos ir regioninių valdžios institucijų vaidmuo formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos politiką; 2) koks turėtų būti subsidiarumo ir proporcingumo vaidmuo Sąjungos institucijų ir įstaigų veikloje; 3) ar atsakomybė už tam tikras politikos sritis turėtų būti grąžinta valstybėms narėms.

Šiems trims klausimams aptarti surengti septyni darbo grupės posėdžiai. Darbo grupė parengė ataskaitą, kurioje, remiantis šiomis diskusijomis, viešu svarstymu ir įvairių suinteresuotųjų šalių nuomonėmis, pateikiamos devynios rekomendacijos ir nurodomos konkrečios įgyvendinimo priemonės. Rekomendacijos skirtos nacionaliniams parlamentams, nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, Europos Parlamentui, Tarybai, Europos regionų komitetui ir Europos Komisijai.

Europos Komisijos pirmininko pirmojo pavaduotojo Franso Timmermanso pirmininkaujamą darbo grupę sudaro trys Europos regionų komiteto nariai – Pirmininkas Karlas-Heinzas Lambertzas (Belgija), Michaelis Scheideris (Vokietija) ir François Decosteris (Prancūzija) – ir trys nacionalinių parlamentų nariai – Toomas Vitstus (Estija), Kristianas Vigeninas (Bulgarija) ir Reinholdas Lopatka (Austrija).

Lapkritį Brėgence Europos Sąjungai pirmininkaujanti Austrija surengs subsidiarumo klausimams skirtą konferenciją, kurioje bus proga išsamiau aptarti darbo grupės ataskaitą ir, atsižvelgiant į 2018 m. rugsėjo 12 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį, apsvarstyti, kaip įgyvendinti jos rekomendacijas.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė

Galutinė darbo grupės ataskaita

Pranešimas spaudai „Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris kuria veikimo mažiau, bet efektyviau darbo grupę“

Darbo grupės tinklalapis

Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2017 m.

Baltoji knyga dėl Europos ateities

 

 

 

IP/18/4393

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar