Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Supsidijarnost i proporcionalnost: radna skupina predstavila predsjedniku Junckeru preporuke za novi način rada

Bruxelles, 10. srpnja 2018.

Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”, kojom predsjeda prvi potpredsjednik Komisije Timmermans, predala je danas svoje završno izvješće predsjedniku Komisije Jean-Claudeu Junckeru.

U izvješću se odgovara na tri pitanja koja je predsjednik postavio prilikom osnivanja radne skupine u studenome 2017.: kako bolje primijeniti načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u institucijama EU-a, kako više uključiti regionalna i lokalna tijela i nacionalne parlamente u donošenje politika EU-a i njihovu provedbu te postoje li određena područja u kojima bi se ovlast za donošenje politika s vremenom mogla vratiti državama članicama.

Predsjednik Juncker danas je izjavio: „Želim da naša Unija stavi veći naglasak na ono što je važno našim građanima. Zbog toga Komisija nastoji biti velika u velikim stvarima, a u malima mala. Zbog toga sam osnovao radnu skupinu za supsidijarnost i proporcionalnost i inicijativu ‚Činiti manje, ali učinkovitije', kako bi se osiguralo da EU djeluje samo ondje gdje može ostvariti dodanu vrijednost. Zahvaljujem Fransu Timmermansu i ostalim članovima radne skupine iz nacionalnih parlamenata i iz Europskog odbora regija na ovom važnom izvješću. Ne možemo graditi Uniju bez aktivnog i jednakog sudjelovanja lokalnih tijela, institucija EU-a i svih drugih razina vlasti. Iznijet ću svoje zaključke u govoru o stanju Unije u rujnu. Nadam se da će mi se čelnici drugih institucija i nacionalnih tijela pridružiti i učiniti ta razmatranja okosnicom budućeg djelovanja Unije.”

Članovi radne skupine izjavili su: „Zagovaramo novi način rada kojim bi se lokalnim, regionalnim i nacionalnim tijelima omogućilo da se više uključe u postupak donošenja odluka u EU-u, čime bi se poboljšala kvaliteta i djelotvornost zakonodavstva. Pritom bi se potpuno poštovale uloge različitih institucija EU-a te nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela i nacionalnih parlamenata. Predlažemo novi pristup „aktivne supsidijarnosti” kojim će se osigurati dodana vrijednost zakonodavstva EU-a, korist za građane i veća odgovornost država članica za odluke Unije. Predstavili smo izvješće predsjedniku Junckeru, koji nas je uvjerio da će u suradnji s drugim institucijama poduzeti mjere za ostvarenje naših preporuka.”

Radna skupina zaključila je da je potreban nov način rada u području supsidijarnosti i proporcionalnosti kako bi se lokalnim i regionalnim tijelima i nacionalnim parlamentima omogućilo da djelotvornije doprinose donošenju politika EU-a i izradi novog zakonodavstva. Prema predloženom novom pristupu supsidijarnost i proporcionalnost pratile bi se dosljednije na svim razinama vlasti, na temelju modela „tablice”, koji se može usporediti s kontrolnim popisom za supsidijarnost i proporcionalnost.

Radna skupina preporučuje i fleksibilnu primjenu roka od 8 tjedana u kojem nacionalni parlamenti mogu podnijeti svoja stajališta o nacrtu zakonodavnog akta EU-a i iznosi mogućnost budućeg produljenja roka za podnošenje stajališta na 12 tjedana. Konačno, radna skupina preporučuje trima institucijama EU-a da donesu poseban višegodišnji program kojim bi se pridonijelo uravnoteženijem djelovanju EU-a u nekim područjima politike, odnosno preusmjeravanju s izrade novoga na djelotvorniju provedbu postojećeg zakonodavstva. Ta se preporuka temelji na uvođenju, tijekom mandata Junckerove Komisije, znatno usmjerenijih programa rada Komisije i na godišnjim zajedničkim izjavama triju institucija o prioritetnim dokumentima koje treba donijeti određene godine.

Radna skupina smatra da bi se novi pristup trebao primjenjivati na postojeći korpus zakonodavstva Europske Unije i na sve nove političke inicijative. Dionici su radnoj skupini predložili niz zakonodavnih akata i politika EU-a za koje bi se moglo pokrenuti preispitivanje kriterija supsidijarnosti i proporcionalnosti. Komisija će te prijedloge uzeti u obzir u svojem budućem radu.

Kontekst

Predsjednik Juncker osnovao je u studenome 2017. radnu skupinu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” i od nje zatražio da razmotri tri pitanja: 1. ulogu lokalnih i regionalnih tijela u donošenju i provedbi politika Europske unije; 2. ulogu supsidijarnosti i proporcionalnosti u radu institucija i tijela Unije; 3. moguću potrebu za vraćanjem nadležnosti za određena područja politike državama članicama.

Radna skupina sastala se sedam puta kako bi raspravljala o tim trima pitanja. Na temelju tih rasprava, javnog savjetovanja i povratnih informacija brojnih dionika radna skupina iznijela je u izvješću devet preporuka i konkretne mjere provedbe. Preporuke su upućene nacionalnim parlamentima, nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima te Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom odboru regija i Europskoj komisiji.

Radnu skupinu čine tri člana iz Odbora regija – predsjednik Karl-Heinz Lambertz (Belgija) te Michael Schneider (Njemačka) i François Decoster (Francuska) i tri člana iz nacionalnih parlamenata – Toomas Vitsut (Estonija), Kristian Vigenin (Bugarska) i Reinhold Lopatka (Austrija). Skupinom predsjeda prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans.

Austrijsko predsjedništvo EU-a organizirat će konferenciju o supsidijarnosti, koja će se održati u studenome u Bregenzu. To će biti prilika za daljnju raspravu o izvješću radne skupine i razmatranje mogućih načina provedbe preporuka iz izvješća, u kontekstu govora o stanju Unije koji će se održati 12. rujna 2018.

Dodatne informacije

Informativni članak

Završno izvješće radne skupine

Priopćenje za medije: predsjednik Juncker osnovao radnu skupinu za inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”

Web-stranica radne skupine

Govor o stanju Unije 2017.

Bijela knjiga o budućnosti Europe

 

 

 

IP/18/4393

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar