Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Subsidiaarsus ja proportsionaalsus: rakkerühm tutvustab president Junckerile soovitusi uue töömeetodi kohta

Brüssel, 10. juuli 2018

Täna andis subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja „Teeme vähem, aga paremini“ rakkerühm, mida juhib Euroopa Komisjoni esimene asepresident Timmermans, komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile üle oma lõpparuande.

Aruandes antakse vastus kolmele küsimusele, mille president tõstatas rakkerühma loomisel 2017. aasta novembris: kuidas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ELi institutsioonides paremini kohaldada, kuidas kaasata ELi poliitika kujundamisse ja rakendamisse paremini kohalikke omavalitsusi ja riikide parlamente ning kas on poliitikavaldkondi, mille puhul tuleks otsustusõigus aja jooksul tagasi anda liikmesriikidele?

President Juncker ütles täna: „Soovin, et liidus keskendutaks rohkem küsimustele, mis lähevad korda meie kodanikele. Just seepärast on komisjoni praegune koosseis püüdnud olla suurtes asjades suur ja väikestes väike. Ja see on ka põhjus, miks ma kutsusin kokku subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma, mille juhtlause on „Teeme vähem, aga paremini“ – et tagada ELi tegutsemine üksnes siis, kui see pakub lisaväärtust. Soovin tänada Frans Timmermansi ning teisi rakkerühma liikmeid riikide parlamentidest ja Euroopa Regioonide Komiteest selle olulise aruande eest. Meie liitu ei saa üles ehitada ilma, et selles osaleksid aktiivselt ja võrdsena kohalikud asutused, ELi institutsioonid ja kõik vahepealsed valitsustasandid. Esitan oma järeldused septembrikuises kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta. Ma loodan, et teiste institutsioonide juhid ja liikmesriikide ametiasutused ühinevad minuga, seades need soovitused oma edasises töös kesksele kohale.“

Rakkerühma liikmed märkisid: „Me toetame uut töömeetodit, mis annab ELi poliitika kujundamisel suurema sõnaõiguse kohalikele, piirkondlikele ja riiklikele ametiasutustele, et parandada õigusaktide kvaliteeti ja mõjusust. See tähendab erinevate ELi institutsioonide, riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste ning liikmesriikide parlamentide rolli täielikku austamist. Pakume välja uue „aktiivse subsidiaarsuse“ lähenemisviisi, mis tagab ELi õigusaktide lisaväärtuse ja kasu kodanikele ning toob kaasa liidu otsuste suurema omaluse liikmesriikides. Oleme esitanud oma aruande president Junckerile, kes on meile kinnitanud, et teeb koostööd teiste institutsioonidega, et meie soovitusi edasi viia.“

Rakkerühm jõudis järelduseni, et selleks, et kohalikud ja piirkondlikud asutused ning liikmesriikide parlamendid saaksid tõhusamalt osaleda ELi poliitikakujundamises ja uute õigusaktide kavandamises, on vaja uut töömeetodit, mis hõlmab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtet. Kavandatud uue lähenemisviisi kohaselt tuleks subsidiaarsust ja proportsionaalsust hinnata järjepidevamalt kõigil valitsemistasanditel, tuginedes mudelvõrgule, mis on võrreldav subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kontrollnimekirjaga.

Lisaks soovitab rakkerühm kohaldada paindlikult 8-nädalast tähtaega, mis on liikmesriikide parlamentidele antud arvamuse esitamiseks ELi õigusaktide eelnõude kohta, ja pakub välja, et tulevikus võiks arvamuse esitamise aega pikendada 12 nädalani. Samuti soovitab rakkerühm, et kolm ELi institutsiooni lepiksid kokku mitmeaastase sihipärase programmi, millega tasakaalustada ELi tööd mõnes poliitikavaldkonnas selles suunas, et olemasolevaid õigusakte rakendataks tõhusamalt ja algatataks vähem uusi õigusakte. See põhineb president Junckeri juhitavas komisjonis kasutusele võetud senisest sihipärasematel komisjoni tööprogrammidel ning iga-aastastel ühisdeklaratsioonidel, milles kolm institutsiooni lepivad kokku vastaval aastal vastu võetavates prioriteetsetes dokumentides.

Rakkerühm leiab, et uut lähenemisviisi tuleks kasutada kehtivate Euroopa Liidu õigusaktide ja kõikide uute poliitiliste algatuste puhul. Sidusrühmad esitasid rakkerühmale arvukalt ettepanekuid selliste ELi õigusaktide ja poliitikameetmete kohta, mille puhul tuleks algatada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kriteeriumide läbivaatamine. Komisjon võtab neid soovitusi oma edaspidises töös arvesse.

Taustteave

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma juhtlausega „Teeme vähem, aga paremini“ asutas president Juncker 2017. aasta novembris. Ta palus rakkerühmal uurida kolme küsimust: 1) kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll Euroopa Liidu poliitika kujundamises ja rakendamises; 2) subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte roll liidu institutsioonide ja organite töös; 3) kas vastutus teatavate poliitikavaldkondade eest tuleks tagasi anda liikmesriikidele.

Rakkerühm tuli nende kolme küsimuse arutamiseks kokku seitse korda. Nende arutelude, avaliku kuulamise ja paljude sidusrühmade panuse põhjal esitas rakkerühm aruandes üheksa soovitust koos konkreetsete rakendusmeetmetega. Soovitused on adresseeritud liikmesriikide parlamentidele, riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele ametiasutustele, Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Regioonide Komiteele ja Euroopa Komisjonile.

Rakkerühma juhib Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans, sellesse kuulub kolm liiget Regioonide Komiteest – president Karl-Heinz Lambertz (Belgia), Michael Schneider (Saksamaa) ja François Decoster (Prantsusmaa) – ning kolm liiget liikmesriikide parlamentidest – Toomas Vitsut (Eesti), Kristian Vigenin (Bulgaaria) ja Reinhold Lopatka (Austria).

ELi eesistujariik Austria korraldab novembris Bregenzis subsidiaarsuse teemalise konverentsi, mis annab täiendava võimaluse rakkerühma aruannet arutada ja mõelda, kuidas rühma soovitusi edaspidi ellu viia, võttes arvesse 12. septembri 2018. aasta kõnet olukorrast Euroopa Liidus.

Lisateave

Teabeleht

Rakkerühma lõpparuanne

Pressiteade: president Juncker asutab subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma

Rakkerühma veebileht

Euroopa Liidu olukord 2017. aastal

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta

 

 

 

IP/18/4393

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar