Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet: Taskforce forelægger kommissionsformand Jean-Claude Juncker anbefalinger til en ny arbejdsmetode

Bruxelles, den 10. juli 2018

I dag afleverede taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt", der ledes af førstenæstformand Frans Timmermans, sin endelige rapport til kommissionsformand Jean-Claude Juncker.

Rapporten besvarer tre spørgsmål, som kommissionsformanden stillede i forbindelse med oprettelsen af taskforcen i november 2017: Hvordan man bedre kan anvende nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet inden for EU's institutioner, hvordan man bedre kan inddrage lokale og regionale myndigheder og nationale parlamenter i EU's politiske beslutningsproces og gennemførelse, og hvorvidt der er politiske områder, hvor beføjelser med tiden kan tilbageføres til medlemsstaterne.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker udtaler: "Jeg ønsker, at vores Union har stærkere fokus på de ting, der betyder noget for vores borgere. Derfor har denne Kommission stræbt efter at være stor i de store sager og lille i de små sager. Og det er årsagen til, at jeg oprettede en taskforce om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt", nemlig for at sikre, at vi kun handler dér, hvor EU tilfører merværdi. Jeg vil gerne takke Frans Timmermans og de øvrige medlemmer af taskforcen fra de nationale parlamenter og fra Det Europæiske Regionsudvalg for denne vigtige rapport. Vi kan ikke opbygge Unionen uden aktiv og ligeværdig deltagelse af lokale myndigheder, EU-institutioner og alle andre mellemliggende forvaltningsniveauer. Jeg vil drage konklusioner i min tale om Unionens tilstand i september. Jeg håber, at lederne af de øvrige institutioner og de nationale myndigheder ligesom jeg vil sætte disse overvejelser i centrum for EU's fremtidige arbejde."

Taskforcens medlemmer udtaler: "Vi anbefaler en ny arbejdsmetode, der giver lokale, regionale og nationale myndigheder større indflydelse i EU's politiske beslutningsproces, således at kvaliteten og effektiviteten af lovgivningen forbedres. Dette indebærer, at de roller, som de forskellige EU-institutioner, nationale, regionale og lokale myndigheder og nationale parlamenter spiller, respekteres fuldt ud. Vi foreslår en ny tilgang, som bygger på et "aktivt nærhedsprincip", og som sikrer EU-lovgivningen merværdi, skaber fordele for borgerne og fører til et større ejerskab i medlemsstaterne af EU's afgørelser. Vi har forelagt vores rapport for kommissionsformand Jean-Claude Juncker, som har forsikret os, at han vil arbejde sammen med de øvrige institutioner for at videreføre vores anbefalinger."

Taskforcen konkluderede, at der er behov for en ny måde at arbejde med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet på for at give lokale og regionale myndigheder og nationale parlamenter mulighed for at yde et mere effektivt bidrag til EU's politiske beslutningsproces og til udformningen af ny lovgivning. Med den foreslåede nye tilgang vil nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet blive vurderet mere konsekvent af alle forvaltningsniveauer på grundlag af et "modelskema" – svarende til en nærheds- og proportionalitetstjekliste.

Taskforcen anbefaler også en fleksibel anvendelse af tidsfristen på otte uger for de nationale parlamenters udtalelser om udkast til EU-lovgivning og nævner muligheden for en fremtidig forlængelse af denne tidsfrist til 12 uger. Endelig anbefaler taskforcen, at de tre institutioner enes om et målrettet flerårigt program, der vil fremme en omlægning af EU's arbejde inden for visse politikområder med det formål at sikre en mere effektiv gennemførelse af eksisterende lovgivning og begrænse, at der tages initiativ til ny lovgivning. Dette bygger på indførelsen under Juncker-Kommissionen af meget mere målrettede arbejdsprogrammer fra Kommissionen og på årlige fælles erklæringer fra de tre institutioner om de prioriterede områder, der skal vedtages i det pågældende år.

Taskforcen mener, at den nye tilgang bør anvendes på gældende EU-lovgivning og på alle nye politiske initiativer. De interesserede parter forelagde taskforcen en række forslag til EU-lovgivning og -politik, hvor der bør foretages en gennemgang af nærheds- og proportionalitetskriterierne. Kommissionen vil tage hensyn til disse forslag i sit fremtidige arbejde.

Baggrund

Taskforcen om nærhedsprincippet, proportionalitetsprincippet og "mindre, men mere effektivt" blev oprettet af kommissionsformand Jean-Claude Juncker i november 2017. Han anmodede taskforcen om at se nærmere på tre spørgsmål: 1) de lokale og regionale myndigheders rolle i udformningen og gennemførelsen af EU's politik, 2) nærheds- og proportionalitetsprincippernes rolle i EU-institutionernes og -organernes arbejde, og 3) hvorvidt ansvaret for visse politikområder bør tilbageføres til medlemsstaterne.

Taskforcen mødtes syv gange for at drøfte de tre spørgsmål. På grundlag af disse drøftelser, en offentlig høring og input fra adskillige interesserede parter fremlægger taskforcen ni anbefalinger sammen med konkrete gennemførelsesforanstaltninger. Anbefalingerne er rettet til nationale parlamenter, nationale, regionale og lokale myndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Regionsudvalg og Europa-Kommissionen.

Taskforcen, der ledes af Europa-Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans, består af tre medlemmer fra Regionsudvalget – formand Karl-Heinz Lambertz (Belgien), Michael Schneider (Tyskland) og François Decoster (Frankrig) – og tre medlemmer fra de nationale parlamenter – Toomas Vitsut (Estland), Kristian Vigenin (Bulgarien) og Reinhold Lopatka (Østrig).

I lyset af talen om Unionens tilstand den 12. september 2018 vil det østrigske EU-formandskab i november afholde en konference om nærhedsprincippet i Bregenz, der vil give mulighed for yderligere drøftelser om taskforcens rapport og overvejelser om, hvordan anbefalingerne videreføres.

Yderligere oplysninger

Faktablad

Taskforcens endelige rapport

Pressemeddelelse: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker opretter en taskforce om "Mindre, men mere effektivt"

Taskforcens websted

Tale om Unionens tilstand 2017

Hvidbog om Europas fremtid

 

 

 

IP/18/4393

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar