Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Subsidiarita a proporcionalita: Pracovní skupina předkládá předsedovi Junckerovi doporučení ohledně nového způsobu práce.

Brusel 10. července 2018

Dnes pracovní skupina pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, v jejímž čele stojí první místopředseda Komise Timmermans, předala svou závěrečnou zprávu předsedovi Komise Jeanu-Claudu Junckerovi.

Tato zpráva je reakcí na tři otázky, které předseda Komise položil v listopadu 2017, když pracovní skupinu ustavoval: jak lépe uplatňovat zásady subsidiarity a proporcionality v orgánech EU; jak více zapojit regionální i místní orgány a vnitrostátní parlamenty do tvorby politik EU a jejich provádění a zda existují oblasti politiky, v nichž by mohly být pravomoci postupem času vráceny členským státům.

Předseda Juncker dnes uvedl: „Chci, aby se Unie více soustředila na věci, jež jsou pro naše občany skutečně podstatné. Z tohoto důvodu je záměrem této Komise být ambiciózní v důležitých věcech a nelpět na těch nepodstatných. A to je důvod, proč jsem ustavil pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“, aby bylo zajištěno, že budeme jednat pouze v případech, kdy EU přináší nějakou hodnotu navíc. Rád bych poděkoval panu Fransi Timmermansovi a dalším členům pracovní skupiny z vnitrostátních parlamentů a z Evropského výboru regionů za tuto důležitou zprávu. Unii nelze budovat bez aktivní a vyrovnané účasti mezi místními orgány, orgány EU a všemi úrovněmi veřejné správy. Ve svém projevu o stavu Unie, jejž pronesu v září, vyvodím závěry. Doufám, že vedoucí představitelé ostatních institucí a vnitrostátních orgánů se ke mně připojí a zjištěné postřehy budeme zásadním způsobem promítat do naší práce pro Unii v budoucnu.“

Členové pracovní skupiny prohlásili: „Prosazujeme nový způsob práce, který poskytuje silnější hlas místním, regionálním a vnitrostátním orgánům při tvorbě politiky EU s cílem zlepšit kvalitu a účinnost právních předpisů. To znamená plné respektování úlohy jednotlivých orgánů EU, vnitrostátních, regionálních a místních orgánů i vnitrostátních parlamentů. Jako nový přístup navrhujeme „aktivní subsidiaritu“, která zajistí přidanou hodnotou právních předpisů EU i přínos občanům a v členských státech povede k většímu ztotožnění se s rozhodnutími Unie. Svou zprávu jsme předložili předsedovi Junckerovi, který nás ujistil, že bude spolupracovat s ostatními orgány, aby naše doporučení nezůstala jen na papíře“.

Pracovní skupina dospěla k závěru, že nový způsob práce zohledňující subsidiaritu a proporcionalitu je nezbytný k tomu, aby místní i regionální orgány a vnitrostátní parlamenty mohly účinněji přispívat k tvorbě politiky EU a podílet se na přípravě nových právních předpisů. Navrhovaný nový přístup předpokládá, že všechny úrovně státní správy budou subsidiaritu a proporcionalitu posuzovat důsledněji, a to na základě „modelu sítě“, jenž je srovnatelný s kontrolním seznamem subsidiarity a proporcionality.

Pracovní skupina rovněž doporučuje, aby vnitrostátní parlamenty pružně využívaly osmitýdenní lhůty pro předkládání svých stanovisek k návrhům právních předpisů EU, a přichází s návrhem, aby v budoucnu byla tato lhůta prodloužena na dvanáct týdnů. V neposlední řadě pracovní skupina doporučuje, aby se všechny tři orgány dohodly na víceletém programu zaměřeném na podporu opětovné vyváženosti práce EU v některých oblastech politiky usilující spíše o účinnější provádění stávajících právních předpisů, než o zavádění nových právních předpisů. Zmíněné doporučení vychází z toho, že Junckerova Komise předložila mnohem cílenější pracovní programy a výroční společná prohlášení dohodnutá mezi všemi třemi orgány o prioritních tématech, jež mají být v daném roce přijata.

Pracovní skupina je přesvědčena, že nový přístup by se měl uplatňovat na stávající soubor právních předpisů Evropské unie a na všechny nové politické iniciativy. Zúčastněné strany předložily pracovní skupině řadu návrhů týkajících právních předpisů a politik EU, u nichž by se mohlo s přezkumem kritérií subsidiarity a proporcionality začít. Komise v budoucnu tyto návrhy při své práci zohlední.

Souvislosti

Pracovní skupinu pro subsidiaritu, proporcionalitu a scénář „Dělat méně, zato efektivněji“ ustavil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v listopadu 2017. Požádal ji, aby se zaměřila na 3 témata: 1) úlohu místních a regionálních orgánů při tvorbě a provádění politik Evropské unie; 2) úlohu subsidiarity a proporcionality při práci orgánů a institucí Unie; 3) zda by odpovědnost za konkrétní oblasti politik měla být přenesena zpět na členské státy.

K projednání těchto tří otázek se pracovní skupina sešla sedmkrát. Na základě těchto jednání, veřejného slyšení a připomínek řady zúčastněných stran předkládá zpráva pracovní skupiny 9 doporučení spolu s konkrétními prováděcími opatřeními. Doporučení jsou určena vnitrostátním parlamentům, vnitrostátním, regionálním i místním orgánům, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému výboru regionů a Evropské komisi.

Pracovní skupinu, jíž předsedá první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, tvoří 3 členové Výboru regionů – předseda Karl-Heinz Lambertz (Belgie), Michael Schneider (Německo) a François Decoster (Francie) – a 3 členové vnitrostátních parlamentů – Toomas Vitsut (Estonsko), Kristian Vigenin (Bulharsko) a Reinhold Lopatka (Rakousko).

Rakouské předsednictví EU v listopadu uspořádá konferenci o subsidiaritě v Bregenzu, na níž bude příležitost k další diskusi o zprávě pracovní skupiny a ke zvážení, jak její doporučení uvést do praxe, a to s ohledem na projev o stavu Unie, jejž předseda Komise pronese 12. září 2018.

Další informace

Informační přehled

Závěrečná zpráva pracovní skupiny

Tisková zpráva: Předseda Evropské komise Juncker vytvořil pracovní skupinu pro otázky subsidiarity

Internetové stránky pracovní skupiny

Projev o stavu Unie 2017

Bílá kniha o budoucnosti Evropy

 

 

 

IP/18/4393

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar