Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európska komisia - Tlačová správa

Štátna pomoc: Komisia schválila zníženia jadrového odvodu pre používateľov náročných na spotrebu elektriny na Slovensku

Brusel 6. júl 2018

Európska komisia dospela k záveru, že plán Slovenska znížiť jadrový odvod v prípade niektorých používateľov náročných na spotrebu elektriny je v súlade s pravidlami EÚ v oblasti štátnej pomoci. Opatrenie prispeje ku konkurencieschopnosti týchto podnikov bez toho, aby neprimerane narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu.

Slovensko v roku 2006 zriadilo Národný jadrový fond na financovanie nákladov spojených s vyraďovaním zastaraných jadrových elektrární z prevádzky. Národný jadrový fond je financovaný z odvodov, ktoré platia koncoví odberatelia elektriny.

Slovensko má v úmysle od roku 2019 poskytnúť určitým priemyselným používateľom náročným na spotrebu elektriny, na ktorých má vplyv medzinárodný obchod, ako sú podniky pôsobiace v oblasti výroby rafinovaných ropných produktov, základného železa, ocele, ferozliatin a hliníka, úľavy na tomto jadrovom odvode. Výška zníženia sa bude líšiť v závislosti od elektroenergetickej náročnosti daných podnikov. Tieto zníženia budú pre ne predstavovať výhodu, pretože znížia ich finančné zaťaženie v porovnaní s inými podnikmi, ktoré ich nebudú môcť využiť.

Slovensko v súlade s pravidlami EÚ upravujúcimi štátnu pomoc predložilo toto opatrenie na preskúmanie Komisii. Tá posúdila opatrenie na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá členským štátom umožňuje podporovať rozvoj určitých hospodárskych činností.

Vo svojom posúdení Komisia dospela k záveru, že zníženia:

  • sa obmedzujú na podniky, ktoré pôsobia v odvetviach náročných na spotrebu elektriny a na ktoré má vplyv medzinárodný obchod, a
  • primerané.         Dôležité je najmä to, že predstavujú udržateľný základ financovania bezpečného a včasného vyradenia zastaraných jadrových elektrární na Slovensku bez toho, aby ohrozovali konkurencieschopnosť podnikov, na ktoré má vplyv medzinárodný obchod.

Preto Komisia dospela k záveru, že slovenské opatrenie, ktorým sa používateľom náročným na spotrebu elektriny zníži jadrový odvod, je v súlade s pravidlami štátnej pomoci, pretože prispeje ku konkurencieschopnosti týchto podnikov bez toho, aby sa neprimerane narušila hospodárska súťaž na jednotnom trhu.

 

Súvislosti

Slovensko v roku 2006 zriadilo Národný jadrový fond na financovanie nákladov spojených s vyradením dvoch zastaraných jadrových elektrární (Bohunice A1 a V1) z prevádzky, ako aj a nakladaním s odpadom a vyhoreným palivom z nich.

Od roku 2011 sa od konečných spotrebiteľov elektriny vyžaduje, aby na základe svojej spotreby elektrickej energie zaplatili jadrový odvod na financovanie Národného jadrového fondu. Komisia schválila túto finančnú štruktúru v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci v roku 2013 (SA.31860). Komisia vo svojom rozhodnutí uznala, že jadrový odvod prispieva k cieľu spoločného záujmu, keďže zaisťuje bezpečnosť jadrových zariadení a správne, včasné a bezpečné vyradenie zastaraných jadrových zariadení z prevádzky. Zároveň poskytuje dlhodobé riešenia nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude uverejnené v registri štátnej pomoci na webovej stránke o hospodárskej súťaži pod číslom SA.50877. Nové rozhodnutia o štátnej pomoci uverejnené na internete a v Úradnom vestníku EÚ sú uvedené v State Aid Weekly e-News (elektronickom týždenníku štátnej pomoci).

IP/18/4383

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar