Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Unia bezpieczeństwa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Parlament Europejski europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i wzmocnienie agencji eu-LISA

Strasburg, 5 lipca 2018 r.

Parlament Europejski udzielił dziś ostatecznej zgody na utworzenie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz na wzmocnienie mandatu eu-LISA, Agencji UE ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości.

Wnioski ustawodawcze dotyczące ETIAS i eu-LISA, przedstawione przez Komisję odpowiednio w listopadzie 2016 r. i w czerwcu 2017 r., zostały określone jako priorytety polityczne w ramach wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na lata 2018–2019. Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oraz komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King z zadowoleniem przyjęli dzisiejsze przyjęcie tych wniosków przez Parlament.

Komisarz Avramopoulos powiedział: Na początku Komisja zobowiązała się do stworzenia Europy, która chroni – a dzisiaj uczyniliśmy jeszcze jeden ważny krok na drodze do osiągnięcia tego celu. Silniejsza agencja eu-LISA będzie mózgiem naszych systemów informacyjnych dla migracji i bezpieczeństwa oraz ochrony granic, a nowy ETIAS zagwarantuje, że nie będziemy już mieli luki informacyjnej w odniesieniu do podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego. Każdy, kto stwarza ryzyko migracyjne lub zagrożenie dla bezpieczeństwa, zostanie zidentyfikowany, zanim nawet rozpocznie podróż do granic UE, a podróż osób podejmujących ją w dobrej wierze będzie ułatwiona. Chciałbym podziękować obu sprawozdawcom za ich przywództwo i zaangażowanie na rzecz budowania bezpieczniejszej Unii dla naszych obywateli.

Komisarz King powiedział: Funkcjonariusze naszych policji i straży granicznych muszą dysponować odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi im pracę – zachowanie bezpieczeństwa naszych obywateli i bezpieczeństwa naszych granic. ETIAS będzie dokonywać wstępnej kontroli podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego w kontekście potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem, a wzmocniona agencja eu-LISA będzie mogła kontynuować modernizację ogólnounijnych systemów informacyjnych na potrzeby egzekwowania prawa i zarządzania granicami.

Zezwolenie na podróż w ramach systemu ETIAS nie jest wizą. Po jego uruchomieniu system ten będzie przeprowadzać badania przesiewowe przed podróżą pod kątem ryzyka związanego z bezpieczeństwem i migracją podróżnych korzystających z bezwizowego dostępu do strefy Schengen. Przyjeżdżając do UE, podróżni będą musieli posiadać zarówno ważny dokument podróży, jak i zezwolenie ETIAS.

  • Przystępnie, szybko i w prosty sposób: Wszyscy podróżni zwolnieni z obowiązku wizowego będą musieli przed swoją wizytą w strefie Schengen zwrócić się do ETIAS o wydanie zezwolenia. Wypełnienie wniosku online nie powinno zająć więcej niż 10 minut, a zatwierdzenie w ponad 95 proc. przypadków będzie automatyczne. Podróżni będą musieli uiścić jednorazową opłatę w wysokości 7 euro (dla podróżnych w wieku od 18 do 70 lat), a wydane zezwolenie będzie ważne przez trzy lata.
  • Krzyżowa kontrola unijnych systemów informacyjnych: ETIAS będzie przeprowadzać krzyżową kontrolę danych dostarczanych przez podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego z unijnymi systemami informacyjnymi dotyczącymi granic, bezpieczeństwa i migracji, w tym z systemem informacyjnym Schengen (SIS), wizowym systemem informacyjnym (VIS) i z bazami danych Eurodac, Europolu i Interpolu. Jeżeli sprawdzane krzyżowo dane będą zgodne z bazami danych w UE, zostaną one następnie zweryfikowane przez jednostkę centralną ETIAS, zarządzaną przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
  • Jasne zasady w przypadku decyzji odmownej: W przypadkach odmowy udzielenia zezwolenia właściwy organ krajowy musi poinformować o tej decyzji wnioskodawcę lub w ciągu 96 godzin lub zwrócić się do niego o dodatkowe informacje. W przypadku przekazania dodatkowych informacji organ krajowy musi następnie podjąć decyzję w terminie czterech tygodni od daty złożenia pierwszego wniosku. W przypadku odrzucenia wniosku wnioskodawca ma prawo do odwołania się od takiej decyzji.

Modernizacja agencji eu-LISA – Agencji UE ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – zapewni jej możliwości i narzędzia niezbędne do scentralizowanego zarządzania operacyjnego unijnymi systemami informacyjnymi dotyczącymi migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami.

  • Opracowywanie nowych systemów: Wzmocniona agencja eu-LISA będzie odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu i utrzymywaniu nowych unijnych systemów informacyjnych dotyczących migracji, bezpieczeństwa i zarządzania granicami, a w szczególności systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz systemu informacji o podróży i zezwoleń na podróż (ETIAS).
  • Modernizacja istniejących systemów: Agencja będzie również w stanie lepiej utrzymywać i unowocześniać istniejące systemy, takie jak system informacyjny Schengen (SIS), wizowy system informacyjny (VIS) oraz system Eurodac, za które już jest odpowiedzialna.
  • Zapewnienie interoperacyjności: Wzmocniona agencja będzie odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań technicznych, aby zagwarantować, że unijne systemy informacyjne sprawnie funkcjonują i są łatwo dostępne dla policji i straży granicznej w terenie.

Dalsze działania

Oba zatwierdzone teksty muszą teraz zostać ostatecznie przyjęte przez Radę. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i rotacyjna prezydencja Rady podpiszą następnie nowe przepisy.

Przepisy te wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUR-Lex) Umożliwią one agencji eu-LISA rozpoczęcie budowy europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) i uruchomienie tych nowych systemów informacyjnych do końca 2021 r.

Przebieg procedury

W orędziu o stanie Unii z 2016 r. przewodniczący Juncker podkreślił, jak istotne znaczenie ma likwidacja istniejących niedociągnięć w zarządzaniu danymi oraz poprawa interoperacyjności istniejących systemów informacyjnych. Zapowiedział również, że Komisja zaproponuje utworzenie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż – zautomatyzowanego systemu, w ramach którego przeprowadzane będą wcześniejsze kontrole bezpieczeństwa i nielegalnej migracji, z pełnym poszanowaniem praw podstawowych i ochrony danych osobowych, a także wydawane będą zezwolenia do celów podróży do strefy Schengen dla podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego.

W tym celu w listopadzie 2016 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), a w czerwcu 2017 r. – wniosek w sprawie wzmocnienia mandatu eu-LISA – Agencji UE ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Obydwie sprawy zostały określone jako polityczne priorytety w ramach wspólnej deklaracji na lata 2018–2019.

W dzisiejszym głosowaniu na sesji plenarnej przyjęte zostały teksty porozumień politycznych uzgodnione w ramach rozmów trójstronnych przez Parlament Europejski i Radę. Porozumienie polityczne w sprawie ETIAS osiągnięte zostało w dniu 25 kwietnia, a w sprawie eu-LISA – w dniu 24 maja. Oświadczenia Komisji dotyczące obu tych dokumentów są dostępne w internecie.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi – Unia bezpieczeństwa: Unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Zestawienie informacji – Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Oświadczenie – Unia bezpieczeństwa: Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) na rzecz silniejszej i bezpieczniejszej Unii

Oświadczenie – Unia bezpieczeństwa: Silniejsza agencja UE ds. zarządzania systemami informacyjnymi na rzecz bezpieczeństwa i ochrony granic

Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja proponuje unijny system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Komunikat prasowy – Unia bezpieczeństwa: Komisja wprowadza interoperacyjność systemów informacyjnych

Zestawienie informacji – Unia bezpieczeństwa: Usuwanie braków informacji

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar