Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veiligheidsunie: Commissie verheugd over goedkeuring door het Europees Parlement van het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en de versterking van eu-LISA

Straatsburg, 5 juli 2018

Vandaag heeft het Europees Parlement definitief ingestemd met de instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en de versterking van het mandaat van eu-LISA, het EU-Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

De wetgevingsvoorstellen voor het ETIAS en eu-LISA die de Commissie in respectievelijk november 2016 en juni 2017 heeft gepresenteerd, zijn als politieke prioriteiten aangemerkt in het kader van de gezamenlijke verklaring over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2018-2019. Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos en commissaris voor de Veiligheidsunie Julian King zijn ingenomen met de goedkeuring van vandaag.

Commissaris Avramopoulos zei hierover: “Toen deze Commissie aantrad, hebben we ons voorgenomen te zorgen voor een Europa dat bescherming biedt. Vandaag is dit doel opnieuw een stuk dichterbij gekomen. Het versterkte eu-LISA wordt het zenuwcentrum van onze informatiesystemen voor grenzen, migratie en veiligheid en het nieuwe ETIAS maakt een einde aan de informatielacune ten aanzien van niet-visumplichtige reizigers. Iedereen die een risico vormt uit het oogpunt van migratie of veiligheid, wordt al vóór vertrek naar de Unie geïdentificeerd, terwijl het voor bonafide reizigers juist gemakkelijker wordt om te reizen. Ik dank beide rapporteurs voor hun leiderschap en voor hun inzet om een veiliger Unie tot stand te brengen voor onze burgers.”

Commissaris King zei het volgende: “Willen onze politiemensen en grenswachters hun werk kunnen doen, d.w.z. instaan voor de veiligheid van onze burgers en grenzen, dan moeten zij over de juiste instrumenten beschikken. Het ETIAS zal niet-visumplichtige bezoekers vooraf screenen op potentiële veiligheidsproblemen, terwijl het versterkte eu-LISA ons in staat stelt de EU-brede informatiesystemen voor rechtshandhaving en grensbeheer verder te moderniseren.”

Een ETIAS-autorisatie is geen visum. Wanneer het ETIAS eenmaal operationeel is, zal het reizigers die profiteren van visumvrije toegang tot het Schengengebied voor vertrek screenen op risico's uit het oogpunt van veiligheid en migratie. Bij aankomst aan de grenzen van de EU zullen reizigers over zowel een geldig reisdocument als een ETIAS-autorisatie moeten beschikken.

  • Betaalbaar, eenvoudig en snel: alle niet-visumplichtige reizigers zullen vóór hun bezoek aan het Schengengebied een ETIAS-autorisatie moeten aanvragen. Het invullen van de onlineaanvraag hoeft niet langer dan tien minuten te duren en in 95 % van de gevallen wordt automatisch toestemming gegeven. Reizigers van 18 tot 70 jaar moeten een eenmalige vergoeding van 7 euro betalen en de autorisatie blijft drie jaar geldig.
  • Verificatie aan de hand van EU-informatiesystemen: het ETIAS zal de door niet-visumplichtige reizigers verstrekte gegevens verifiëren aan de hand van EU-informatiesystemen voor grenzen, veiligheid en migratie, waaronder het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS) en de databanken van Eurodac, Europol en Interpol. Als de aldus gecontroleerde informatie overeenkomt met informatie in de databanken van de EU, wordt de aanvraag vervolgens handmatig geverifieerd door de centrale ETIAS-eenheid die door het Europees Grens- en kustwachtagentschap wordt beheerd.
  • Duidelijke regels inzake afwijzing: ingeval autorisatie wordt geweigerd, dient de relevante nationale autoriteit binnen 96 uur de aanvrager van het besluit in kennis te stellen of hem om aanvullende informatie te vragen. Als er aanvullende informatie wordt verstrekt, moet de nationale autoriteit vervolgens binnen vier weken na de datum van de aanvankelijke aanvraag een besluit nemen. Bij weigering hebben aanvragers altijd het recht beroep in te stellen.

De versterking van eu-LISA geeft het agentschap de capaciteit en instrumenten die het nodig heeft voor het centrale operationele beheer van de EU-informatiesystemen voor migratie, veiligheid en grensbeheer.

  • Ontwikkeling van nieuwe systemen: het versterkte eu-LISA gaat een cruciale rol spelen bij de ontwikkeling en het onderhoud van nieuwe EU-informatiesystemen voor migratie, veiligheid en grensbeheer. Daarbij gaat het met name om het inreis-uitreissysteem (EES) en het Europees systeem voor reisinformatie en ‑autorisatie (ETIAS).
  • Upgrading van bestaande systemen: het agentschap zal ook systemen waarvoor het reeds verantwoordelijk is – zoals het Schengeninformatiesysteem (SIS), het Visuminformatiesysteem (VIS) en Eurodac – beter kunnen onderhouden en upgraden.
  • Interoperabiliteit: het versterkte agentschap wordt belast met de uitrol van technische oplossingen om te zorgen voor doeltreffende interactie tussen deze EU-informatiesystemen en te waarborgen dat politie en grenswacht in de praktijk goede toegang tot die systemen hebben.

Volgende stappen

Beide goedgekeurde teksten zullen nu definitief door de Raad moeten worden aangenomen. De voorzitter van het Europees Parlement en het roulerende voorzitterschap van de Raad zullen de teksten vervolgens als wetgeving bekrachtigen.

De verordeningen zullen twintig dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (EUR-Lex) van kracht worden. Zo kan eu-LISA snel beginnen aan de totstandbrenging van het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en ervoor zorgen dat de nieuwe informatiesystemen tegen het einde van 2021 operationeel zijn.

Chronologisch overzicht

In 2016 benadrukte voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie hoe belangrijk het is om de huidige tekortkomingen in het gegevensbeheer te verhelpen en de interoperabiliteit van bestaande informatiesystemen te verbeteren. Ook verklaarde hij dat de Commissie een voorstel zou presenteren voor een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie. Dit geautomatiseerde systeem zou voorafgaande controles in verband met veiligheid en irreguliere migratie verrichten – met volledige inachtneming van de grondrechten en de bescherming van persoonsgegevens – en niet-visumplichtige reizigers een autorisatie verstrekken voor een reis naar het Schengengebied.

Met het oog daarop heeft de Commissie wetgevingsvoorstellen gepresenteerd tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (in november 2016) en ter versterking van het mandaat van eu-LISA, het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (in juni 2017). Beide dossiers zijn in de gezamenlijke verklaring voor 2018-2019 als politieke prioriteit aangemerkt.

Bij de stemming in de plenaire vergadering van vandaag zijn de teksten aangenomen waarover bij de trialogen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie politieke overeenstemming is bereikt. Het politieke akkoord over het ETIAS werd bereikt op 25 april en dat over eu-LISA op 24 mei. De verklaringen van de Commissie over beide dossiers zijn online beschikbaar.

Meer informatie

Vragen en antwoorden (Engels): Veiligheidsunie: Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie

Factsheet (Engels): Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie

Verklaring (Engels): Veiligheidsunie: de Commissie is verheugd over het politieke akkoord inzake het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) voor een sterkere en veiligere Unie

Verklaring (Engels): Veiligheidsunie: een sterker EU-agentschap voor het beheer van informatiesystemen voor veiligheid en grenzen

Persbericht: Veiligheidsunie: de Commissie stelt een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) voor

Persbericht: Veiligheidsunie: Commissie zorgt voor interoperabiliteit EU-informatiesystemen

Factsheet (Engels): Veiligheidsunie: het opvullen van de informatielacune

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar