Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Komissio toteaa tyytyväisenä, että Euroopan parlamentti kannattaa Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista ja eu-LISA-viraston vahvistamista

Strasbourg 5. heinäkuuta 2018

Euroopan parlamentti on tänään antanut hyväksyntänsä Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamiselle ja eu-LISAn eli vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimivaltuuksien vahvistamiselle.

Komissio esitti ETIAS-järjestelmää koskevan ehdotuksen marraskuussa 2016 ja eu-LISAa koskevan ehdotuksen kesäkuussa 2017. Molemmat luokiteltiin poliittisiksi painopisteiksi EU:n lainsäädännön vuosien 2018–2019 painopisteitä koskevassa yhteisessä julistuksessa. Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komission jäsen Dimitris Avramopoulos ja turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King ovat tyytyväisiä parlamentin antamaan hyväksyntään.

Komissio sitoutui toimikautensa alussa luomaan Euroopan, joka suojelee. Komissaari Avramopoulosin mukaan nyt on jälleen otettu yksi merkittävä askel kohti tämän lupauksen täyttämistä. ”Vahvempi eu-LISA on muuttoliikettä, turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevien EU:n tietojärjestelmien hermokeskus, ja uudella ETIAS-järjestelmällä puolestaan varmistetaan, että saamme ilman viisumia matkustavista henkilöistä kaikki tarvittavat tiedot. Henkilöt, joihin liittyy maahanmuutto- tai turvallisuusriski, voidaan tunnistaa ennen kuin he edes saapuvat EU:n rajalle, kun taas vilpittömässä mielessä matkustavien liikkuminen helpottuu. Haluankin kiittää molempia parlamentin esittelijöitä heidän sitoutumisestaan turvallisen unionin luomiseen kansalaisia varten”, Avramopoulos sanoi.

Komissaari King muistutti, että poliisi ja rajavartijat tarvitsevat asianmukaiset välineet voidakseen hoitaa työnsä eli varmistaa EU:n kansalaisten ja rajojen turvallisuuden. ”ETIAS-järjestelmä etsii viisumivapaiden matkustajien joukosta jo etukäteen potentiaalisia turvallisuusriskejä, kun taas eu-LISAn avulla voidaan jatkaa lainvalvonnan ja rajaturvallisuuden alalla käytettävien EU:n laajojen tietojärjestelmien uudistamista”, King selosti.

ETIAS-lupa ei ole viisumi. Järjestelmän avulla selvitetään viisumipakosta vapautettuihin henkilöihin liittyviä turvallisuus- ja maahanmuuttoriskejä jo ennen kuin nämä saapuvat Schengen-alueelle. EU:n rajalle saapuessaan matkustajilla on oltava sekä voimassa oleva matkustusasiakirja että ETIAS-lupa.

  • Järjestelmä on kohtuuhintainen, yksinkertainen ja nopea: Kaikkien viisumipakosta vapautettujen matkustajien on haettava ETIAS-lupa ennen Schengen-alueelle matkustamista. Hakemuksen täyttäminen verkossa kestää vain 10 minuuttia, ja hyväksyntä tulee automaattisesti 95 prosentissa tapauksista. Lupa maksaa 7 euroa (18–70-vuotiailta), ja se on voimassa kolme vuotta.
  • Ristiintarkistus EU:n tietojärjestelmissä: ETIAS tarkistaa viisumipakosta vapautettujen matkustajien antamat tiedot tekemällä haun muuttoliikettä, turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevista EU:n tietojärjestelmistä, joita ovat Schengenin tietojärjestelmä (SIS), viisumitietojärjestelmä (VIS) ja Eurodac, sekä Europolin ja Interpolin tietokannoista. Jos haku tuottaa osumia EU:n tietokannoissa, Euroopan raja- ja merivartioviraston ETIAS-keskusyksikkö tarkistaa hakemuksen manuaalisesti.
  • Selkeät hylkäämisperusteet: Jos matkustuslupaa ei myönnetä, asianomaisen kansallisen viranomaisen on annettava hylkäämispäätös hakijalle tiedoksi tai pyydettävä lisätietoja 96 tunnin kuluessa. Lisätiedot saatuaan kansallisen viranomaisen on tehtävä uusi päätös neljän viikon kuluessa alkuperäisen hakemuksen päiväyksestä. Jos tämäkin päätös on hylkäävä, hakijalla on oikeus hakea siihen muutosta.

Eu-LISAn eli vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimivaltuuksien vahvistaminen antaa virastolle kapasiteetin ja välineet, joiden avulla se voi huolehtia muuttoliikettä, turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevien EU:n tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista keskitetysti.

  • Uusien järjestelmien kehittäminen: Vahvistettu eu-LISA on keskeisessä asemassa, kun kehitetään ja pidetään yllä muuttoliikettä, turvallisuutta ja rajavalvontaa koskevia uusia EU:n tietojärjestelmiä, kuten rajanylitystietojärjestelmää (EES) ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS).
  • Nykyisten järjestelmien päivittäminen: Virasto saa myös paremmat edellytykset pitää yllä ja päivittää sen vastuulle jo kuuluvia järjestelmiä, kuten Schengenin tietojärjestelmää (SIS), viisumitietojärjestelmää (VIS) ja Eurodac-järjestelmää.
  • Yhteentoimivuuden varmistaminen: Virasto vastaa sellaisten uusien teknisten ratkaisujen käyttöönotosta, joiden avulla varmistetaan näiden EU:n tietojärjestelmien tehokas yhteentoimivuus ja se, että ne ovat kentällä toimivien poliisien ja rajavartijoiden käytettävissä.

Seuraavat vaiheet

Molemmat tekstit on vielä hyväksyttävä lopullisesti neuvostossa. Sen jälkeen Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston kiertävä puheenjohtaja vahvistavat ne allekirjoituksellaan.

Asetukset tulevat voimaan 20 päivää sen jälkeen, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUR-Lex-tietokannassa). Sitten eu-LISA voi ryhtyä laatimaan EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmää (ETIAS) ja saattaa sen käyttövalmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Taustaa

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker korosti vuonna 2016 pitämässään unionin tilaa käsitelleessä puheessa, miten tärkeää on korjata tiedonhallinnassa olevat puutteet ja parantaa tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Hän myös ilmoitti, että komissio ehdottaisi EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän perustamista. Kyseessä on automatisoitu järjestelmä, joka tarkistaa Schengen-alueelle matkustaviin, viisumipakosta vapautettuihin henkilöihin liittyvät turvallisuus- ja maahanmuuttoriskit etukäteen perusoikeuksia ja henkilötietojen suojaa kunnioittaen ja myöntää matkustusluvan, jos ongelmia ei ole.

Komissio esitti tätä varten säädösehdotukset Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta marraskuussa 2016 ja eu-LISAn eli vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston toimivaltuuksien vahvistamisesta kesäkuussa 2017. Molemmat ehdotukset määriteltiin poliittisiksi painopisteiksi vuosia 2018–2019 koskevassa yhteisessä julistuksessa.

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään pidetyssä täysistunnossa tekstit, joista Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat saavuttaneet poliittisen yhteisymmärryksen kolmikantaneuvotteluissa. Poliittinen yhteisymmärrys ETIAS-järjestelmästä saavutettiin 25. huhtikuuta ja eu-LISAsta 24. toukokuuta. Kumpaakin ehdotusta koskevat komission lausumat ovat saatavilla verkossa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Turvallisuusunioni: EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä

Tietokooste: EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä

Lausuma: Security Union: Commission welcomes political agreement on the European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) for a stronger and more secure Union

Lausuma: Security Union: A stronger EU Agency for the management of information systems for security and borders

Lehdistötiedote: Turvallisuusunioni: Komissio ehdottaa EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamista

Lehdistötiedote: Turvallisuusunioni: Euroopan komissio parantaa EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

Tietokooste: Security Union: Closing the information gap

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar