Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: Euroopa Komisjon väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Parlament nõustub ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) kasutuselevõtmise ning eu-LISA tugevdamisega

Strasbourg, 5. juuli 2018

Euroopa Parlament andis täna oma lõpliku nõusoleku ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) kasutuselevõtmisele ning Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) volituste tugevdamisele.

Komisjoni seadusandlikke ettepanekuid ETIASe (november 2016) ja eu-LISA (juuni 2017) kohta on käsitatud poliitiliste prioriteetidena ELi institutsioonide ühisavalduses ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta. Parlamendis täna vastu võetud nõusolekule avaldasid heakskiitu rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ja julgeolekuliidu volinik Julian King.

Volinik Avramopoulos: „Praeguse komisjoni ametiaja alguses võtsime kohustuse kujundada välja Euroopa, mis kaitseb, ja täna astume me selle eesmärgi saavutamiseks järjekordse olulise sammu. Tugevamast eu-LISAst saab meie piirihalduse ning rände- ja julgeolekuvaldkonna infosüsteemide kese ning uue ETIASe abil on võimalik kõrvaldada teabelüngad viisavabalt reisivate isikute kohta. Isikud, kellest lähtub rände- või julgeolekuoht, tuvastatakse juba enne, kui nad jõuavad ELi piirile, ent samal ajal lihtsustatakse heausksete reisijate liikumist. Soovin tänada mõlemat raportööri selle eest, et nad on võtnud vastutuse ja kohuse kujundada meie kodanike jaoks välja turvalisem liit.“

Volinik King: „Meie politseinikel ja piirivalvuritel peavad olema sobivad vahendid, mis aitavad neil teha oma tööd – tagada ELi kodanike ja piiride turvalisus. ETIASe abil saab kontrollida viisavabalt reisivaid isikuid ja tuvastada nendega seotud võimalikud julgeolekuprobleemid ning tugevam eu-LISA võimaldab meil jätkata kogu ELis kasutatavate õiguskaitse ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide ajakohastamist.”

ETIASe luba ei ole viisa. Kui süsteem on kasutusele võetud, tehakse selle abil Schengeni alale viisavabalt reisida võivate isikute reisieelne kontroll, et välistada võimalikke julgeoleku- või rändeohte. ELi piiridele jõudes peab reisijatel olema nii kehtiv reisidokument kui ka ETIASe luba.

  • Taskukohane, lihtne ja kiire. Kõik viisanõudest vabastatud reisijad peavad enne Schengeni alale siirdumist taotlema ETIASe luba. Elektroonilise taotluse täitmine ei tohiks võtta üle 10 minuti ning üle 95% taotlustest kiidetakse automaatselt heaks. Reisijad (vanuses 18–70 aastat) peavad maksma ühekordse tasu 7 eurot ja väljastatud luba kehtib kolm aastat.
  • ELi infosüsteemide ristkontroll. ETIAS võrdleb viisanõudest vabastatud reisijate esitatud andmeid ELi piirihalduse, julgeoleku ja rände valdkonna infosüsteemides, sealhulgas Schengeni infosüsteemis (SIS), viisainfosüsteemis (VIS) ning Eurodaci, Europoli ja Interpoli andmebaasides sisalduvate andmetega. Juhul kui ristkontrollimisel ilmneb kokkulangevus ELi andmebaasides sisalduvate andmetega, kontrollib taotlust põhjalikumalt Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti hallatav ETIASe kesküksus.
  • Selged eeskirjad loa väljastamisest keeldumise kohta. Juhul kui loa andmisest keeldutakse, peab asjaomane siseriiklik ametiasutus taotlejat sellest teavitama või nõudma 96 tunni jooksul lisateavet. Lisateabe esitamise järel peab siseriiklik ametiasutus tegema otsuse nelja nädala jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast. Loa andmisest keeldumise korral on taotlejal alati õigus otsus edasi kaevata.

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti ehk eu-LISA tugevdamine võimaldab tagada ametile suutlikkuse ja vahendid, mida tal on tarvis ELi rände-, julgeoleku- ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide tsentraliseeritud operatiivjuhtimiseks.

  • Uute süsteemide arendamine. Tugevdatud eu-LISA-l on tähtis roll uute ELi rände-, julgeoleku- ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide arendamisel ja käigushoidmisel. Need süsteemid on eelkõige riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS).
  • Olemasolevate süsteemide uuendamine. Ametil tekib ka parem võimalus hoida käigus ja uuendada olemasolevaid süsteeme, näiteks Schengeni infosüsteemi (SIS), viisainfosüsteemi (VIS) ja Eurodaci, mille eest ta juba vastutab.
  • Koostalitlusvõime tagamine. Tugevdatud amet vastutab selle eest, et võetaks kasutusele tehnilised lahendused, millega tagada ELi infosüsteemide koostoime ning kindlustada politsei- ja piirivalveametnikele neile süsteemidele lihtne juurdepääs.

Edasised sammud

Mõlemad heakskiidetud määrused võtab lõplikult vastu nõukogu. Seejärel kirjutavad Euroopa Parlamendi president ja nõukogu roteeruv eesistuja neile alla.

Määrused jõustuvad 20 päeva pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas (millele pääseb juurde Euroopa Liidu õigusaktide portaalis EUR-Lex) ja see võimaldab eu-LISA-l alustada ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) väljaehitamist ning võtta need uued infosüsteemid kasutusele 2021. aasta lõpuks.

Taustteave

Oma 2016. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorrast rõhutas president Juncker vajadust kõrvaldada andmete haldamises esinevad puudused ja parandada olemasolevate infosüsteemide vahelist koostalitlusvõimet. Samuti teatas ta, et komisjon kavatseb teha ettepaneku luua ELi reisiteabe ja reisiloa süsteem – automaatne süsteem, mis kontrolliks enne reisi reisijatest lähtuvat võimalikku julgeoleku- ja ebaseadusliku rände ohtu, austades seejuures täielikult põhiõigusi ja isikuandmete kaitset, ning väljastaks viisanõudest vabastatud reisijatele loa Schengeni alale sisenemiseks.

Sel eesmärgil esitas komisjon 2016. aasta novembris seadusandliku ettepaneku eesmärgiga luua ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning 2017. aasta juunis ettepaneku eesmärgiga tugevdada Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti (eu-LISA) volitusi. Mõlemat ettepanekut käsitati ühisavalduses ELi 2018.–2019. aasta seadusandlike prioriteetide kohta poliitilise prioriteedina.

Täna toimuval täiskogu hääletusel võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peetud kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatud poliitiliste kokkulepete tekstid. Poliitiline kokkulepe ETIASe kohta sõlmiti 25. aprillil ja eu-LISA kohta 24. mail. Komisjoni avaldused mõlema kokkuleppe kohta leiab internetist.

Lisateave

Küsimused ja vastused: Julgeolekuliit: ELi reisiinfo ja -lubade süsteem

Teabeleht: ELi reisiinfo ja -lubade süsteem

Avaldus: Julgeolekuliit: Komisjon tervitab poliitilist kokkulepet ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) kohta tugevama ja turvalisema liidu kujundamiseks

Avaldus: Julgeolekuliit: Tugevam ELi amet julgeoleku- ja piirihalduse valdkonna infosüsteemide haldamiseks

Pressiteade: Julgeolekuliit: Komisjon paneb ette ELi reisiinfo ja -lubade süsteemi

Pressiteade: Julgeolekuliit: Komisjon tagab ELi infosüsteemide koostalitlusvõime

Teabeleht: Julgeolekuliit: Teabelünga kõrvaldamine

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar