Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen ser med tilfredshed på Europa-Parlamentets vedtagelse af EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og et stærkere eu-LISA-agentur.

Strasbourg, den 5. juli 2018

Europa-Parlamentet har i dag givet sit endelige samtykke til at oprette EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og styrke mandatet for eu-LISA, det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

De lovgivningsmæssige forslag vedrørende ETIAS og eu-LISA, som Kommissionen fremsatte i henholdsvis november 2016 og juni 2017 blev udpeget som politiske prioriteter i den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019. Kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, og kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen, Julian King, hilser dagens vedtagelse velkommen.

Kommissær Dimitris Avramopoulos udtaler: "I begyndelsen af denne Kommissions mandatperiode forpligtede vi os til at skabe et Europa, der beskytter, og i dag tager vi endnu vigtigt skridt i retning af dette mål. Et stærkere eu-LISA vil være nervecentret i vores informationssystemer for grænser, migration og sikkerhed, og det nye ETIAS vil sikre, at vi ikke længere har en mangel på oplysninger om rejsende uden visumpligt. Enhver, der udgør en migrations- eller sikkerhedsrisiko, vil blive identificeret, før vedkommende overhovedet når EU's grænser, mens det bliver lettere for rejsende i tro at rejse. Jeg vil gerne takke begge ordførere for deres lederskab og engagement i at opbygge en sikrere Union for vores borgere."

Kommissær Julian King udtaler: "Vores politifolk og grænsevagter har behov for de rette værktøjer til at gøre deres arbejde, nemlig at sørge for vores borgeres sikkerhed og at holde vores grænser sikre. ETIAS vil gennemføre en forudgående screening af besøgende uden visumpligt for potentielle sikkerhedsproblemer, mens det styrkede eu-LISA vil gøre det muligt for os at fortsætte med at modernisere de informationssystemer for retshåndhævelses- og grænseforvaltning, der dækker hele EU.”

ETIAS-tilladelsen er ikke et visum. Når ETIAS bliver operationelt, vil det udføre forudgående screening af sikkerheds- og migrationsrisici for rejsende, der nyder godt af visumfri adgang til Schengenområdet. Når rejsende ankommer til EU's grænser, skal de både have et gyldigt rejsedokument og en ETIAS-tilladelse på sig.

  • Økonomisk overkommeligt, enkelt og hurtigt Alle rejsende uden visumpligt vil skulle anmode om en ETIAS-tilladelse før deres besøg i Schengenområdet. Det bør ikke tage mere end 10 minutter at udfylde onlineansøgningen, og over 95 % af ansøgningerne vil blive godkendt automatisk. Rejsende vil skulle betale et engangsgebyr på €7 (for rejsende mellem 18 og 70 år), og den udstedte tilladelse vil være gyldig i tre år.
  • Krydskontrol med EU-informationssystemer: ETIAS vil sammenholde de data, som rejsende uden visumpligt indgiver, med EU-informationssystemerne for grænser, sikkerhed og migration, herunder Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac-, Europol- og Interpoldatabaserne. Hvis de data, som krydskontrolleres, svarer til dataene i EU-databaserne, verificeres ansøgningen manuelt af den centrale ETIAS-enhed, som forvaltes af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning.
  • Klare regler vedrørende nægtelse af indrejse: Hvis rejsetilladelsen bliver afslået, skal den relevante nationale myndighed oplyse ansøgeren om afgørelsen eller anmode og yderligere oplysninger inden for 96 timer. Bliver yderligere oplysninger indgivet, skal den nationale myndighed træffe en afgørelse inden for fire uger fra den oprindelige ansøgningsdato. I tilfælde af nægtelse af indrejse har ansøgerne altid ret til at få prøvet afgørelsen.

Opgraderingen af eu-LISA, det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, vil give agenturet den kapacitet og de værktøjer, det har behov for til at levere centraliseret drift af EU-informationssystemerne til migrationsstyring og forvaltning af sikkerheden og grænserne.

  • Udvikling af nye systemer: Det styrkede eu-LISA vil spiller en afgørende rolle i at udvikle og opretholde nye EU-informationssystemer til migrationsstyring og forvaltning af sikkerheden og grænserne, særlig: ind- og udrejsesystemet (EES) og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).
  • Opgradering af eksisterende systemer: Agenturet vil også være bedre i stand til at opretholde og opgradere eksisterende systemer, som f.eks. Schengeninformationssystemet (SIS), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac, som det allerede er ansvarligt for.
  • Sikring af interoperabilitet: Det styrkede agentur vil være ansvarligt for at udbrede tekniske løsninger, der skal sikre, at disse EU-informationssystemer interagerer effektivt og er let tilgængelige i praksis for politi og grænsekontrol.

De næste skridt

Begge godkendte tekster vil nu skulle vedtages endeligt af Rådet. Derefter vil Europa-Parlamentets formand og det roterende formandsskab for Rådet undertegne teksterne, så de bliver til lovgivning.

Forordningerne træder i kraft 20 dage efter deres offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (EUR-Lex), hvilket vil gøre det muligt for eu-LISA at begynde at opbygge EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og vil gøre de nye informationssystemer operationelle senest i slutningen af 2021.

Baggrund

I 2016 understregede kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand, at det var vigtigt at afhjælpe de nuværende mangler i informationsstyringen og at forbedre de eksisterende informationssystemers interoperabilitet. Han bebudede også, at Kommissionen ville foreslå at oprette et EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser, et automatiseret systemet til gennemførelse af forudgående sikkerhedskontrol og kontrol af irregulær migration, under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder og beskyttelse af personoplysninger, og udstedelse af tilladelser til rejsende uden visumpligt..

Med henblik på dette fremsatte Kommissionen det lovgivningsmæssige forslag om at oprette EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) i november 2016 og om at styrke mandatet for eu-LISA, det europæiske agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, i juni 2017. Begge forslag blev udpeget som politiske prioriteter i den fælles erklæring for 2018-2019.

Ved dagens afstemning på plenarmødet i Europa-Parlamentet blev teksten vedtaget til de politiske aftaler, der blev opnået under triloger mellem Europa-Parlamentet og Rådet. Der blev nået til politisk enighed om ETIAS den 25. april og om eu-LISA den 24. maj, og Kommissionens erklæringer om begge dokumenter er tilgængelige online.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: Sikkerhedsunionen: EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse

Faktablad: EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse

Erklæring: Sikkerhedsunionen: Kommissionen ser med tilfredshed på politisk enighed om EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for en stærkere og sikrere Union

Erklæring: Sikkerhedsunionen: Et stærkere EU-agentur for forvaltning af informationssystemer for sikkerhed og grænser

Pressemeddelelse: Sikkerhedsunionen: Kommissionen foreslår EU-system for rejseoplysninger og rejsetilladelser

Pressemeddelelse: Sikkerhedsunionen: Kommissionen sikrer interoperabilitet mellem EU's informationssystemer

Faktablad: Sikkerhedsunionen: Lukning af informationskløften

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar