Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията приветства приемането от Европейския парламент на предложенията относно Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и относно укрепването на агенцията eu-LISA

Страсбург, 5 юли 2018 r.

Днес Европейският парламент даде окончателното си одобрение за създаването на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за укрепването на мандата на eu-LISA — Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

Законодателните предложения за ETIAS и eu-LISA, представени от Комисията съответно през ноември 2016 г. и юни 2017 г., бяха определени като политически приоритети в Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за периода 2018—2019 г. Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос и комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг приветстваха днешното приемане на предложенията.

Комисар Аврамопулос заяви: „В началото на мандата на настоящата Комисия се ангажирахме да изградим Европа, която закриля, и днес правим още една важна крачка към постигането на тази цел. Подсилената агенция eu-LISA ще е ръководният център за нашите информационни системи в областта на границите, миграцията и сигурността, а новата система ETIAS ще гарантира, че вече няма да има пропуски в информацията за пътниците, които са освободени от изискване за виза. Всяко лице, което представлява миграционен риск или риск за сигурността, ще бъде идентифицирано дори преди да извърши пътуване до границите на ЕС, а пътуването на добросъвестните пътници ще бъде улеснено. Искам да благодаря на двамата докладчици за ръководната им роля и ангажимента им за изграждане на по-сигурен Съюз за нашите граждани.“

Комисар Кинг заяви: „Нашите полицейски и гранични служители трябва да разполагат с необходимите инструменти, за да вършат работата си, а именно да осигуряват безопасността на нашите граждани и сигурността на нашите граници. Посредством ETIAS ще се извършва предварителна проверка на освободените от изискване за виза посетители с цел откриване на потенциални проблеми във връзка със сигурността, а подсилената агенция eu-LISA ще ни позволи да продължим да модернизираме информационните системи на равнище ЕС в областта на правоприлагането и управлението на границите.“

Разрешението от ETIAS не е виза. След като започне да функционира, системата ще извършва проверки преди пътуването на пътниците, които могат да пътуват без виза до Шенгенското пространство, с цел установяване на миграционни рискове и рискове за сигурността. При пристигане на границите на ЕС пътуващите ще трябва да разполагат както с валиден документ за пътуване, така и с разрешение от ETIAS.

  • Достъпно, лесно и бързо: Всички пътници, освободени от изискване за виза, ще трябва да поискат разрешение от ETIAS преди посещението си в Шенгенското пространство. Попълването на онлайн заявлението не би трябвало да отнема повече от 10 минути, като в над 95 % от случаите се получава автоматично одобрение. Пътуващите ще трябва да заплащат еднократна такса от 7 евро (за пътници на възраст между 18 и 70 години), а издаденото разрешение ще е валидно за срок от три години.
  • Кръстосана проверка в информационните системи на ЕС: ETIAS ще прави кръстосана проверка на данните, предоставени с освободените от изискване за виза пътници, в информационните системи на ЕС в областта на границите, сигурността и миграцията, включително в Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС), Евродак и базите данни на Европол и Интерпол. Ако кръстосаната проверка на данните доведе до откриване на съответствие с данни, съдържащи се в базите данни на ЕС, заявлението ще бъде разгледано ръчно от централното звено на ETIAS, управлявано от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
  • Ясни правила за отказите: В случай че бъде отказано издаването на разрешение, съответният национален орган ще трябва да уведоми заявителя за решението или да изиска допълнителна информация в срок от 96 часа. Ако бъде предоставена допълнителна информация, националният орган трябва да вземе решение в срок от четири седмици от датата на първоначалното заявление. В случай на отказ заявителите винаги имат право на обжалване.

Благодарение на нейното модернизиране eu-LISA — агенцията на ЕС за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие — ще разполага с капацитета и инструментите, от които се нуждае, за да осигурява централизирано оперативно управление на информационните системи на ЕС в областта на миграцията, сигурността и управлението на границите.

  • Разработване на нови системи: Подсилената eu-LISA ще играе ключова роля в разработването и поддръжката на новите информационни системи на ЕС в областта на миграцията, сигурността и управлението на границите, и по-специално Системата за влизане/излизане (СВИ) и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).
  • Модернизиране на съществуващите системи: Агенцията също така ще бъде в по-добра позиция да поддържа и модернизира съществуващи системи, като Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система (ВИС) и Евродак, за които вече отговаря.
  • Осигуряване на оперативна съвместимост: Подсилената агенция ще отговаря за внедряването на технически решения, за да се гарантира, че тези информационни системи на ЕС си взаимодействат ефективно и са леснодостъпни за полицейските и граничните служители по места.

Следващи стъпки

Одобрените текстове на двете предложения сега ще трябва да бъдат окончателно приети от Съвета, след което председателят на Европейския парламент и ротационният председател на Съвета ще подпишат законодателните актове.

Регламентите ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (EUR-Lex), което ще позволи на eu-LISA да започне изграждането на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и да въведе тези нови информационни системи в експлоатация до края на 2021 г.

Контекст

В речта си за състоянието на Съюза от 2016 г. председателят Юнкер изтъкна колко важно е да бъдат преодолени съществуващите слабости в управлението на данните и да бъде подобрена оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи. Той обяви също така, че Комисията ще предложи създаването на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им — автоматизирана система, която ще извършва предварителни проверки, свързани със сигурността и незаконната миграция, при пълно зачитане на основните права и защитата на личните данни и ще издава на освободените от изискване за виза пътници разрешения за пътуване до Шенгенското пространство.

За тази цел Комисията представи през ноември 2016 г. законодателно предложение за създаване на Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), а през юни 2017 г — законодателно предложение за укрепване на мандата на eu-LISA — Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Двете досиета бяха определени за политически приоритети съгласно Съвместната декларация за периода 2018—2019 г.

С днешното гласуване в пленарна зала се приемат текстовете на политическите споразумения, постигнати при тристранните срещи с Европейския парламент и Съвета. Политическо споразумение относно ETIAS бе постигнато на 25 април, а това относно eu-LISA — на 24 май. Изявленията на Комисията и по двете досиета са достъпни онлайн.

За повече информация:

Въпроси и отговори: Съюз на сигурност: Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им

Информационен документ: Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им

Изявление: Съюз на сигурност: Комисията приветства политическото споразумение относно Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) за един по-силен и сигурен Съюз

Изявление: Съюз на сигурност: Подсилена агенция на ЕС за управлението на информационните системи в областта на сигурността и границите

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията предлага система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им

Съобщение за медиите: Съюз на сигурност: Комисията действа за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС

Информационен документ: Съюз на сигурност: Преодоляване на пропуските по отношение на информацията

 

 

 

 

 

IP/18/4367

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar