Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Migracja: Komisja zwiększa pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla Hiszpanii i Grecji

Bruksela, 2 lipca 2018 r.

Komisja Europejska przyznała dodatkowe 45,6 mln euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla Hiszpanii i Grecji, aby mogły sprostać wyzwaniom związanym z migracją.

W związku ze zwiększoną liczbą przybywających migrantów Hiszpania otrzyma 25,6 mln euro na usprawnienie zdolności przyjmowania migrantów na południowym wybrzeżu oraz w miastach Ceuta i Melilla, a także na zwiększenie liczby powrotów. Kolejne 20 mln euro przyznano Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) na poprawę warunków przyjmowania uchodźców w Grecji, zwłaszcza na wyspie Lesbos.

Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, powiedział z tej okazji: Komisja nadal wypełnia swoje zobowiązanie i wspiera państwa członkowskie znajdujące się pod presją migracyjną. Od roku notuje się wzrost liczby migrantów przybywających do Hiszpanii, dlatego musimy zwiększyć nasze wsparcie i pomóc temu państwu w zarządzaniu migracją i w organizowaniu powrotów osób, które nie mają prawa tam pozostać. Choć oświadczenie UE–Turcja przyczyniło się w znacznym stopniu do obniżenia liczby migrantów przybywających do Grecji, państwo to nadal zmaga się z dużą presją migracyjną, zwłaszcza na wyspach. Do dzisiaj przyznaliśmy w sumie ponad 1 mld euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych, aby wesprzeć państwa członkowskie w zarządzaniu migracją.

Dzięki tym nowym decyzjom w sprawie finansowania osiągnięto ważny etap: łącznie Komisja zmobilizowała ponad 1 mld euro w formie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, aby wesprzeć zarządzanie migracjami w ramach bieżącego wieloletniego budżetu (2014–2020). Środki te trafiły do państw członkowskich najbardziej dotkniętych problemem migracji, takich jak Włochy, Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy i Szwecja, a teraz także Hiszpania.

Hiszpania

  • Kwotę 24,8 mln euro przyznano ministerstwu ds. zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego oraz hiszpańskiej organizacji Czerwonego Krzyża na projekt, którego celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej, żywności i zakwaterowania migrantom przybywającym na południowe wybrzeże Hiszpanii oraz do miast Ceuta i Melilla.
  • Kolejne 720 tys. euro otrzyma ministerstwo spraw wewnętrznych na poprawę warunków w placówkach wykorzystywanych do celów powrotów oraz infrastruktury służącej do transferu osób powracających.

Pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych przyznana Hiszpanii uzupełnia środki w wysokości 692 mln euro przydzielone temu państwu na zarządzanie migracjami, granicami i bezpieczeństwem w ramach programów krajowych na lata 2014–2020.

Grecja

  • Dodatkowe 20 mln euro przyznane UNHCR zostanie wykorzystane na pomoc w zarządzaniu ośrodkami recepcyjnymi na wyspie Lesbos, wsparcie na projekty społeczności lokalnych oraz zapewnienie większej liczby miejsc zakwaterowania na wyspach.
  • Środki te zostaną również przeznaczone na zwiększenie działań na rzecz ochrony dzieci, na edukację „pozaformalną” oraz zapobieganie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Obecna decyzja w sprawie finansowania uzupełnia wsparcie w wysokości ponad 1,6 mld euro, jakiego Komisja udzieliła Grecji od 2015 r. na działania związane z migracją.

Kontekst

Zarządzanie granicami i migracjami stanowi priorytet polityczny od początku kadencji Komisji Junckera – od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. po ostatnie orędzie o stanie Unii z 13 września 2017 r. 

Skala i nagły charakter kryzysu uchodźczego w latach 2015–2016 zaskoczyły jednak Europę. Aby uniknąć kryzysu humanitarnego i umożliwić wspólne działanie w reakcji na tę bezprecedensową sytuację i nowe zagrożenia bezpieczeństwa, UE wykorzystuje wszystkie mechanizmy elastyczności przewidziane w bieżącym budżecie i umożliwiające uruchomienie dodatkowych środków finansowych. Oprócz pierwotnego przydziału środków na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (granice i policja) na lata 2014–2020, wynoszącego 6,9 mld euro, zmobilizowano dodatkowe 3,9 mld euro. W ten sposób łączne nakłady na migrację, zarządzanie granicami i bezpieczeństwo wewnętrzne osiągnęły poziom 10,8 mld euro, przy czym kwota ta nie uwzględnia znacznych środków finansowych, które uruchomiono w celu zaradzenia kryzysowi uchodźczemu poza granicami UE.

W oparciu o doświadczenia z przeszłości Komisja proponuje teraz podwojenie nakładów we wszystkich obszarach – 10,4 mld euro na migrację, 9,3 mld euro na zarządzanie granicami, 2,5 mld euro na bezpieczeństwo wewnętrzne i 1,2 mld euro na bezpieczniejszą likwidację działalności jądrowej w niektórych państwach członkowskich – łącznie ponad 23 mld euro. Ponadto z 4,2 mld euro do 14 mld euro wzrośnie wsparcie dla unijnych agencji w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zarządzania granicami i migracjami.

Dodatkowe informacje

Komunikat prasowy Budżet UE: Komisja proponuje znaczące zwiększenie nakładów na ochronę granic i migrację

IP/18/4342

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar