Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Rättsstatsprincipen: Kommissionen inleder ett överträdelseförfarande för att skydda Högsta domstolens oberoende i Polen

Bryssel den 2 juli 2018

I dag inleder Europeiska kommissionen ett överträdelseförfarande genom att skicka en formell underrättelse till Polen gällande den polska lagen om Högsta domstolen.

Den 3 juli riskerar 27 av 72 domare vid Högsta domstolen att tvingas gå i pension – mer än var tredje domare – på grund av att den nya polska lagen om Högsta domstolen sänker pensionsåldern för domare vid Högsta domstolen från 70 till 65 år. Denna åtgärd gäller även Högsta domstolens förste ordförande, vars förordnande på 6 år skulle avslutas i förtid. Lagen ger de nuvarande domarna möjlighet att förklara sin vilja att få sitt förordnande förlängt av republikens president, något som kan beviljas för en period av tre år och förnyas en gång. Det finns inte några kriterier för presidentens beslut och det inte finns någon möjlighet till rättslig prövning av detta beslut.

Kommissionen anser att dessa åtgärder strider mot principen om rättsväsendets oberoende, inklusive domares oavsättlighet, och att Polen därmed inte uppfyller sina skyldigheter enligt artikel 19.1 i fördraget om Europeiska unionen jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Högsta domstolen i Polen har redan diskuterats inom den dialog om rättsstatsprincipen som pågår mellan kommissionen och de polska myndigheterna och har inte lösts på ett tillfredsställande sätt genom denna process. Kommissionen anser inte att införandet av ett samråd med det nationella domstolsrådet utgör ett effektivt skydd, som de polska myndigheterna hävdar. Det nationella domstolsrådets yttrande är inte bindande och bygger på vaga kriterier. Dessutom består det nationella domstolsrådet efter reformen av den 8 december 2017 av domarledamöter som utnämns av det polska parlamentet – vilket inte är i linje med europeiska normer för rättsväsendets oberoende.

Med tanke på bristen på framsteg i dialogen om rättsstatsprincipen och det nära förestående införandet av det nya pensionssystemet för domare vid Högsta domstolen har kommissionen beslutat att inleda detta överträdelseförfarande skyndsamt. Den polska regeringen har nu en månad på sig att besvara kommissionens formella underrättelse. Samtidigt är kommissionen beredd att fortsätta den pågående dialogen om rättsstatsprincipen med Polen, som kommissionen fortsätter att anse vara den bästa kanalen för att lösa det systematiska hotet mot rättsstatsprincipen i Polen.

Bakgrund

Rättsstatsprincipen är ett av de gemensamma värden som ligger till grund för Europeiska unionen. Den finns inskriven i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen. Europeiska kommissionen är tillsammans med Europaparlamentet och rådet enligt fördragen ansvarig för att säkerställa respekten för rättsstatsprincipen som ett grundläggande värde för vår union och att se till att EU:s lagstiftning, värden och principer respekteras.

Händelserna i Polen fick EU-kommissionen att inleda en dialog med Polens regering i januari 2016 som en del av EU:s ram för rättsstatsprincipen. Kommissionen informerar Europaparlamentet och rådet regelbundet och uttömmande.

Den 29 juli 2017* inledde kommissionen ett överträdelseförfarande om den polska lagen om allmänna domstolar, också på grund av dess bestämmelser om pensionering och deras inverkan på rättsväsendets oberoende. Kommissionen hänsköt detta ärende till domstolen den 20 december 2017.

Samma dag åberopade kommissionen förfarandet enligt artikel 7.1 för första gången, genom att lämna ett motiverat förslag till ett beslut av rådet om fastställande av en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av rättsstatsprincipen i Polen[1].

Vid rådets (allmänna frågor) möte om Polen den 26 juni i samband med förfarandet enligt artikel 7.1 lämnade de polska myndigheterna inga uppgifter om kommande åtgärder för att bemöta kommissionens kvarstående farhågor. Kommissionen beslutade därför den 27 juni 2018 att ge förste vice ordförande Frans Timmermans befogenhet att inleda detta överträdelseförfarande. Kommissionen är beredd att fortsätta den pågående dialogen om rättsstatsprincipen med Polen, som kommissionen fortsätter att anse vara den bästa kanalen för att lösa det systematiska hotet mot rättsstatsprincipen i Polen.

Läs mer

Om det allmänna överträdelseförfarandet, se MEMO/12/12.

 

 

[1] I artikel 7,1 i fördraget om Europeiska unionen föreskrivs att rådet, med en majoritet på fyra femtedelar av sina ledamöter, kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de gemensamma värden som anges i artikel 2 i fördraget. Kommissionen kan sätta igång detta förfarande genom ett motiverat förslag.

 

 

*) uppdaterad den 2 juli 18.00

 

IP/18/4341

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar