Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Pravna država: Komisija začenja postopek za ugotavljanje kršitev, da bi se zaščitila neodvisnost poljskega vrhovnega sodišča

Bruselj, 2. julija 2018

Evropska komisija je danes Poljski poslala uradni opomin v zvezi s poljskim zakonom o vrhovnem sodišču in s tem začela postopek za ugotavljanje kršitev.

Na dan 3. julija kar 27 od 72 sodnikom vrhovnega sodišča (tj. več kot vsakemu tretjemu sodniku) grozi prisilna upokojitev, saj novi poljski zakon o vrhovnem sodišču znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let. Ta ukrep velja tudi za prvega predsednika vrhovnega sodišča, ki bi moral svoj 6-letni mandat zaradi tega novega zakona predčasno zaključiti. V skladu z navedenim zakonom imajo sodniki možnost izraziti željo, da jim predsednik Republike mandat podaljša za obdobje treh let z možnostjo enkratne obnovitve. Za takšno odločitev predsednika niso opredeljena nobena merila in v zvezi z njo ni možna sodna presoja.

Komisija meni, da ti ukrepi ogrožajo načelo neodvisnosti sodstva, vključno z nezamenljivostjo sodnikov, in da Poljska s tem ne izpolnjuje svojih obveznosti na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Zakon o poljskem vrhovnem sodišču je že bil predmet razprave v okviru dialoga o pravni državi med Komisijo in poljskimi organi, vendar med tem procesom niso bili sprejeti zadovoljivi ukrepi. Komisija meni, da uvedba posvetovanja nacionalnega sodnega sveta ne pomeni učinkovitega zaščitnega ukrepa, kakor trdijo poljski organi. Mnenje nacionalnega sodnega sveta je namreč nezavezujoče in temelji na nejasnih merilih. Poleg tega nacionalni sodni svet po reformi z dne 8. decembra 2017 zdaj sestavljajo sodniki člani, ki jih imenuje poljski parlament, kar pa ni v skladu z evropskimi standardi na področju neodvisnosti sodstva.

Ker v dialogu o pravni državi ni bilo napredka in se bo novi sistem upokojevanja sodnikov vrhovnega sodišča kmalu začel izvajati, se je Komisija odločila za takojšnji začetek postopka za ugotavljanje kršitev. Poljska vlada ima za odgovor na uradni opomin Komisije na voljo en mesec. Hkrati je Komisija pripravljena nadaljevati dialog o pravni državi s Poljsko, saj je to za Komisijo še naprej najprimernejši način za reševanje sistemske nevarnosti za načelo pravne države na Poljskem.

Ozadje

Načelo pravne države je ena od skupnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Določeno je v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu s Pogodbama je Evropska komisija skupaj z Evropskim parlamentom in Svetom odgovorna za zagotavljanje spoštovanja načela pravne države kot temeljne vrednote Unije ter prava, vrednot in načel EU.

Zaradi dogodkov na Poljskem je Evropska komisija januarja 2016 na podlagi okvira za zaščito načela pravne države začela dialog s poljsko vlado. Komisija o tem redno in natančno obvešča Evropski parlament in Svet.

Komisija je 29. julija 2017* začela postopek za ugotavljanje kršitev glede poljskega zakona o organizaciji splošnih sodišč, in sicer zaradi določb o upokojevanju ter njihovem vplivu na neodvisnost sodstva. Komisija je to zadevo predložila Sodišču 20. decembra 2017.

Poleg tega je Komisija istega dne prvič v zgodovini uporabila postopek iz člena 7(1) ter je predložila obrazloženi predlog za sklep Sveta o ugotovitvi očitnega tveganja hujše kršitve načela pravne države v Republiki Poljski[1].

Na seji Sveta za splošne zadeve, ki je potekala 26. junija, poljski organi v okviru postopka iz člena 7(1) Pogodbe niso navedli nobenih prihodnjih ukrepov za upoštevanje pomislekov Komisije. Kolegij komisarjev se je zato 27. junija 2018 odločil, da prvega podpredsednika Fransa Timmermansa pooblasti za začetek postopka za ugotavljanje kršitev. Komisija je pripravljena nadaljevati dialog o pravni državi s Poljsko, saj je to za Komisijo še naprej najprimernejši način za reševanje sistemske nevarnosti za načelo pravne države na Poljskem.

Več informacij

Za splošne informacije o postopku za ugotavljanje kršitev glej MEMO/12/12.

 

[1]Člen 7(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da Svet z večino štirih petin svojih članov ugotovi obstoj očitnega tveganja, da bi država članica lahko huje kršila skupne vrednote iz člena 2 Pogodbe. Komisija lahko ta postopek začne na podlagi obrazloženega predloga.

 

 *: Posodobljeno 2. julija ob 18:00.

IP/18/4341

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar