Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Tiesiskums. Komisija uzsāk pārkāpuma procedūru nolūkā aizsargāt Polijas Augstākās tiesas neatkarību

Briselē, 2018. gada 2. jūlijā

Šodien Eiropas Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru, nosūtot Polijai oficiāla paziņojuma vēstuli par Polijas likumu par Augstāko tiesu.

3. jūlijā 27 no 72 Augstākās tiesas tiesnešiem jeb vairāk nekā katrs trešais tiesnesis saskarsies ar piespiedu pensionēšanās risku, jo jaunais Polijas likums par Augstāko tiesu samazina Augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās vecumu no 70 gadiem uz 65 gadiem. Šis pasākums attiecas arī uz Augstākās tiesas pirmo priekšsēdētāju, kura 6 gadu pilnvaru termiņš tiktu priekšlaicīgi pārtraukts. Saskaņā ar minēto likumu pašreizējiem tiesnešiem ir dota iespēja paziņot par savu vēlmi, lai republikas prezidents pagarinātu viņu pilnvaru termiņu, ko var piešķirt uz trīs gadiem un atjaunot vienu reizi. Prezidenta lēmumam nav noteikti nekādi kritēriji un šo lēmumu nav iespējams pārskatīt tiesā.

Komisija uzskata, ka šie pasākumi apdraud tiesu neatkarības principu, tostarp tiesnešu neatceļamību, un tādējādi Polija nepilda savus pienākumus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienību 19. panta 1. punktā, kas jālasa saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu.

Kaut arī Polijas Augstākās tiesas likums jau ir apspriests tiesiskuma dialogā starp Komisiju un Polijas iestādēm, šis jautājums šā procesa gaitā nav atrisināts apmierinošā līmenī. Komisija uzskata, ka apspriešanās ieviešana ar Valsts tiesu padomi (VTP) nav efektīvs aizsardzības pasākums, kā to apgalvo Polijas iestādes. VTP atzinums nav saistošs un tā pamatā ir neskaidri kritēriji. Turklāt pēc 2017. gada 8. decembra reformas VTP tagad veido tiesneši-locekļi, kurus ieceļ Polijas parlaments, – kas ir pretrunā Eiropas standartiem par tiesu neatkarību.

Ņemot vērā progresa trūkumu tiesiskuma dialogā un jaunā Augstākās tiesas tiesnešu pensionēšanās režīma nenovēršamo īstenošanu, Komisija nolēma steidzamības kārtā uzsākt pārkāpuma procedūru. Polijas valdībai būs viens mēnesis laika, lai atbildētu uz Komisijas oficiālā paziņojuma vēstuli. Tajā pašā laikā Komisija ir gatava turpināt notiekošo tiesiskuma dialogu ar Poliju, kas joprojām ir Komisijas vēlamais kanāls, pa kuru risināt sistēmisko apdraudējumu tiesiskumam Polijā.

Konteksts

Tiesiskums ir viena no Eiropas Savienības pamatā esošajām kopīgajām vērtībām. Tā nostiprināta Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Eiropas Komisija kopā ar Eiropas Parlamentu un Padomi saskaņā ar Līgumiem ir atbildīga par to, ka tiek ievērots tiesiskums, kas ir viena no Savienības pamatvērtībām, kā arī par to, lai tiktu ievērotas ES tiesību normas, vērtības un principi.

Polijā notiekošais lika Eiropas Komisijai 2016. gada janvārī sākt dialogu ar Polijas valdību, šim nolūkam izmantojot tiesiskuma mehānismu. Komisija regulāri par notiekošo sīki informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Komisija 2017. gada 29. jūlijā* uzsāka pārkāpuma procedūru par Polijas Likumu par vispārējām tiesām, kam pamatā arī bija tā pensionēšanās noteikumi un to ietekme uz tiesu iestāžu neatkarību. Komisija 2017. gada 20. decembrī nodeva šo lietu Tiesai.

Komisija 2017. gada 20. decembrī arī pirmo reizi uzsāka 7. panta 1. punktā paredzēto procedūru, iesniedzot pamatotu priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko konstatē, ka pastāv droša varbūtība, ka Polija varētu nopietni pārkāpt tiesiskuma normas[1].

Vispārējo lietu padomes 26. jūnija sanāksmē par Poliju saistībā ar 7. panta 1. punkta procedūru Polijas iestādes nesniedza nekādu informāciju par turpmākiem pasākumiem, ar kuriem risina Komisijas vēl neatrisinātos jautājumus. Tādēļ 2018. gada 27. jūnijā Komisāru kolēģija nolēma pilnvarot priekšsēdētāja pirmo vietnieku Fransu Timmermansu uzsākt šo pārkāpuma procedūru. Komisija ir gatava turpināt notiekošo tiesiskuma dialogu ar Poliju, kas joprojām ir Komisijas vēlamais kanāls, pa kuru risināt sistēmisko apdraudējumu tiesiskumam Polijā.

Sīkāka informācija

Vispārīgu informāciju par pārkāpuma procedūru skatīt MEMO/12/12.

 

[1] Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punkts paredz, ka Padome ar četru piektdaļu tās locekļu balsu vairākumu var konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt Līguma 2. pantā minētās kopīgās vērtības. Komisija var uzsākt šo procesu ar pamatotu priekšlikumu.

 

 *: atjaunināts 2. jūlijā plkst. 18:00.

IP/18/4341

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar