Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Teisinės valstybės principas. Siekdama apsaugoti Lenkijos Aukščiausiojo Teismo nepriklausomybę Komisija pradeda pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

Briuselis, 2018 m. liepos 2 d.

Šiandien Europos Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – išsiuntė Lenkijai oficialų pranešimą dėl Lenkijos įstatymo dėl Aukščiausiojo Teismo.

Liepos 3 d. 27 iš 72 Aukščiausiojo Teismo teisėjų (daugiau nei trečdalis) gali būti priversti išeiti į pensiją, nes naujuoju Lenkijos įstatymu dėl Aukščiausiojo Teismo jų pensinis amžius sumažintas nuo 70 iki 65 metų. Ši priemonė taip pat galioja Aukščiausiojo Teismo pirmajam pirmininkui, kurio 6 metų kadencija būtų nutraukta pirma laiko. Pagal įstatymą dabar pareigas einantiems teisėjams suteikiama galimybė pareikšti norą, kad Respublikos Prezidentas jų įgaliojimus pratęstų trejiems metams. Po to įgaliojimai gali būti pratęsti vieną kartą tam pačiam laikotarpiui. Nenustatyta jokių Prezidento sprendimo kriterijų ir nėra galimybės atlikti šio sprendimo teisminę peržiūrą.

Komisija laikosi nuomonės, kad šios priemonės pažeidžia teismų nepriklausomumo principą, įskaitant teisėjų nepašalinamumo principą, taigi Lenkija nevykdo įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos sutarties 19 straipsnio 1 dalį kartu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu.

Lenkijos Aukščiausiojo Teismo įstatymas jau buvo aptartas Komisijos ir Lenkijos valdžios institucijų dialoge dėl teisinės valstybės, tačiau šiame procese patenkinamų sprendimų nerasta. Komisija mano, kad, kitaip nei tvirtina Lenkijos valdžios institucijos, numatytos konsultacijos su Nacionaline teisėjų taryba nėra veiksminga apsaugos priemonė. Nacionalinės teisėjų tarybos nuomonė neprivaloma ir grindžiama neaiškiais kriterijais. Be to, po 2017 m. gruodžio 8 d. reformos Nacionalinę teisėjų tarybą dabar sudaro teisėjai, kuriuos paskyrė Lenkijos Seimas, o tai neatitinka Europos teismų nepriklausomumo standartų.

Kadangi pažangos nepasiekta per dialogą dėl teisinės valstybės ir nauja Aukščiausiojo Teismo teisėjų pensijų tvarka netrukus bus įgyvendinta, Komisija šią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą nusprendė pradėti skubos tvarka. Atsakymą į šį Komisijos oficialų pranešimą Lenkijos valdžios institucijos turės pateikti per vieną mėnesį. Be to, Komisija yra pasirengusi su Lenkija tęsti dabartinį dialogą dėl teisinės valstybės – Komisijos nuomone, tai priemonė, kuri labiausiai tinka šalinant sisteminę grėsmę teisinės valstybės principui Lenkijoje.

Pagrindiniai faktai

Teisinė valstybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu ir Taryba pagal Sutartis yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, ir už ES teisės, vertybių bei principų laikymosi užtikrinimą.

Dėl įvykių Lenkijoje 2016 m. sausio mėn. Europos Komisija su Lenkijos Vyriausybe pradėjo dialogą, grindžiamą teisinės valstybės priemonių sistema. Komisija nuolat išsamiai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

2017 m. liepos 29 d.* Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą dėl Lenkijos bendrosios kompetencijos teismų įstatymo, taip pat remdamasi įstatymo nuostatomis dėl pensijos ir jų poveikio teismų nepriklausomumui. 2017 m. gruodžio 20 d. Komisija šį klausimą perdavė Teisingumo Teismui.

Be to, 2017 m. gruodžio 20 d. Komisija pirmą kartą pasinaudojo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta procedūra: ji pateikė pagrįstą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo[1].

Birželio 26 d. Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje 7 straipsnio 1 dalies procedūros kontekste Lenkijos valdžios institucijos nenurodė jokių būsimų priemonių, kuriomis būtų sprendžiami likusieji Komisijos klausimai. Todėl 2018 m. birželio 27 d. Komisijos narių kolegija nusprendė įgalioti Pirmininko pirmąjį pavaduotoją Fransą Timmermansuą pradėti šią pažeidimo nagrinėjimo procedūrą. Komisija yra pasirengusi su Lenkija tęsti esamą dialogą dėl teisinės valstybės – Komisijos nuomone, tai priemonė, kuri labiausiai tinka šalinant sisteminę grėsmę teisinės valstybės principui Lenkijoje.

Daugiau informacijos

Apie bendrą pažeidimų nagrinėjimo procedūrą žr. MEMO/12/12.

 

[1]Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Taryba, spręsdama keturių penktadalių savo narių balsų dauguma, gali nutarti, jog iškilo aiškus pavojus, kad kuri nors valstybė narė gali šiurkščiai pažeisti Sutarties 2 straipsnyje nurodytas vertybes. Komisija gali pradėti šį procesą pateikdama pagrįstą pasiūlymą.

 

 * Atnaujinta liepos 2 d., 18 val.

IP/18/4341

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar