Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Oikeusvaltioperiaate: Komissio aloittaa rikkomusmenettelyn Puolan korkeimman oikeuden riippumattomuuden suojelemiseksi

Bryssel 2. heinäkuuta 2018

Euroopan komissio on tänään aloittanut rikkomusmenettelyn lähettämällä Puolalle virallisen ilmoituksen, joka liittyy maan korkeinta oikeutta koskevaan lakiin.

Puolan korkeimman oikeuden 72 tuomarista 27 (eli useampi kuin joka kolmas) on vaarassa joutua pakolliselle eläkkeelle 3. heinäkuuta alkaen siksi, että korkeinta oikeutta koskevassa uudessa laissa korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikä alennetaan 70:stä 65 ikävuoteen. Toimenpide koskee myös korkeimman oikeuden ensimmäistä presidenttiä, jonka kuusivuotinen toimikausi päättyy näin ollen ennenaikaisesti. Uuden lain mukaan nykyiset tuomarit voivat pyytää tasavallan presidenttiä jatkamaan heidän toimikauttaan. Jatkoa voidaan myöntää kolmeksi vuodeksi ja pyyntö voidaan uusia kerran. Ei kuitenkaan ole esitetty, millä perusteella presidentti tekee päätöksensä, eikä päätökseen sovelleta tuomioistuinvalvontaa.

Komissio katsoo, että nämä toimenpiteet heikentävät oikeuslaitoksen riippumattomuuden periaatetta, johon kuuluu muun muassa tuomarien erottamattomuus. Näin ollen Puola ei noudata sille kuuluvia velvoitteita, jotka perustuvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 1 kohtaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaan.

Komissio ja Puolan viranomaiset ovat jo keskustelleet korkeinta oikeutta koskevasta laista oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun yhteydessä, mutta asiaan ei ole löytynyt tyydyttävää ratkaisua. Komissio on sitä mieltä, että Puolan viranomaisten ehdottama kansallisen tuomarineuvoston kuuleminen ei ole tässä yhteydessä riittävä suojatoimi. Tuomarineuvoston lausunto ei ole sitova, ja sen antamisperusteet ovat epäselvät. Lisäksi kansallisen tuomarineuvoston jäsenet ovat 8. joulukuuta 2017 toteutetun uudistuksen seurauksena Puolan parlamentin nimittämiä, mikä ei ole oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevien eurooppalaisten normien mukaista.

Komissio päätti aloittaa rikkomusmenettelyn kiireellisesti, koska asian käsittely ei ole edennyt oikeusvaltioperiaatetta koskevan vuoropuhelun avulla ja koska korkeimman oikeuden tuomareiden uusi eläkejärjestelmä on tulossa voimaan välittömästi. Puolan hallituksella on kuukausi aikaa vastata komission viralliseen ilmoitukseen. Komissio on kuitenkin valmis jatkamaan Puolan kanssa käynnissä olevaa oikeusvaltioperiaatetta koskevaa vuoropuhelua, joka on komission näkemyksen mukaan ensisijainen keino oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Puolassa kohdistuvan järjestelmällisen uhkan poistamiseksi.

Tausta

Oikeusvaltioperiaate on yksi niistä yhteisistä arvoista, joille Euroopan unioni perustuu. Se on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan. Perussopimusten nojalla Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa vastuussa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan EU:n perusarvona ja että EU:n lainsäädäntöä, arvoja ja periaatteita kunnioitetaan.

Euroopan komissio joutui tammikuussa 2016 käynnistämään Puolan tapahtumien vuoksi vuoropuhelun Puolan hallituksen kanssa oikeusvaltiotoimintakehyksen mukaisesti. Komissio pitää Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasti ajan tasalla.

Komissio käynnisti 29. heinäkuuta 2017* rikkomusmenettelyn, joka koskee yleisten tuomioistuinten organisaatiosta annettua Puolan lakia. Myös tässä tapauksessa menettelyn syynä on eläkeikää koskevien säännösten vaikutus oikeuslaitoksen riippumattomuuteen. Komissio saattoi asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2017.

Samana päivänä komissio käynnisti ensi kertaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 7 artiklan 1 kohtaan perustuvan menettelyn esittämällä perustellun ehdotuksen neuvoston päätökseksi sen toteamisesta, että on olemassa selvä vaara, että Puola loukkaa vakavasti oikeusvaltioperiaatetta[1].

SEU-sopimuksen 7 artiklan 1 kohtaan perustuvaa menettelyä koskevassa yleisten asiain neuvoston kuulemisessa 26. kesäkuuta Puolan viranomaiset eivät esittäneet suunnitelmia toimenpiteistä, joilla jäljellä olevat komission ongelmallisina pitämät seikat poistettaisiin. Sen vuoksi komission kollegio päätti 27. kesäkuuta 2018 antaa ensimmäiselle puheenjohtajalle Frans Timmermansille valtuudet käynnistää tämä rikkomusmenettely. Komissio on valmis jatkamaan Puolan kanssa käynnissä olevaa oikeusvaltioperiaatetta koskevaa vuoropuhelua, joka on komission näkemyksen mukaan ensisijainen keino oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen Puolassa kohdistuvan järjestelmällisen uhkan poistamiseksi.

Lisätietoja

Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä, ks. MEMO/12/12.

 

[1]Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklan 1 kohdassa määrätään, että neuvosto voi todeta jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja. Komissio voi käynnistää tämän menettelyn esittämällä perustellun ehdotuksen.

 

 *: päivitetty 2. heinäkuuta - 18:00

IP/18/4341

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar