Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Právní stát: Komise zahajuje řízení o porušení Smlouvy, aby ochránila nezávislost polského Nejvyššího soudu

Brusel 2. července 2018

Evropská komise dnes zasláním výzvy Polsku zahájila řízení o porušení Smlouvy. Výzva se týká polského zákona o Nejvyšším soudu.

Více než třetině soudců polského Nejvyššího soudu hrozí, že budou muset k 3. červenci odejít do důchodu. Nový polský zákon totiž snižuje u soudců Nejvyššího soudu věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Tato změna dopadne na 27 ze 72 soudců Nejvyššího soudu. Snížení věku se týká také prvního předsedy Nejvyššího soudu, jehož šestiletý mandát by byl předčasně ukončen. Podle nového zákona mají stávající soudci možnost deklarovat, že mají zájem, aby jejich mandát prodloužil prezident republiky. Toto prodloužení je možné schválit na tři roky a jednou obnovit. Pro rozhodnutí prezidenta však nejsou nastavena žádná kritéria a nevztahuje se na ně soudní přezkum.

Komise se domnívá, že tato opatření oslabují zásadu nezávislosti soudnictví, včetně zásady neodvolatelnosti soudců, a Polsko tak neplní své povinnosti podle čl. 19 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie.

Polský zákon o Nejvyšším soudu je již předmětem dialogu o právním státu mezi Komisí a polskými úřady. Nedostatky v zákoně však nebyly prostřednictvím tohoto dialogu dostatečně vyřešeny. Komise se, navzdory tvrzení polských úřadů, domnívá, že zavedení konzultace Státní soudní rady nepředstavuje dostatečnou záruku nezávislosti. Stanovisko Státní soudní rady není závazné a vychází z vágních kritérií. V důsledku reformy ze dne 8. prosince 2017 je teď navíc Státní soudní rada složena ze soudců, které jmenuje polský Sejm, což není v souladu s evropskými zásadami nezávislosti soudnictví.

Vzhledem k tomu, že dialog o právním státu nevedl k dostatečnému pokroku a nový režim pro odchod soudců do důchodu bude brzy zaveden, se Komise rozhodla urychleně zahájit toto řízení o porušení Smlouvy. Polská vláda bude mít jeden měsíc na to, aby na výzvu Komise odpověděla. Komise je současně připravena s Polskem i nadále vést dialog o právním státu, který je pro ni preferovaným nástrojem pro vyřešení systémové hrozby pro právní stát v Polsku.

Souvislosti

Právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je založena Evropská unie, a v tomto smyslu je zakotven v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Evropská komise je podle Smluv spolu s Evropským parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, aby zásada právního státu byla jakožto základní hodnota naší Unie dodržována a aby bylo dodržováno právo, hodnoty a zásady EU.

Události v Polsku vedly Evropskou komisi k tomu, že v lednu 2016 zahájila s polskou vládou dialog v rámci postupu pro posílení právního státu. Komise pravidelně poskytuje podrobné informace o tomto dialogu Evropskému parlamentu a Radě.

Dne 29. července 2017* zahájila Komise řízení o porušení Smlouvy v souvislosti s polským zákonem o organizaci obecných soudů. Uvedené řízení bylo zahájeno mj. s ohledem na ustanovení o odchodu do důchodu a jejich dopad na nezávislost soudnictví. Komise předala tento případ Soudnímu dvoru Evropské unie dne 20. prosince 2017.

Ve stejný den Komise poprvé aktivovala postup podle čl. 7 odst. 1 a předložila odůvodněný návrh na rozhodnutí Rady, jehož účelem je určit, zda existuje zřejmé nebezpečí, že Polsko závažně poruší zásady právního státu[1].

Během slyšení o Polsku, které proběhlo v souvislosti s čl. 7 odst. 1 během zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 26. června, nepředstavily polské orgány žádná připravovaná opatření, která by řešila stávající výhrady Komise. Sbor komisařů se proto 27. června rozhodl zmocnit prvního místopředsedu Komise Franse Timmermanse k zahájení tohoto řízení o porušení Smlouvy. Komise je připravena s Polskem i nadále vést dialog o právním státu, který je pro ni preferovaným nástrojem pro vyřešení systémové hrozby pro právní stát v Polsku.

Další informace

Obecné informace týkající se řízení o porušení Smlouvy obsahuje zpráva MEMO/12/12.

 

[1]Podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii může Rada většinou čtyř pětin svých členů rozhodnout, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší společné hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy. Komise může tento proces zahájit prostřednictvím odůvodněného návrhu.

 

 *: aktualizováno 2. července v 18:00 hod.

IP/18/4341

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar