Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Принципи на правовата държава: Комисията започва процедура за нарушение с цел защита на независимостта на Върховния съд на Полша

Брюксел, 2 юли 2018 r.

Днес Европейската комисия започна процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо на Полша във връзка с полския закон за Върховния съд.

На 3 юли 27 (повече от една трета) от 72-те съдии от Върховния съд са изправени пред риска да бъдат принудени да се пенсионират поради факта, че с новия полски закон за Върховния съд се намалява пенсионната възраст на съдиите от Върховния съд от 70 на 65 години. Тази мярка се прилага и по отношение на първия председател на Върховния съд, чийто 6-годишен мандат се прекратява преждевременно. Съгласно закона на настоящите съдии е предоставена възможност да декларират волята си за удължаване на периода, през който могат да заемат длъжността си, от президента на Републиката. Той може да разреши удължаване на този период с три години, след което може да разреши още едно удължаване с три години. Не са установени критерии, въз основа на които президентът да вземе своето решение, и няма възможност за съдебен контрол на това решение.

Комисията е на мнение, че тези мерки подкопават принципа на независимост на съдебната власт, включително несменяемостта на съдиите, и чрез тях Полша нарушава задълженията си по член 19, параграф 1 от Договора за Европейския съюз във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Въпреки че законът за Върховния съд на Полша вече е бил обсъден в рамките на диалога относно принципите на правовата държава между Комисията и полските власти, последните не са взели задоволителни мерки за решаване на проблемите в рамките на диалога. Комисията счита, че въвеждането на консултация с Националния съдебен съвет (НСС) не представлява ефективна защита, както твърдят полските власти. Становището на НСС не е обвързващо и се основава на неясни критерии. Освен това след реформата от 8 декември 2017 г. настоящите членове на НСС са съдии, назначени от полския парламент, което не е в съответствие с европейските стандарти за независимост на съдебната власт.

Предвид липсата на напредък в диалога относно принципите на правовата държава и предстоящото прилагане на новия режим за пенсиониране на съдиите от Върховния съд Комисията реши спешно да започне процедурата за нарушение. Полското правителство ще разполага с един месец, за да отговори на официалното уведомително писмо на Комисията. В същото време Комисията е готова да продължи диалога с Полша относно принципите на правовата държава, който продължава да бъде предпочитания от Комисията канал за отстраняване на системната заплаха за принципите на правовата държава в Полша.

Контекст

Принципите на правовата държава са една от общите ценности, на които се основава Европейският съюз. Тази ценност е залегнала в член 2 от Договора за Европейския съюз. Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета, е отговорна съгласно Договорите да осигурява зачитането на принципите на правовата държава като фундаментална ценност на Съюза и да гарантира съблюдаването на законодателството, ценностите и принципите на ЕС.

Събитията в Полша накараха Европейската комисия да започне диалог с полското правителство през януари 2016 г. съгласно уредбата за укрепване на принципите правовата държава. Комисията редовно и подробно информира Европейския парламент и Съвета.

На 29 юли 2017 г.* Комисията започна процедура за нарушение във връзка с полския Закон за общите съдилища поради, наред с другото, неговите разпоредби относно пенсионирането и тяхното въздействие върху независимостта на съдебната власт. Комисията сезира Съда на 20 декември 2017 г.

Също на 20 декември 2017 г. Комисията се позова за първи път на процедурата по член 7, параграф 1, като представи мотивирано предложение за решение на Съвета за установяване на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Полша[1].

По време на изслушването в рамките на Съвета по общи въпроси на 26 юни, в контекста на процедурата по член 7, параграф 1, полските власти не посочиха предстоящи мерки в отговор на опасенията на Комисията. Поради това на 27 юни 2018 г. колегиумът на членовете на Комисията реши да упълномощи първия заместник-председател Франс Тимерманс да започне настоящата процедура за нарушение. Комисията е готова да продължи диалога с Полша относно принципите на правовата държава, който продължава да бъде предпочитания от Комисията канал за отстраняване на системната заплаха за принципите на правовата държава в Полша.

За повече информация

За информация относно общата процедура за нарушение вж. MEMO/12/12.

 

[1] В член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз е предвидена възможността Съветът, с мнозинство от четири пети от своите членове, да констатира, че е налице очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на общите ценности, посочени в член 2 от Договора. Комисията може да задейства този процес с мотивирано предложение.

 

 *: актуализирано на 2 юли в 18:00 ч.

IP/18/4341

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar