Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošāks dzeramais ūdens visiem eiropiešiem

Briselē, 2018. gada 1. februārī

Eiropas Komisija šodien nākusi klajā ar pārskatītās Dzeramā ūdens direktīvas priekšlikumu, kas paredz uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti un piekļuvi dzeramajam ūdenim, kā arī nodrošināt labāku informāciju iedzīvotājiem.

Tiesības uz piekļuvi labas kvalitātes pamatpakalpojumiem, tostarp ūdensapgādes pakalpojumiem, ir viens no principiem, kas ietilpst Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kuru Gēteborgas samitā vienprātīgi apstiprināja valstu un valdību vadītāji. Šodienas tiesību akta priekšlikuma mērķis ir garantēt šīs tiesības, un tādējādi tas atbild uz pirmo sekmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right2Water, ko, vēloties uzlabot it visu eiropiešu piekļuvi drošam dzeramajam ūdenim, parakstījuši 1,6 miljoni cilvēku. Papildus tam priekšlikuma nolūks ir sniegt patērētājiem plašākas iespējas, nodrošinot, ka ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēji skaidrāk informē patērētājus par ūdens patēriņu, par izmaksu struktūru, kā arī par ūdens cenu litrā salīdzinājumā ar pudelēs pildīta ūdens cenu. Tas palīdzēs sasniegt vidiskos mērķus, proti, samazināt nevajadzīgu plastmasas izmantojumu un mazināt ES oglekļa pēdu, kā arī dos ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Līdz ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu iedzīvotāji ir skaidri pauduši savu nostāju, aicinot ieviest garantētu piekļuvi drošam dzeramajam ūdenim. Viņu aicinājumu esam sadzirdējuši un ņēmuši vērā, un esam rūpīgi izanalizējuši spēkā esošos tiesību aktus. Tādēļ šodien mēs nākam klajā ar priekšlikumu modernizēt ES tiesību aktus, uzlabojot dzeramā ūdens kvalitāti un paplašinot to cilvēku piekļuvi ūdenim, kuriem tas ir nepieciešams visvairāk. Mums ir visas iespējas un arī pienākums kopīgiem spēkiem aizsargāt iedzīvotāju veselību un drošību.”

Par izaugsmi, darbvietām, investīcijām un konkurētspēju atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens teica: “Ar šo priekšlikumu mēs veicinām pāreju uz aprites ekonomiku, palīdzot dalībvalstīm efektīvāk apsaimniekot dzeramā ūdens resursus. Tas nozīmē enerģijas patēriņa un novēršamo ūdens zudumu samazināšanu. Pateicoties lielākai caurskatāmībai, tas iedrošinās patērētājus izvēlēties ilgtspējīgākus risinājumus, piemēram, lietot uzturā krāna ūdeni.”

Lielākajai daļai ES iedzīvotāju ir ļoti laba piekļuve kvalitatīvam dzeramajam ūdenim. Tas ir iespējams, pateicoties daudzu gadu garumā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, kas ir aizsargājuši eiropiešus, sniedzot piekļuvi augstas kvalitātes dzeramajam ūdenim. Komisija vēlas nodrošināt, ka šī augstā kvalitāte saglabājas ilgtermiņā. Noteikumi, kurus Komisija šodien ierosina atjaunināt, uzlabos ūdens kvalitāti un drošumu, ūdens drošuma noteikšanas kritēriju sarakstu papildinot ar jauniem parametriem (piemēram, Legionella un hlorātu). Šajos papildinājumos ir ņemtas vērā Pasaules Veselības organizācijas jaunākās zinātniskās atziņas un ieteikumi.

Jaunie noteikumi noteiks dalībvalstīm pienākumu uzlabot dzeramā ūdens piekļūstamību visiem cilvēkiem, it īpaši neaizsargātām un marginalizētām iedzīvotāju grupām, kam patlaban ir apgrūtināta piekļuve dzeramajam ūdenim. Praksē tas nozīmē, ka publiskos objektos būs jāuzstāda iekārtas, kas nodrošina brīvu piekļuvi dzeramajam ūdenim, būs jāīsteno informācijas kampaņas, kurās iedzīvotāji tiks informēti par viņiem piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti, un būs jāmudina pārvaldes iestādes un publisko ēku apsaimniekotāji nodrošināt piekļuvi dzeramajam ūdenim.

Vēl viens svarīgs jauninājums ir, ka tiesību akts nodrošinās, ka patērētājiem būs ērti (arī tiešsaistē) pieejama lietotājam draudzīga informācija par dzeramā ūdens kvalitāti un ūdensapgādi viņu dzīvesvietā, un tas vairos iedzīvotāju uzticību krāna ūdenim. Saskaņā ar aplēsēm jauno pasākumu rezultātā ar dzeramo ūdeni saistītais potenciālais risks iedzīvotāju veselībai no 4 % samazinātos līdz mazāk nekā 1 %.

Turklāt zemāks pudelēs pildīta ūdens patēriņš var Eiropas mājsaimniecībām aiztaupīt vairāk nekā 600 miljonus eiro gadā. Līdz ar lielāku uzticību krāna ūdenim iedzīvotāji turklāt var palīdzēt mazināt plastmasas atkritumu apjomu, kā arī jūras piedrazojumu, ko izraisa pudelēs pildīta ūdens patēriņš. Plastmasas pudeles ir viens no visbiežāk sastopamajiem vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu atkritumiem Eiropas pludmalēs. Līdz ar Dzeramā ūdens direktīvas atjauninājumu Komisija sper svarīgu likumdošanas soli ceļā uz plastmasas jomā pieņemto ES stratēģiju, kas tika publiskota 2018. gada 16. janvārī.

Labāka dzeramā ūdens resursu apsaimniekošana dalībvalstīs palīdzēs novērst nelietderīgus ūdens zudumus un sekmēs oglekļa dioksīda pēdas samazināšanu. Tādējādi šis priekšlikums dos būtisku ieguldījumu 2030. gada ilgtspējīgās attīstības mērķu (konkrēti, 6. mērķa) un Parīzes klimata pārmaiņu nolīguma mērķu sasniegšanā. Jaunā riska izvērtēšanā balstītā pieeja drošumam palīdzēs drošuma pārbaudes veikt mērķtiecīgāk, lielāku uzmanību veltot lielākiem riskiem. Līdztekus tam Komisija paātrinās darbu, kas tiek veikts standartizācijas jomā, lai nodrošinātu, ka ūdensapgādes nozares būvizstrādājumi, kas tiek tirgoti ES iekšējā tirgū, piemēram, caurules un tvertnes, nepiesārņo dzeramo ūdeni.

Konteksts

Lielākajai daļai ES iedzīvotāju salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem jau tagad ir ļoti laba piekļuve augstas kvalitātes dzeramajam ūdenim, un to jau vairāk nekā 30 gadus veicinājuši ES tiesību akti dzeramā ūdens kvalitātes jomā. Šī politika nodrošina, ka dzeramo ūdeni var lietot bez bažām par risku cilvēka veselībai. Šīs politikas galvenie pīlāri ir:

  • garantēt, ka dzeramā ūdens kvalitāte tiek kontrolēta, izmantojot standartus, kas balstās uz jaunākajām zinātniskajām atziņām;
  • nodrošināt efektīvu un iedarbīgu dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu, novērtēšanu un izpildes kontroli;
  • sniegt patērētājiem adekvātu, savlaicīgu un piemērotu informāciju.

Dzeramā ūdens direktīvas 98/83/EK pārskatīšana bija iekļauta Komisijas 2017. gada darba programmā kā atbilde uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right2Water. Priekšlikums ir sagatavots, pamatojoties uz Dzeramā ūdens direktīvas novērtējumu Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros, un to papildina ietekmes novērtējums un PVO ieteikumi.

Sīkāka informācija

Pārskatītās direktīvas priekšlikums

Ietekmes novērtējums un Ietekmes novērtējuma kopsavilkums

Faktu lapa “Drošāks dzeramais ūdens visiem eiropiešiem”

Komisijas atbilde uz pilsoņu iniciatīvu Right2Water

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Dzeramā ūdens direktīva

ES stratēģija attiecībā uz plastmasu

Dzeramā ūdens direktīvas pārskatīšana

IP/18/429

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar