Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Mere sikkert drikkevand til alle europæere

Bruxelles, den 1. februar 2018

Kommissionen foreslår i dag revideret EU-lovgivning, som vil forbedre kvaliteten af og adgangen til drikkevand og give borgerne bedre adgang til oplysninger.

Retten til adgang til basale tjenester af høj kvalitet, herunder vand, er et af principperne i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som EU's stats- og regeringschefer gav deres enstemmige støtte til ved topmødet i Göteborg. Det lovgivningsforslag, der fremsættes i dag, har til formål at sikre denne rettighed og følger således op på det første gennemførte borgerinitiativ nogensinde, nemlig "Right2Water". Initiativet indsamlede 1,6 mio. underskrifter til støtte for at forbedre adgangen til sikkert drikkevand for alle europæere. Derudover sigter dette forslag mod at styrke forbrugernes stilling ved at sikre, at vandleverandører giver dem klarere oplysninger om vandforbruget, omkostningsstrukturen og prisen pr. liter, således at det bliver muligt at sammenligne med prisen for flaskevand. Dette vil bidrage til at opnå de miljømæssige mål om at mindske unødvendig brug af plast og begrænse EU's CO2-fodaftryk samt til at opfylde målene for bæredygtig udvikling.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Borgerne har gennem borgerinitiativet klart og tydeligt givet udtryk for, at de ønsker handling med henblik på at garantere adgangen til sikkert drikkevand. Vi har lyttet til deres opfordring og foretaget en grundig analyse af den nuværende lovgivning. Derfor foreslår vi i dag at modernisere EU's regler for at forbedre kvaliteten af drikkevand og øge borgernes adgang dertil, hvor der er mest behov for det. Sammen kan og skal vi beskytte vores borgeres sundhed og sikkerhed."

Næstformand Jyrki Katainen, der er ansvarlig for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Med dette forslag gør vi omstillingen til en cirkulær økonomi lettere og hjælper medlemsstaterne med at forvalte drikkevandsforsyningen på en ressourceeffektiv måde. Det vil betyde en reduktion af energiforbruget og af unødvendigt spild af vand. Øget gennemsigtighed vil også styrke forbrugernes position og anspore dem til at træffe mere bæredygtige valg, f.eks. at drikke vand fra hanen".

De fleste mennesker i EU nyder godt af en meget god adgang til drikkevand af høj kvalitet. Dette skyldes, at der i mange år har været EU-lovgivning på området, der beskytter EU's borgere og sikrer deres adgang til drikkevand af høj kvalitet. Kommissionen ønsker at sikre, at denne kvalitet bevares på lang sigt. De regler, som Kommissionen foreslår at ajourføre i dag, vil forbedre vandkvaliteten og vandsikkerheden ved at tilføje nye stoffer til listen over kriterierne for vandsikkerhed (såsom legionella og chlorat). Disse tilføjelser tager hensyn til den seneste videnskabelige viden og til anbefalinger fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

De nye regler vil forpligte medlemsstaterne til at forbedre adgangen for alle, især for sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper, som i dag ikke har så god adgang til drikkevand. I praksis betyder dette, at der skal etableres udstyr med henblik på at give adgang til drikkevand i det offentlige rum, iværksættes informationskampagner om vandkvaliteten og tilskyndes til, at der gives adgang til drikkevand i forvaltninger og offentlige bygninger.

En anden vigtig ændring i lovgivningen vil give offentligheden let og brugervenlig adgang – herunder online – til information om drikkevandskvaliteten og udbuddet af drikkevand i deres område, således at tilliden til drikkevandet øges. Det skønnes, at de nye foranstaltninger vil reducere potentielle sundhedsrisici forbundet med drikkevand fra 4 % til under 1 %.

Lavere forbrug af flaskevand kan desuden hjælpe europæiske hustande til at spare over 600 mio. EUR om året. Med øget tillid til vandet fra hanen kan borgerne også bidrage til at reducere plastaffaldet fra flaskevand, herunder affaldet i havet. Plastflasker er en af de former for engangsplastemballage, der hyppigst findes på europæiske strande. Med ajourføringen af drikkevandsdirektivet tager Kommissionen et vigtigt lovgivningsmæssigt skridt med henblik på at gennemføre EU's plaststrategi, der blev annonceret den 16. januar 2018.

Bedre forvaltning af drikkevandsforsyningen i medlemsstaterne vil forhindre unødvendigt spild af vand og bidrage til et mindre CO2-fodaftryk. Med forslaget vil der blive ydet et meningsfuldt bidrag til 2030-målene for bæredygtig udvikling (mål nr. 6) og Parisaftalens klimamålsætninger. Den nye risikobaserede tilgang til sikkerhed vil bidrage til en mere målrettet gennemførelse af kontroller dér, hvor risikoen er størst. Sideløbende hermed vil Kommissionen også fremskynde standardiseringsarbejdet for at sikre, at byggevarer inden for vandsektoren i EU's indre marked, f.eks. tanke og rør, ikke forurener drikkevandet.

Baggrund

De fleste af Unionens indbyggere har meget god adgang til drikkevand af høj kvalitet, navnlig i forhold til andre regioner i verden. Dette skyldes bl.a., at der i over 30 år har været EU-lovgivning om drikkevandskvalitet. Denne politik sikrer, at drikkevand kan indtages sikkert, og at borgernes sundhed beskyttes. De vigtigste søjler i politikken er at:

  • sikre kontrol af drikkevandskvaliteten ved hjælp af standarder, der bygger på den seneste videnskabelige viden
  • sikre en effektiv overvågning, vurdering og håndhævelse med hensyn til drikkevandskvalitet
  • sikre forbrugerne relevante, rettidige og korrekte oplysninger.

Revisionen af drikkevandsdirektivet, (direktiv 98/83/EF) blev indføjet i Kommissionens arbejdsprogram for 2017 og er en direkte opfølgning på det europæiske borgerinitiativ Right2Water. Forslaget følger REFIT-evalueringen af drikkevandsdirektivet og ledsages af en konsekvensanalyse og af anbefalinger fra WHO.

Yderligere oplysninger

Forslag til revideret direktiv

Konsekvensanalyse og resumé af konsekvensanalysen

Faktablad: Mere sikkert drikkevand til alle europæere

Kommissionens svar på borgerinitiativet Right2Water

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

Drikkevandsdirektivet

EU's plaststrategi

Revision af drikkevandsdirektivet

IP/18/429

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar