Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Čistší pitná voda v celé Unii

Brusel 1. února 2018

Evropská komise dnes předložila návrh revidovaných unijních předpisů pro kvalitnější pitnou vodu a přístup k ní, a také pro lepší informovanost lidí.

Právo na přístup ke kvalitním základním službám včetně pitné vody je jedním z principů evropského pilíře sociálních práv, ke kterému se jednomyslně přihlásili předsedové vlád či hlavy států na summitu v Göteborgu. Dnešní legislativní návrh toto právo garantuje, a reaguje tak na vůbec první úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, vedenou právě na toto téma: „Right2Water“. Pod žádost o lepší přístup k nezávadné pitné vodě v celé EU se v rámci ní podepsalo 1,6 milionu lidí. Kromě toho je smyslem návrhu také to, aby dodavatelé vody poskytovateli spotřebitelům jasnější informace o spotřebě vody, o cenové struktuře a o ceně za litr, aby si ji spotřebitelé mohli porovnat s cenou balené vody a měli vlastní spotřebu více pod kontrolou. Unie se tak opět o něco více přiblíží k naplnění cílů udržitelného rozvoje a svých environmentálních cílů, konkrétně omezení zbytečného používání plastů a menší uhlíkové stopy.

„Lidé se v evropské občanské iniciativě vyjádřili velmi jasně: chtějí mít zaručený přístup k nezávadné pitné vodě. My jsme jejich žádost vyslyšeli. Provedli jsme podrobný rozbor stávající legislativy a dnes na základě toho navrhujeme předpisy EU modernizovat tak, aby zaručovaly kvalitnější pitnou vodu a snazší přístup k ní všude tam, kde je to nejvíce potřeba. Zdraví a bezpečnost občanů můžeme a musíme chránit,“ prohlásil první místopředseda Frans Timmermans.

Místopředseda Jyrki Katainen, odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, ho doplnil: „Návrh usnadňuje přechod na oběhové hospodářství a pomáhá členským státům ke zdrojově efektivnímu hospodaření s pitnou vodou. Předpokládá nižší spotřebu energie a omezení zbytečných ztrát vody. Přináší větší transparentnost, a tím také dává spotřebitelům do rukou větší moc a možnost rozhodnout se pro udržitelnější řešení, například pít vodu z kohoutku.“

Většina lidí v EU velmi dobrý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě má, a to díky dlouhodobě platné unijní legislativě, která chrání občany a tento přístup jim zaručuje. Komise chce zajistit, aby tomu tak zůstalo i do budoucna. Předpisy, jejichž aktualizované znění dnes předložila, zajistí lepší kvalitu a nezávadnost vody. Na seznam kritérií pro posouzení nezávadnosti vody na základě nejnovějších vědeckých poznatků a doporučení Světové zdravotnické organizace přibydou nové položky, jako je legionella a chlorečnany.

Podle nových předpisů budou muset členské státy zajistit lepší přístup k pitné vodě obecně, a zejména ohroženým a marginalizovaným skupinám obyvatel, které v současnosti dobrý přístup k vodě nemají. V praxi to bude znamenat instalovat zařízení pro přístup k pitné vodě na veřejných místech, vést informační kampaně o kvalitě vody a zasazovat se o přístup návštěvníků k pitné vodě ve veřejných budovách a na úřadech.

Další důležitá změna v legislativě nabídne veřejnosti snadný a uživatelsky příjemný přístup k (online) informacím o kvalitě a dodávkách pitné vody v místě jejich bydliště, aby lidé začali více důvěřovat vodě z kohoutku. Podle odhadů sníží nová opatření potenciální zdravotní rizika spojená s pitnou vodou tak, že místo 4 % jim bude vystaveno jen méně než 1 % obyvatel.

Nižší spotřeba balené vody kromě toho může evropským domácnostem ušetřit přes 600 milionů eur ročně. Čím více budou lidé věřit vodě z kohoutku, tím více přispějí k omezení množství odpadu tvořeného plastovými lahvemi a tím i množství odpadků v moři. Právě plastové lahve totiž patří k nejčastěji se vyskytujícím plastovým předmětům na jedno použití tvořícím odpad na evropských plážích. Aktualizace směrnice o pitné vodě představuje významný legislativní krok Komise k realizaci evropské strategie pro plasty vyhlášené 16. ledna 2018.

Lepší hospodaření s pitnou vodou v členských státech pomůže zamezit zbytečným ztrátám vody a zmenšit uhlíkovou stopu, čímž navrhované změny významně přispějí ke splnění cílů udržitelného rozvoje do roku 2030 (cíle č. 6) a Pařížské dohody o změně klimatu. Při zajišťování nezávadnosti vody se nyní bude vycházet z hrozících rizik a kontroly se více zaměří právě na oblasti, kde jsou rizika nejvyšší. Zároveň Komise urychlí proces standardizace, jehož účelem je zajistit v celém vodárenském sektoru na vnitřním trhu EU, aby stavební prvky, jako jsou nádrže a potrubí, pitnou vodu neznečišťovaly.

Souvislosti

Na rozdíl od některých jiných částí světa má už dnes většina lidí v EU díky odpovídající evropské legislativě velmi dobrý přístup k vysoce kvalitní pitné vodě. Předpisy přijímané již více než 30 let chrání zdraví občanů a zaručují, že voda určená k lidské spotřebě je nezávadná. Vodohospodářská politika stojí na třech hlavních zásadách:

  • kontrola kvality pitné vody se provádí podle norem odpovídajících nejnovějším vědeckým poznatkům,
  • kvalita pitné vody se efektivně a účelně sleduje, hodnotí a prosazuje,
  • spotřebitelům se poskytují přesné, včasné a náležité informace.

Aktualizaci směrnice 98/83/ES o pitné vodě zařadila Komise do svého pracovního programu na rok 2017 v přímé návaznosti na evropskou občanskou iniciativu Right2Water. Návrhu předcházelo posouzení směrnice v rámci programu REFIT a jeho součástí jsou posouzení dopadů a doporučení Světové zdravotnické organizace.

Další informace

Návrh revidovaného znění směrnice

Posouzení dopadů a souhrn posouzení dopadů

Informativní přehled: Čistší pitná voda v celé Unii

Reakce Komise na občanskou iniciativu Right2Water

Evropský pilíř sociálních práv

Směrnice o pitné vodě

Evropská strategie pro plasty

Přezkum směrnice o pitné vodě

IP/18/429

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar