Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi: priestor na zlepšenie

Brusel 12. júl 2018

Dodržiavanie práva EÚ členskými štátmi: priestor na zlepšenie

Dnešná výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ poskytuje prehľad o tom, ako Komisia monitorovala a presadzovala právo EÚ v roku 2017. Dnes bol na internete uverejnený aj prehľad výsledkov jednotného trhu, pričom tohto roku oslavujeme 25. výročie jednotného trhu EÚ. Z prehľadu vyplýva, že kým väčšina prekážok voľného pohybu osôb, služieb, tovaru a kapitálu sa odstraňuje, v niektorých oblastiach sa pokrok zastavil alebo sa situácia dokonca zhoršuje.

Účinné uplatňovanie právnych predpisov je nevyhnutné na to, aby občania a podniky mohli využívať výhody, ktoré im vyplývajú z práva EÚ. Bez ohľadu na to, ako starostlivo bol predpis navrhnutý a vypracovaný, pre jeho účinnosť je smerodajné jeho vykonanie. Komisia pri presadzovaní svojich politických priorít preto venuje pozornosť nielen procesu navrhovania nových právnych predpisov, ale aj tomu, aby sa zabezpečilo ich riadne uplatňovanie a presadzovanie. Komisia napríklad v roku 2017 podnikala rázne kroky v záujme presadzovania predpisov v oblasti ochrany údajov, migrácie, ochrany spotrebiteľov, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo v oblasti kvality ovzdušia.

Úzka partnerská spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi je zároveň aj naďalej kľúčová z hľadiska vykonávania práva EÚ, ako aj pri riešení prípadných problémov. Počas celého roka Komisia pomáhala členským štátom pripraviť sa na účinnosť všeobecného nariadenia o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679].

Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2017

Podľa výročnej správy za rok 2017 došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom k miernemu poklesu (o 5,91 %) otvorených prípadov nesplnenia povinnosti. Po dosiahnutí päťročného maxima v roku 2016 sa teda počet prípadov začal v roku 2017 ustaľovať (pozri graf 1). Pri každom nesprávnom uplatnení práva EÚ občania a podniky prichádzajú o práva a výhody, ktoré im vyplývajú z európskych právnych predpisov. Napríklad v oblasti životného prostredia je úplná transpozícia a vykonávanie smernice o obmedzení používania plastových tašiek zásadná na riešenie rastúcich obáv občanov v súvislosti s plastmi.

Graf č. 2 (nižšie) poskytuje prehľad situácie v každom členskom štáte. Pokiaľ ide o prípady oneskorenej transpozície, najväčší počet otvorených prípadov mali Belgicko, Cyprus a Portugalsko, zatiaľ čo najmenej prípadov bolo otvorených voči Taliansku, Dánsku a Maďarsku. Španielsko, Taliansko a Nemecko mali najviac otvorených prípadov vo veci nesprávnej transpozície a/alebo nesprávneho uplatňovania práva EÚ, kým Dánsko malo minulý rok najnižší celkový počet otvorených prípadov.

Pokiaľ ide o oblasti politiky, v roku 2017 bolo najviac prípadov nesplnenia povinnosti otvorených v oblasti mobility a dopravy, životného prostredia, ako aj finančnej stability, služieb a kapitálových trhov (pozri graf č. 3).

Boj proti oneskorenej transpozícii smerníc

Aby občania a podniky mohli využívať výhody práva EÚ, je nevyhnutné, aby členské štáty transponovali európske smernice do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov v lehotách, ku ktorým sa zaviazali.

V roku 2017 počet nových prípadov nesplnenia povinnosti z dôvodu oneskorenej transpozície prudko klesol o 34 % (z 847 prípadov v roku 2016 na 558 prípadov v roku 2017) a približuje sa úrovni z roku 2015 (543 prípadov). Komisia iniciovala nové postupy v prípade nesplnenia povinnosti voči väčšine členských štátov za to, že netransponovali smernice o používaní plastových tašiek, o odpade a o technickom stave vozidiel[1].

V záujme uľahčenia včasnej a správnej transpozície Komisia naďalej pomáhala členským štátom prípravou implementačných plánov, špecializovanými webovými stránkami a usmerňujúcimi dokumentmi, ako aj výmenou osvedčených postupov na zasadnutiach expertných skupín. Napríklad pred nadobudnutím účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov 25. mája 2018 Komisia už v januári 2018 uverejnila podrobné usmernenia, aby členským štátom pomohla včas uplatniť nové pravidlá.

V minulom roku Komisia postúpila päť prípadov na Súdny dvor EÚ so žiadosťou, aby uplatnil finančné sankcie: dva prípady proti Belgicku[2], dva prípadu proti Chorvátsku[3] a po jednom prípade proti Slovensku[4], Slovinsku[5] a Španielsku[6].

Prehľad výsledkov jednotného trhu za rok 2018

V prehľade výsledkov jednotného trhu sa poskytuje podrobný a presný prehľad o stave vykonávania pravidiel EÚ týkajúcich sa jednotného trhu v Európskom hospodárskom priestore (EHP) v roku 2017. Vyhodnocuje, ako členské štáty EÚ a EHP uplatňujú tieto pravidlá, a identifikuje nedostatky, v súvislosti s ktorými by členské štáty EÚ a Komisia mali zintenzívniť svoje úsilie.

Na základe výsledkov, ktoré členské štáty dosiahli v roku 2017, im bolo udelených 152 zelených, 135 žltých a 49 červených kariet. Karty označujú, v ktorých oblastiach dosiahli výborné (zelené), priemerné (žlté) alebo podpriemerné (červené) výsledky.

Z prehľadu (pozri graf č. 4 nižšie) vyplýva, že členské štáty dosahujú lepšie výsledky pri uznávaní odborných kvalifikácií, transpozícii predpisov týkajúcich sa jednotného trhu a vývoji nástrojov na podporu dobrého fungovania jednotného trhu v praxi (Vaša Európa, e-Certis a EURES). V porovnaní s predchádzajúcim vydaním prehľadu výsledkov však členské štáty dostali aj viac červených kariet, pokiaľ ide o otvorenosť cezhraničnému obchodu s tovarom a službami, spravodlivosť systémov verejného obstarávania a počet konaní o nesplnení povinnosti.

Vo všeobecnosti ku krajinám s najlepšími výsledkami patria Fínsko, Dánsko a Slovensko, pričom najvyšší počet červených kariet dostali Česká republika, Írsko a Grécko.

Komisia reaguje na sťažnosti občanov

Občania, podniky, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany môžu oznamovať svoje podozrenie na porušenia práva EÚ prostredníctvom online formulára sťažnosti, ktorý je k dispozícii na portáli Europa v sekcii Vaše práva. V roku 2017 sa väčšina sťažností týkala záležitostí spravodlivosti a práv spotrebiteľa, zamestnanosti, jednotného trhu EÚ, priemyslu a MSP. Pri použití formulára sťažnosti môže SOLVIT pomôcť občanom a podnikom riešiť ich problémy s verejným orgánom v inej krajine EÚ.

Súvislosti

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu predkladá Komisia od roku 1984 každoročne správu o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v predchádzajúcom roku. Európsky parlament následne prijíma k správe Komisie uznesenie.

Komisia sa prioritne zameriava na problémy, v prípade ktorých by opatrenia na presadzovanie práva mohli priniesť skutočné zmeny a pridanú hodnotu pre jednotlivcov a podniky. V rámci rozdelenia zodpovednosti medzi európske inštitúcie má Európska komisia všeobecnú zodpovednosť za iniciovanie legislatívneho procesu. O návrhoch Komisie rozhodujú Rada a Európsky parlament. Členské štáty sú zodpovedné za včasné a správne uplatňovanie, vykonávanie a presadzovanie práva EÚ v rámci svojich vnútroštátnych právnych poriadkov. Komisia tento kruh uzatvára: po prijatí jej návrhov vo forme právnych predpisov EÚ monitoruje, či členské štáty uplatňujú tieto právne predpisy správne, a v opačnom prípade podniká opatrenia. Komisia by preto mala konať dôrazne a rýchlo, ak prípady neplnenia povinností bránia v napĺňaní cieľov politík EÚ. V tejto súvislosti Komisia nedávno predstavila strategickejší prístup k presadzovaniu predpisov, pokiaľ ide o riešenie prípadov nesplnenia povinnosti, v súlade s jej záväzkom „konať vo veľkom a ambicióznejšie vo veľkých veciach a v malom a skromnejšie v malých veciach[7]“.

prehľade výsledkov jednotného trhu sa hodnotí, ako členské štáty:

- vykonávajú predpisy EÚ,

- vytvárajú otvorené a integrované trhy (napr. verejné obstarávanie, obchod s tovarom a službami),

- riešia administratívne otázky týkajúce sa zahraničných pracovníkov (napr. odborné kvalifikácie),

- spolupracujú a prispievajú k viacerým celoúnijným nástrojom na riadenie vnútorného trhu (napr. portál Vaša Európa, Solvit a EURES)

Tento rok oslavujeme 25. výročie zavedenia jednotného trhu EÚ. V tohtoročnom vydaní prehľadu výsledkov jednotného trhu sa hodnotia výsledky v štyroch oblastiach politiky, dvoch oblastiach týkajúcich sa otvorenosti a integrácie trhov a v súvislosti s 13 nástrojmi na riadenie vnútorného trhu.

Ďalšie informácie

a) Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva EÚ v roku 2017:

- Výročná správa o uplatňovaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni

Prehľady podľa jednotlivých krajín

Prehľad za EÚ-28

– Všeobecné informácie o postupe v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v dokumente MEMO 17/01/2012.

b) Prehľad výsledkov jednotného trhu (vydanie z roku 2018):

- Prehľad výsledkov

Prehľady podľa jednotlivých krajín

Zhrnutie dosiahnutých výsledkov

 

[1] Smernica 2015/720/EÚ o používaní plastových tašiek, smernice 2015/720/EÚ,2015/863/EÚ a 2016/774/EÚo odpade a smernica 2014/47/EÚ o technickom stave vozidiel.

[2] Komisia/Belgicko (C-543/17). Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Belgicka za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. Navrhla denné penále vo výške 54 639,36 EUR. V druhom prípade (Komisia/Belgicko, C-564/17) Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Belgicka za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu o jednotnom povolení. Navrhla denné penále vo výške 70 828,80 EUR.

[3] Komisia/Chorvátsko (C-381/17). Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Chorvátska za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu o hypotekárnych úveroch. Navrhla denné penále vo výške 9 865,40 EUR. V druhom prípade (Komisia/Chorvátsko, C-415/17) Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Chorvátska za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok. Navrhla denné penále vo výške 9 275,20 EUR.

[4] Komisia/Slovensko (C-605/17). Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Slovenska za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí. Navrhla denné penále vo výške 10 036,80 EUR.

[5] Komisia/Slovinsko (C-594/17). Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Slovinska za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu Rady o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov. Navrhla denné penále vo výške 7 099,20 EUR.

[6]  Komisia/Španielsko (C-569/17). Komisia postúpila Súdnemu dvoru prípad Španielska za to, že v plnej miere nevykonalo smernicu o hypotekárnych úveroch. Navrhla denné penále vo výške 105 991,60 EUR.

[7] Pozri oznámenie „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“, C(2016)8600, Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017

IP/18/4295

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar