Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie: pozostaje jeszcze wiele do zrobienia

Bruksela, 12 lipca 2018 r.

Przestrzeganie prawa UE przez państwa członkowskie: pozostaje jeszcze wiele do zrobienia

W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym z kontroli stosowania prawa UE opisano, w jaki sposób Komisja monitorowała i egzekwowała prawo unijne w 2017 r. Z opublikowanej dziś z okazji 25 rocznicy utworzenia unijnego jednolitego rynku tabeli wyników rynku wewnętrznego wynika natomiast, że chociaż czynione są starania, by wyeliminować większość barier dla swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału, w niektórych obszarach sytuacja nie uległa zmianie lub wręcz pogorszyła się.

Skuteczne stosowanie prawa jest niezbędne, aby zagwarantować obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści wynikających z prawa UE. Skuteczność każdego przepisu, niezależnie od tego jak starannie został opracowany i przygotowany, zależy od jego implementacji. Komisja Europejska w dążeniu do realizacji swoich priorytetów politycznych zwraca uwagę nie tylko na proponowanie nowych przepisów, ale również na zapewnienie ich właściwego wdrożenia i egzekwowania. Na przykład w 2017 r. Komisja podjęła zdecydowane działania w celu egzekwowania przepisów w dziedzinach ochrony danych, migracji, ochrony konsumentów, walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu czy też w zakresie jakości powietrza.

Jednocześnie kluczowe znaczenie dla wdrażania prawa UE i rozwiązywania wszelkich problemów, które mogą się pojawić, ma ścisła współpraca między Komisją a państwami członkowskimi. Przez cały rok Komisja wspierała państwa członkowskie w przygotowaniach do wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) nr 2016/679).

Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE w 2017 r.

Sprawozdanie roczne za 2017 r. wykazuje niewielki spadek (o 5,91 proc.) liczby wszczętych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w porównaniu z rokiem poprzednim. Zatem po osiągnięciu w 2016 r. szczytowego poziomu w okresie pięciu lat, liczba postępowań zaczęła spadać w 2017 r. (zob. wykres 1). Jednakże każdy przypadek nieprawidłowego stosowania prawa UE sprawia, że obywatele i przedsiębiorstwa nie mogą korzystać z praw i świadczeń, jakie przysługują im na podstawie prawa Unii Europejskiej. Na przykład w dziedzinie ochrony środowiska niezbędna jest pełna transpozycja i wdrożenie dyrektywy w sprawie ograniczenia stosowania toreb plastikowych, aby zaspokoić rosnące obawy obywateli dotyczące tworzyw sztucznych.

Na wykresie 2 (poniżej) przedstawiono przegląd sytuacji w każdym państwie członkowskim. Jeśli chodzi o spóźnioną transpozycję, najwięcej spraw wszczęto wobec Belgii, CypruPortugalii, zaś wobec Włoch, DaniiWęgier najmniej. Wobec Hiszpanii, WłochNiemiec wszczęto najwięcej spraw dotyczących nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego stosowania prawa UE, zaś najmniej spraw ogółem w zeszłym roku wszczęto wobec Danii.

Obszary polityki, w których w 2017 r. wszczęto najwięcej postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczyły mobilności i transportu, środowiska oraz stabilności finansowej, usług i rynków kapitałowych (zob. wykres 3).

Zwalczanie opóźnień w transpozycji dyrektyw

Aby przedsiębiorstwa i obywatele mogli czerpać korzyści z prawa UE, niezbędne jest, by państwa członkowskie transponowały europejskie dyrektywy do krajowych porządków prawnych w terminach, do których się same zobowiązały.

W 2017 r. liczba nowych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związanych z opóźnieniami w transpozycji gwałtownie spadła o 34 proc. (z 847 spraw w 2016 r. do 558 w 2017 r.) i zbliżyła się do poziomu z 2015 r. (543 przypadki). Komisja wszczęła nowe postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko większości państw członkowskich w związku z brakiem transpozycji dyrektyw w sprawie stosowania plastikowych toreb, w sprawie odpadów oraz w sprawie zdatności pojazdów do ruchu drogowego[1].

Aby ułatwić poprawne transponowanie dyrektyw w terminie, Komisja nieustannie wspiera państwa członkowskie, oferując im plany wdrażania, specjalne strony internetowe i wytyczne oraz wymianę najlepszych praktyk na spotkaniach grup ekspertów. Na przykład przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) w dniu 25 maja 2018 r., Komisja już w styczniu 2018 r. opublikowała szczegółowe wytyczne mające pomóc państwom członkowskim w terminowym stosowaniu nowych przepisów.

W zeszłym roku Komisja skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć państw członkowskich, domagając się nałożenia kar finansowych: dwie sprawy przeciwko Belgii[2], dwie sprawy przeciwko Chorwacji[3] oraz po jednej sprawie przeciwko Słowacji[4], Słowenii[5] i Hiszpanii[6].

Tabela wyników jednolitego rynku z 2018 r.

Tabela wyników jednolitego rynku zawiera szczegółowy i dokładny przegląd stanu wdrożenia przepisów UE dotyczących jednolitego rynku w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w 2017 r. Jest to ocena sposobu stosowania tych przepisów przez UE i państwa członkowskie EOG. Można z niej dowiedzieć się, co Komisja i państwa członkowskie mogą jeszcze poprawić.

W zależności od wyników w 2017 r. państwa członkowskie otrzymały 152 kartek zielonych, 135 żółtych49 czerwonych. Kartki wskazują, w jakich obszarach państwa osiągnęły doskonałe wyniki (kartki zielone), średnie (kartki żółte) lub poniżej średniej (kartki czerwone).

Przegląd (zobacz wykres 4. poniżej) pokazuje, że państwa członkowskie poprawiły swoje wyniki w kwestii uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrażania przepisów dotyczących jednolitego rynku oraz rozwoju narzędzi wspierających praktyczne sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku (Twoja Europa, e-Certis i EURES). Jednakże w porównaniu z poprzednim wydaniem tabeli wyników, państwa członkowskie otrzymały więcej czerwonych kartek w obszarach otwartości na handel transgraniczny towarami i usługami, sprawiedliwości systemów zamówień publicznych oraz liczby postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Ogólnie rzecz biorąc najlepsze wyniki osiągnęły Finlandia, DaniaSłowacja, podczas gdy Czechy, IrlandiaGrecja otrzymały najwięcej czerwonych kartek.

Komisja reaguje na skargi obywateli

Jeśli obywatel, przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa lub inny podmiot uważa, że doszło do naruszenia prawa UE, może to zgłosić, korzystając z formularza skargi dostępnego na internetowym portalu Europa w zakładce Prawa i możliwości. W 2017 r. większość skarg dotyczyła wymiaru sprawiedliwości i praw konsumenta, zatrudnienia, jednolitego rynku UE, przemysłu i spraw dotyczących MŚP. Przy użyciu formularza skargi SOLVIT pomaga obywatelom i firmom w rozwiązywaniu problemów w relacjach z organami publicznymi w innych krajach UE.

Kontekst

Już od 1984 r. w odpowiedzi na prośbę Parlamentu Europejskiego Komisja przedstawia roczne sprawozdanie z kontroli stosowania prawa UE w roku poprzednim. Następnie Parlament Europejski przyjmuje rezolucję w sprawie sprawozdania Komisji.

W pierwszej kolejności Komisja zajmuje się problemami, w przypadku których jej działania w zakresie egzekwowania prawa mogą spowodować odczuwalne zmiany i stanowić rzeczywistą wartość dodaną dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. W zakresie podziału obowiązków między instytucjami europejskimi, Komisja Europejska ponosi ogólną odpowiedzialność za wszczęcie procesu legislacyjnego. Parlament Europejski i Rada podejmują decyzję w sprawie wniosku Komisji. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za terminowe i prawidłowe stosowanie, wdrożenie i egzekwowanie prawa UE w krajowym porządku prawnym. Komisja jest ostatnim ogniwem: po przyjęciu jej wniosków jako prawa unijnego, Komisja monitoruje, czy państwa członkowskie prawidłowo stosują to prawo, a w przeciwnym razie podejmuje stosowne działania. Dlatego też Komisja powinna podejmować zdecydowane i szybkie działania w przypadku uchybień, które utrudniają osiągnięcie celów polityki UE. W tym kontekście Komisja niedawno określiła swoje bardziej strategiczne podejście do egzekwowania przepisów w zakresie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zgodnie ze swoim zobowiązaniem do „większego i bardziej ambitnego działania w odniesieniu do istotnych kwestii oraz mniejszego i skromniejszego działania w odniesieniu do kwestii o niewielkim znaczeniu.[7].

 

Coroczna tabela wyników jednolitego rynku pozwala ocenić w jaki sposób państwa członkowskie:

-         wdrażają przepisy UE

-         tworzą otwarte i zintegrowane rynki (np. zamówień publicznych, handlu towarami i usługami)

-         zajmują się kwestiami administracyjnymi dotyczącymi pracowników zagranicznych (np. kwalifikacjami zawodowymi)

-         współpracują i przyczyniają się do rozwoju ogólnounijnych narzędzi zarządzania (np. portal Twoja Europa, Solvit i EURES)

W tym roku przypada dwudziesta piąta rocznica utworzenia unijnego jednolitego rynku. Jubileuszowa edycja tabeli wyników jednolitego rynku pozwala ocenić wyniki w czterech obszarach polityki, dwóch obszarach dotyczących otwartości rynku i integracji, oraz 13 narzędzi zarządzania.

 

Dodatkowe informacje

a) Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE w 2017 r.

- Roczne sprawozdanie na temat wdrażania prawa UE na szczeblu krajowym

- Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów

- Arkusz informacyjny – UE-28

- Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zob. pełną wersję MEMO z dnia 17/01/2012.

b) Tabela wyników jednolitego rynku z 2018 r.

- Tabela wyników

- Arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów

- Przegląd wyników

 

[1] Dyrektywa 2015/720/EU w sprawie używania toreb plastikowych; Dyrektywy 2015/720/EU; 2015/863/EU2016/774/UEw sprawie odpadów oraz dyrektywa 2014/47/UE w sprawie zdatności pojazdów do ruchu drogowego

[2] Komisja przeciwko Belgii (C-543/17). Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Belgii z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 54 639,36 euro. W drugiej sprawie (Komisja przeciwko Belgii, C-564/17) Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Belgii z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie jednego zezwolenia. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 70 828,80 euro.

[3] Komisja przeciwko Chorwacji(C-381/17). Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Chorwacji z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 9 865,40 euro. W drugiej sprawie (Komisja przeciwko Chorwacji, C-415/17) Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Chorwacji z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 9 275,20 euro.

[4] Komisja przeciwko Słowacji(C-605/17). Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Słowacji z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 10 036,80 euro.

[5] Komisja przeciwko Słowenii(C-594/17). Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Słowenii z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych państw członkowskich. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 7 099,20 euro.

[6]  Komisja przeciwko Hiszpanii(C-569/17). Komisja skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Hiszpanii z powodu niepełnego wdrożenia dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych. Zaproponowała karę dzienną w wysokości 105 991,60 euro.

[7] Komunikat „Prawo Unii: Lepsze wyniki dzięki lepszemu stosowaniu”, C(2016) 8600, Dz.U. C 18 z 19.1.2017.

IP/18/4295

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar