Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Usklađenost država članica s pravom EU-a: mogućnosti za poboljšanje

Bruxelles, 12. srpnja 2018.

Usklađenost država članica s pravom EU-a: mogućnosti za poboljšanje

U današnjem Godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a predstavlja sekako je Komisija 2017. pratila i osiguravala provedbu prava EU-a. U internetskom izdanju Pregleda stanja jedinstvenog tržišta, koje je isto objavljeno danas i kojim se obilježava 25. godišnjica jedinstvenog tržišta, iznosi se da je unatoč uklanjanju većine prepreka slobodnom kretanju osoba, usluga, robe i kapitala u nekim područjima došlo do stagnacije, pa čak i pogoršanja.

Djelotvorna primjena prava ključna je kako bi građani i poduzeća uživali pogodnosti na temelju prava EU-a. Svako pravilo, koliko god bilo pažljivo sastavljeno i pripremljeno, djelotvorno je samo ako se uistinu provodi. Stoga je u provedbi svojih političkih prioriteta Komisija usredotočena ne samo na predlaganje novog zakonodavstva nego i na osiguravanje njegove pravilne primjene i provedbe. Na primjer, Komisija je 2017. odlučno djelovala u provedbi pravila u područjima zaštite osobnih podataka, migracije, zaštite potrošača, borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma te kvalitete zraka.

Istodobno je suradnja Komisije i država članica u bliskom partnerstvu i dalje ključna u provedbi prava EU-a i rješavanju svih problema koji bi se mogli pojaviti. Tijekom prošle godine Komisija je pomagala državama članicama u pripremama za stupanje na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a 2017.

U Godišnjem izvješću za 2017. vidljivo je blago (za 5,91 %) smanjenje broja otvorenih predmeta zbog povrede prava u odnosu na prethodnu godinu. Tako se nakon dosezanja petogodišnjeg vrhunca 2016. broj slučajeva 2017. počeo smanjivati (vidjeti grafikon 1.). Međutim, svakom se nepravilnom primjenom prava EU-a građanima i poduzećima uskraćuju prava i koristi koji im na temelju tog prava pripadaju. U području okoliša, na primjer, potpuno prenošenje i provedba Direktive o smanjenju upotrebe plastičnih vrećica ključno je kako bi se odgovorilo na zabrinutost građana u pogledu plastike.

U grafikonu 2. (u nastavku) prikazan je pregled stanja za svaku državu članicu. Kad je riječ o povredi zbog kašnjenja u prenošenju, Belgija, Cipar i Portugal imali su najveći broj otvorenih predmeta, a najmanje otvorenih predmeta bilo je u Italiji, Danskoj i Mađarskoj. Španjolska, Italija i Njemačka imale su najveći broj otvorenih predmeta koji se odnose na nepravilno prenošenje i/ili nepravilnu primjenu prava EU-a, a Danska je prošle godine imala najmanji ukupni broj otvorenih predmeta.

Područja politika u kojima je 2017. bilo otvoreno najviše postupaka zbog povrede su mobilnost i promet, okoliš te financijska stabilnost, usluge i tržište kapitala (vidjeti grafikon 3.).

Suzbijanje kašnjenja u prenošenju direktiva

Kako bi građani i poduzeća imali koristi od prava EU-a, od presudne je važnosti da države članice u dogovorenim rokovima prenesu europske direktive u svoj nacionalni pravni poredak.

U 2017. broj novih postupaka zbog povrede koji se odnose na kašnjenje u prenošenju naglo se smanjio za 34 % (s 847 predmeta 2016. na 558 predmeta 2017.) te se približio razini iz 2015. (543 predmeta). Komisija je pokrenula nove postupke zbog povrede protiv većine država članica jer nisu prenijele direktive o upotrebi plastičnih vrećica, o otpadu i o tehničkoj ispravnosti vozila[1].

Kako bi olakšala pravodobno i ispravno prenošenje, Komisija je nastavila pomagati državama članicama izradom namjenskih internetskih stranica, razmjenom najboljih praksi na sastancima stručnih skupina te pripremom planova provedbe i smjernica. Na primjer, prije stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) 25. svibnja 2018., Komisija je već u siječnju 2018. objavila smjernice kako bi pomogla državama članicama da nova pravila primijene pravodobno.

Prošle je godine Komisija Sudu EU-a uputila predmete u kojima je zatražila izricanje novčanih kazni protiv pet država članica : dva predmeta protiv Belgije[2], dva protiv Hrvatske[3] te po jedan predmet protiv Slovačke[4], Slovenije[5] i Španjolske[6].

Pregled stanja na jedinstvenom tržištu 2018.

Pregled stanja na jedinstvenom tržištu omogućuje detaljan i točan pregled stanja provedbe pravila jedinstvenog tržišta EU-a u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) 2017. U njemu se ocjenjuje na koji način države članice EU-a i EGP-a primjenjuju ta pravila te se utvrđuju nedostaci na čijem bi otklanjanju te zemlje i Komisija trebale više raditi.

Ovisno o njihovoj uspješnosti 2017., države članice dobile su 152 zelena, 135 žutih i 49 crvenih kartona. Kartonima se naznačuje u kojim je područjima njihova uspješnost bila izvrsna (zeleni), prosječna (žuti) ili ispodprosječna (crveni).

U pregledu (vidjeti grafikon 4. u nastavku) vidi se da su države članice bile uspješnije u priznavanju stručnih kvalifikacija, prenošenju pravila povezanih s jedinstvenim tržištem i razvoju alata kojima se podupire dobro svakodnevno funkcioniranje jedinstvenog tržišta (Vaša Europa, e-Certis i EURES). Međutim, u usporedbi s prethodnim izdanjem Pregleda stanja, države članice dobile su više crvenih kartona u područjima otvorenosti prekograničnoj trgovini robom i uslugama, pravednosti sustava javne nabave i broja postupaka zbog povrede.

Finska, Danska i Slovačka bile su općenito najuspješnije države, a najviše crvenih kartona dobile su Češka, Irska i Grčka.

Reakcija Komisije na pritužbe građana

Građani, poduzeća, nevladine organizacije i drugi dionici mogu prijaviti sumnju u povredu prava EU-a upotrebom internetskog obrasca za pritužbe dostupnog na portalu Europa – Vaša prava. Većina se pritužbi iz 2017. odnosila na pravosuđe i prava potrošača, zapošljavanje, jedinstveno tržište EU-a, industriju i pitanja povezana s MSP-ovima. U kontekstu obrasca za pritužbe mreža SOLVIT može pomoći građanima i poduzećima u rješavanju problema s tijelima javne vlasti u drugoj državi članici.

Kontekst

Nakon zahtjeva Europskog parlamenta Komisija od 1984. objavljuje godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije.

Prioritet je Komisije rješavanje problema u kojima njezine mjere za postizanje usklađenosti mogu zaista pomoći i osigurati stvarnu dodanu vrijednost za građane i poduzeća. U podjeli nadležnosti među institucijama EU-a, Europska komisija ima opću odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka. Vijeće i Europski parlament odlučuju o prijedlozima Komisije. Države članice odgovorne su za pravodobnu i pravilnu primjenu, provedbu i pridržavanje prava EU-a u nacionalnom pravnom poretku. Komisija upotpunjuje taj krug: kad njezini prijedlozi nakon donošenja postanu pravo EU-a, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i poduzima mjere ako one to ne čine. Komisija bi stoga trebala djelovati odlučno i brzo ako povrede ometaju postizanje političkih ciljeva EU-a. U tom je duhu Komisija nedavno utvrdila svoj strateški pristup mjerama za postizanje usklađivanja u okviru postupaka zbog povreda, u skladu sa svojim nastojanjem da bude „veća i ambicioznija u velikim temama, a manja i skromnija u manjim temama”[7].

U godišnjem Pregledu stanja jedinstvenog tržišta ocjenjuje se kako države članice:

- provode pravila EU-a

- stvaraju otvorena i integrirana tržišta (npr. javna nabava, trgovanje robom i uslugama)

- postupaju u upravnim pitanjima koje se odnose na strane radnike (npr. stručne kvalifikacije)

- surađuju i doprinose većem broju alata za upravljanje na razini EU-a (npr. portal Vaša Europa, Solvit i EURES).

Ove godine obilježava se 25. godišnjica jedinstvenog tržišta EU-a. U ovom jubilarnom izdanju Pregleda stanja jedinstvenog tržišta ocjenjuje se uspješnost u četiri područja politika, dva područja koja se odnose na otvorenost i integriranost tržišta i 13 alata za upravljanje.

Dodatne informacije

a) Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a 2017.:

Godišnje izvješće o provedbi prava EU-a na nacionalnoj razini

Informativni listići za pojedine zemlje

Informativni listići za EU-28

– Za dodatne opće informacije o postupku EU-a zbog povrede vidjeti cijeli MEMO od 17. 1. 2012.

b) Pregled stanja na jedinstvenom tržištu (izdanje za 2018.):

Pregled stanja

Informativni listići za pojedine zemlje

Pregled uspješnosti

 

[1] Direktiva 2015/720/EU o upotrebi plastičnih vrećica; direktive 2015/720/EU; 2015/863/EU i 2016/774/EUo otpadu i Direktiva 2014/47/EU o tehničkoj ispravnosti vozila

[2] Komisija protiv Belgije (C-543/17). Komisija je Sudu uputila predmet protiv Belgije zbog toga što nije u cijelosti provela Direktivu o mjerama za smanjenje troškova uspostavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Predložila je dnevnu kaznu od 54 639,36 €. U drugom predmetu (Komisija protiv Belgije, C-564/17), Komisija je Sudu uputila predmet protiv Belgije jer nije u cijelosti prenijela Direktivu o jedinstvenoj dozvoli. Predložila je dnevnu kaznu od 70 828,80 €.

[3] Komisija protiv Hrvatske (C-381/17). Komisija je Sudu uputila predmet protiv Hrvatske jer nije u cijelosti provela Direktivu o hipotekarnim kreditima. Predložila je dnevnu kaznu od 9 865,40 €. U drugom predmetu (Komisija protiv Hrvatske, C-415/17), Komisija je Sudu uputila predmet protiv Hrvatske jer nije u cijelosti prenijela Direktivu o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja. Predložila je dnevnu kaznu od 9 275,20 €.

[4] Komisija protiv Slovačke (C-605/17). Komisija je Sudu uputila predmet protiv Slovačke zbog toga što nije u cijelosti provela Direktivu o mjerama za smanjenje troškova uspostavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Predložila je dnevnu kaznu od 10 036,80 €.

[5] Komisija protiv Slovenije (C-594/17). Komisija je Sudu uputila predmet protiv Slovenije jer nije u cijelosti provela Direktivu Vijeća o zahtjevima za proračunske okvire država članica. Predložila je dnevnu kaznu od 7 099,20 €.

[6]  Komisija protiv Španjolske (C-569/17). Komisija je Sudu uputila predmet protiv Španjolske jer nije u cijelosti provela Direktivu o hipotekarnim kreditima. Predložila je dnevnu kaznu od 105 991,60 €.

[7] Vidjeti Komunikaciju „Pravo EU-a: boljom primjenom do boljih rezultata”, C(2016) 8600, SL C 18, 19. siječnja 2017.

IP/18/4295

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar