Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LT LV PL

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa solidaarsus energia valdkonnas. Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa energiasüsteemiga suurendab energiavarustuskindlust

Brüssel, 28. juuni 2018

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker koos Eesti, Läti, Leedu ja Poola riigipeade ja valitsusjuhtidega leppisid täna kokku poliitilises tegevuskavas, mille eesmärk on sünkroniseerida Balti riikide elektrivõrk Euroopa mandriosa võrguga 2025. aastaks.

Juhid kutsusid üles projekti kiiresti lõpule viima.

 

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Leedu president Dalia Grybauskaitė, Eesti peaminister Jüri Ratas, Läti peaminister Māris Kučinskis ja Poola peaminister Mateusz Morawiecki kirjutasid täna Brüsselis alla poliitilisele tegevuskavale Balti riikide elektrivõrkude Euroopa mandriosa võrguga sünkroniseerimise kohta. See on jätkuks 22. märtsil 2018 toimunud kohtumisele, kus president Juncker ja samad juhid andsid sünkroniseerimisprojektile uue hoo.

President Jean-Claude Juncker ütles: „Alates ametiaja algusest on minu juhitav komisjon võtnud endale kohustuse lõimida Balti riikide elektrivõrgud täielikult ülejäänud Euroopaga. See on meie ülesanne ning vajalik nii Balti riikidele kui ka liidule. Oleme teinud tööd konsensuse saavutamiseks ning nüüd sellisele konsensusele ka alla kirjutanud. Käesolevas tegevuskavas seame täieliku sünkroniseerimise tähtajaks 2025. aasta. Kui inimesed tegutsevad sünkroonselt, töötavad asjad hästi. Täna oleme tunnistajaks projektile, mille raames tegime koostööd ühise eesmärgi nimel. Kannatlikkuse, pingelise töö ja kompromissi otsimisega suutsime leida euroopaliku lahenduse, mis rajaneb solidaarsusel ja tugevdab meie liitu.

Riigipead ja valitsusjuhid väljendasid kõigile asjaosalistele tänu selle eest, kui hästi on edenenud ettevalmistustöö, mida teevad vastavate riikide energeetikaministrid koostöös energialiidu eest vastutava asepresidendi Maroš Šefčoviči ning kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañetega. Riigijuhid kordasid veel kord, et projekti õnnestumiseks on otsustava tähtsusega Euroopa ühendamise rahastu toetus.

Täna allkirjastatud poliitilise tegevuskavaga pannakse alus praktilisele rakendamisele, esitades konkreetse meetmete ajakava. Kõigepealt käivitatakse tänavu septembris ametlik Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustiku (ENTSO-E) menetlus, mis on esimeseks sammuks Euroopa mandriosa võrkude laiendamisel Balti riikidesse. See on üks märkimisväärsemaid energialiidu projekte ja väljendab otseselt solidaarsust energiajulgeoleku valdkonnas. Sünkroniseerimine on hädavajalik Balti riikide Euroopa energiasüsteemiga lõimimise lõpuleviimiseks. See aitab oluliselt kaasa Euroopa Liidu ühtsusele ja energiajulgeolekule.

 

Taustteave

Täna heaks kiidetud tegevuskavas määratakse kindlaks protsess ja esitatakse konkreetne lahendus Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimiseks Euroopa mandriosa võrguga 2025. aastaks. Tegevuskavaga nähakse ette, et kui 2018. aasta septembris saadakse roheline tuli Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava käsitlevalt kõrgetasemeliselt töörühmalt, algatavad Poola ja Balti riikide ülekandesüsteemi haldurid ametliku menetluse, mida haldab Euroopa põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E).

Baltimaade piirkond, mis varem oli ühendamata energiasaar, on nüüd Euroopa partneritega ühendatud hiljuti rajatud elektriliinide kaudu: Baltimaid ühendab Poolaga LitPol Link, Rootsiga NordBalt ning Soomega Estlink 1 ja Estlink 2. Need projektid said võimalikuks ja viidi ellu tänu ELi toetusele. Ent ajaloolistel põhjustel töötab Balti riikide elektrivõrk ikka veel sünkroonselt Venemaa ja Valgevene ühendelektrisüsteemiga.

Balti riikide elektrivõrgu desünkroniseerimine nendest süsteemidest ning sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga on energialiidu loomisel oluline poliitiline prioriteet. Asjaomased võrgu tugevdamise meetmed on lisatud kolmandasse ühishuviprojektide loetellu, mille komisjon võttis vastu 23. novembril 2017. Ühishuviprojektide abil on ELil võimalik saavutada oma energiapoliitika ja kliimavaldkonna eesmärgid: tagada taskukohane, kindel ja säästev energia kõigile kodanikele. Ühishuviprojektide loetelus olevatel projektidel on õigus saada toetust ka Euroopa ühendamise rahastu energia valdkonnast.

Euroopa Komisjon on võtnud endale kohustuse aidata kaasa otsustavatele edusammudele Balti riikide sünkroniseerimisel ning töötada strateegiliste energiataristuprojektide elluviimise nimel ja käsitleda erinevaid aspekte Läänemere piirkonna energiasüsteemide eraldatuse lõpetamiseks. Komisjon väljendas kõnealust eesmärki taas kord oma 23. novembril 2017. aasta teatises „Euroopa energiavõrkude tugevdamine“.

 

Lisateave 

Poliitiline tegevuskava

MEMO/18/4285 – Küsimused ja vastused

Eesti, Läti, Leedu ja Poola riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendi 22. märtsi 2018. aasta ühisavaldus Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimise kohta

EL inveseerib Balti riikide sünkronisserimisprojekti (18. aprill)

Energialiit

Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava (BEMIP)

Euroopa energiavõrkude tugevdamine

Teadusuuringute Ühiskeskuse uuring: „Integration of the Baltic States into the EU electricity system“ (Balti riikide integreerimine ELi elektrisüsteemi (kommenteeritud kokkuvõte))

 

IP/18/4284

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar