Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska resultattavlan för innovation 2018 – EU måste vässa sin innovationspotential

Bryssel den 22 juni 2018

Kommissionens europeiska resultattavla för innovation 2018 som offentliggörs i dag visar att EU:s innovationsresultat fortsätter att förbättras, men det krävs ytterligare insatser för att säkerställa EU:s globala konkurrenskraft.

Kommissionen offentliggör årligen en jämförande bedömning av innovationsresultaten i medlemsländerna och jämför dessa med internationella konkurrenters resultat. Denna statistik hjälper medlemsländerna och EU som helhet att bedöma på vilka områden man bör koncentrera sig.

– Resultattavlan för 2018 visar än en gång att det finns en uppsjö av talang och företagaranda i EU, men vi måste bli bättre på att omvandla denna spetskompetens till framgång, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. EU, medlemsländerna, regionerna och näringslivet, inbegripet våra många små och medelstora företag, måste arbeta tillsammans för att göra resursfördelningen effektivare i vår ekonomi, förbättra den inre marknadens funktionssätt och bidra till att se till att EU fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation.

– I denna upplaga av resultattavlan blir det än en gång tydligt att EU är bra på forskning, men underpresterar när det gäller innovation, säger Carlos Moedas, EU-kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation. I den förnyade agendan för forskning och innovation fastställs en rad åtgärder för att EU ska bli en global ledare inom innovation. Våra förslag för Horisont Europa, nästa EU-program för forskning och innovation, kommer att påskynda innovationen inom hela värdekedjan och stödja arbetet med att identifiera och omsätta banbrytande innovationer.

Årets upplaga av den europeiska resultattavlan för innovation visar en positiv trend i flertalet EU-länder, framför allt i Malta, Nederländerna och Spanien. Sverige förblir det ledande innovationslandet i EU. EU kommer i kapp viktiga konkurrenter, såsom Kanada, Japan och USA. Att överbrygga innovationsklyftan och upprätthålla övertaget över Kina kommer dock att kräva gemensamma ansträngningar för att vässa EU:s innovationspotential.

Resultaten bekräftar kommissionens nyligen förnyade agenda för forskning och innovation – en uppmaning till EU:s ledare att agera nu för att göra EU till det globala kraftcentrum som det har potential till. EU:s ledare förde en informell diskussion den 16 maj i Sofia och förväntas lägga fram slutsatser vid Europeiska rådets toppmöte den 28–29 juni. För att bidra till EU:s globala ledarskap inom innovation föreslog kommissionen den 7 juni EU:s mest ambitiösa finansieringsprogram för forskning och innovation någonsin, Horisont Europa, som föreslås tilldelas 100 miljarder euro för perioden 2021–2027. Men det kommer inte att räcka med endast EU-finansiering. För att upprätthålla och förbättra den europeiska livsstilen krävs det en gemensam insats av den offentliga och privata sektorn.

De viktigaste resultaten i 2018 års europeiska resultattavla för innovation

 • Sverige är än en gång det främsta innovationsledande landet i EU, följt av Danmark, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg, som ansluter sig till de innovationsledande länderna i år. Tyskland ramlar ner ett steg och ansluter sig till de innovationsstarka länderna.

 Figure

Ländernas rangordning i den europeiska resultattavlan för innovation 2018. Y-axeln: Innovationsresultat 2017 (färgade kolumner), 2016 (horisontella streck) och 2010 (grå kolumner) i förhållande till EU-genomsnittet 2010 – totalt 27 indikatorer. X-axeln: EU-länder.

 • I genomsnitt har EU:s innovationsresultat förbättrats med 5,8 % sedan 2010. Under de senaste åtta åren har innovationsresultaten förbättrats i 18 EU-länder och försämrats i 10. Resultaten har förbättrats mest i Litauen, Malta, Nederländerna och Storbritannien, och försämrats mest i Cypern och Rumänien.

 • På global nivå börjar EU komma i kapp Kanada, Japan och USA. EU ligger fortfarande före Kina, men försprånget minskar snabbt i takt med att Kina har förbättrat sina innovationsresultat nästan tre gånger så fort som EU. Jämfört med Sydkorea har EU halkat efter, men en gradvis återhämtning förväntas under de kommande åren.

 • Vilka EU-länder är bäst på specifika områden inom innovation?

  • Danmark – mänskliga resurser och innovationsvänlig miljö

  • Luxemburg – attraktiva forskningssystem

  • Frankrike – finansiering och stöd

  • Irland – innovation inom små och medelstora företag samt påverkan på sysselssättningen och försäljningen

  • Belgien – innovativa nätverk och samarbeten

 • Innovationsresultaten har förbättrats mest i fråga om bredbandspenetration, mänskliga resurser och attraktiva forskningssystem, framför allt genom internationella sampublikationer.

 • De offentliga utgifterna för FoU som andel av BNP ligger fortfarande under 2010 års nivå.

 • Under de kommande två åren förväntas EU:s totala innovationsresultat förbättras med 6 %.

Bakgrund

Omkring två tredjedelar av EU:s ekonomiska tillväxt under de senaste årtiondena har drivits av innovation. Europa har endast 7 % av världens befolkning, men står för 20 % av de globala investeringarna i forskning och utveckling och producerar en tredjedel av alla vetenskapliga kvalitetspublikationer. EU är dessutom världsledande inom sådana branscher som läkemedel, kemikalier, maskinindustri och mode. EU ligger även bra till när det gäller stöd till innovation genom viktig möjliggörande teknik, såsom fotonik och bioteknik.

Men EU har också halkat efter på många områden. EU:s företag satsar mindre på innovation än sina konkurrenter. Riskkapital är fortfarande underutvecklat i EU, vilket leder till att företag flyttar till ekosystem där de har bättre möjligheter att växa snabbt. De offentliga investeringarna i EU som helhet når inte upp till målet på 3 % av BNP. Satsningarna på forskning och utveckling varierar mellan olika regioner, med en tydlig koncentration av investeringar och forskning till Västeuropa. 40 % av arbetskraften i Europa saknar också den digitala kompetens som behövs.

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation består av en jämförande utvärdering av forskning och innovation inom EU-länderna och vissa tredjeländer. Resultattavlan analyserar ländernas relativa styrkor och svagheter vad gäller de nationella forsknings- och innovationssystemen och hjälper länderna att bedöma områden där de behöver satsa mer för att öka sitt innovationsresultat.

Mer information

IP/18/4223

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar