Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейски сравнителен доклад за иновациите за 2018 г.: Европа трябва да увеличи своите предимства в областта на иновациите

Брюксел, 22 юни 2018 r.

Публикуваният днес Европейски сравнителен доклад за иновациите за 2018 г. на Комисията сочи, че равнището на иновации в ЕС продължава да се подобрява, но са необходими допълнителни усилия, за да се подсигури конкурентоспособността на Европа в световен план.

Всяка година Комисията публикува сравнителна оценка на резултатите в областта на иновациите на държавите членки и ги съпоставя с международните конкуренти. Данните помагат на държавите членки и на ЕС като цяло да откроят областите, в които трябва да съсредоточат усилията си.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, посочи: “Изданието за 2018 г. на доклада за иновациите показва, че Европа разполага с много таланти и предприемачески дух, но трябва още да работим, за да превърнем високите постижения в успехи. ЕС, държавите членки, регионите и промишлеността, включително многобройните МСП, трябва да работят заедно за повишаване на ефективното разпределение на ресурсите на нашата икономика, за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и за това Европа да остане в челните редици на международните иновации.“

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, добави: „Настоящото издание на доклада показва за пореден път, че Европа разполага със силни позиции в областта на науката, но не постига очакваните резултати в областта на иновациите. В обновената програма за научни изследвания и иновации са очертани редица мерки, които да помогнат на Европа да се превърне в световен лидер в областта на иновациите. Предложенията ни за „Хоризонт Европа" , която е следващата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, ще ускорят иновациите по цялата верига на стойността и ще подкрепят открояването и разработването на революционни новаторски идеи.“

Тазгодишното издание на Европейския сравнителен доклад за иновациите показва положителна тенденция в повечето държави от ЕС — най-вече в Малта, Нидерландия и Испания, като Швеция остава европейски лидер в областта. ЕС постепенно настига ключови конкуренти като Канада, Япония и Съединените щати. Намаляването на тази разлика в областта на иновациите и поддържането на водеща позиция спрямо Китай ще изискват съгласувани усилия за задълбочаване на иновационния потенциал на Европа.

Констатациите на Комисията потвърждават изводите в Обновената програма за научни изследвания и иновации, в която ръководителите на страните от ЕС бяха призовани да действат сега, за да се помогне на Европа да се превърне в движеща сила за иновациите в световен мащаб, за което тя има потенциал. Ръководителите от ЕС проведоха неофициална дискусия на 16 май в София и се очаква да формулират заключения на заседанието на Европейския съвет на 28—29 юни. В усилията си да допринесе за глобалното лидерство на Европа в областта на иновациите на 7 юни Комисията предложи най-амбициозната досега програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации — „Хоризонт Европа”, като за периода 2021—2027 г. се предлагат 100 милиарда евро. Но само финансирането от ЕС не е достатъчно. За да се запази и подобри европейският начин на живот, са необходими съгласувани усилия от страна на публичния и частния сектори.

Европейски сравнителен доклад за иновациите за 2018 г.: основни констатации

 • Швеция отново е лидер в областта на иновациите в ЕС. След нея се нареждат Дания, Финландия, Нидерландия, Обединеното кралство и Люксембург, който тази година се присъединява към групата на водещите новатори. Германия спада към групата на силните новатори.

 Figure

Сравнителен доклад на европейските иновации за 2018 г. — класация по държави Ос Y: Резултати в областта на иновациите през 2017 г. (оцветени колони), 2016 (хоризонтално тирета) и 2010 (сиви колони) спрямо средната стойност за ЕС през 2010 г. — общо 27 показателя; Ос Х: Страни от ЕС

 • Резултатът на ЕС в областта на иновациите се е увеличил средно с 5,8 % от 2010 г. насам. През последните 8 години резултатите са се подобрили в 18 държави от ЕС, а са се влошили в 10. Най-големи подобрения са постигнали Литва, Малта, Нидерландия и Обединеното кралство, а най-сериозно са се влошили резултатите в Кипър и Румъния.

 • В световен мащаб ЕС настига Канада, Япония и Съединените щати. ЕС запазва по-добрите си резултати спрямо Китай, но разликата бързо намалява, тъй като Китай се е подобрил почти три пъти по-бързо от ЕС. Съюзът изостава прямо Южна Корея, но през следващите години се очаква постепенно разликата да намалее.

 • Списък на водещите държави в ЕС в отделни области, свързани с иновациите:

  • Дания — човешки ресурси и благоприятстваща иновациите среда;

  • Люксембург — привлекателни научноизследователски системи;

  • Франция — финансиране и подкрепа;

  • Ирландия — иновации в малките и средните предприятия (МСП), заетостта и продажбите;

  • Белгия — мрежи за иновации и сътрудничество;

 • В областта на иновациите има подобрение при широколентовия достъп, човешките ресурси и привлекателността на системите за научни изследвания, особено чрез международни съвместни публикации.

 • Публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност като дял от БВП остават под нивото от 2010 г.

 • Очакванията са през следващите две години ЕС да постигне подобрение в областта на иновациите с 6 %.

Контекст

Около две трети от икономическия растеж на Европа през последните десетилетия е бил подтикван от иновациите. Макар че в Европа живеят едва 7 % от световното население, тук се осъществяват 20 % от световните инвестиции в научноизследователската и развойната дейност, както и една трета от всички висококачествени научни публикации. Освен това Европа е световен лидер в промишлени сектори като фармацевтиката, химическата промишленост, машиностроенето и модата. Европа е силна и в подкрепата за иновациите посредством ключови базови технологии като роботика, фотоника и биотехнологии.

Европа обаче също така изостава в много области. Дружествата от ЕС изразходват по-малко пари за иновации, отколкото техните конкуренти. Рисковият капитал остава недостатъчно развит в Европа, в резултат на което дружествата преминават към екосистеми, които дават по-добри шансове за растеж. Публичните инвестиции в целия ЕС не успяват да достигнат целевите 3 % от БВП. Интензивността на научноизследователската и развойна дейност все още е неравномерна между регионите на ЕС, като инвестициите и научните изследвания в голяма степен са концентрирани в Западна Европа. Освен това 40 % от работната сила в Европа не притежава необходимите цифрови умения.

Сравнителният доклад за европейските иновации се изготвя ежегодно и съпоставя ефективността на изследванията и иновациите в държавите от ЕС и избрани трети държави. В него се прави анализ на относителните силни и слаби страни на националните системи за научни изследвания и иновации и се помага на страните да оценят областите, в които те трябва да съсредоточат усилията си, за да стимулират равнището на иновациите си.

За повече информация

IP/18/4223

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar