Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU antar balanserande åtgärder som svar på Förenta staternas stål- och aluminiumtullar

Bryssel den 20 juni 2018

Europeiska kommissionen antog i dag den förordning som inför EU:s balanserande åtgärder som svar på Förenta staternas tullar på stål och aluminium. Åtgärderna kommer att omedelbart inriktas på en förteckning över produkter till ett värde av 2,8 miljarder euro och träda i kraft fredagen den 22 juni.

Förteckningen över importerade varor från USA som nu kommer att tvingas betala ytterligare tull vid EU:s gränser omfattar stål- och aluminiumprodukter, jordbruksprodukter och en kombination av olika andra produkter. Genom att införa dessa tullar utövar EU sina rättigheter enligt Världshandelsorganisationens (WTO) bestämmelser.

– Vi ville inte hamna i detta läge, sade Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Men USA:s ensidiga och omotiverade beslut att införa tullar på stål och aluminium från EU innebär att vi inte har något annat val. Reglerna för den internationella handeln, som vi har utvecklat under årens lopp hand i hand med våra amerikanska partner, kan inte överträdas utan ett svar från vår sida. Vår reaktion är måttfull, proportionerlig och i full överensstämmelse med WTO:s regler. Det säger sig självt att om USA avlägsnar sina tullar kommer våra åtgärder också att tas bort.

Dagens tillkännagivande följer på anmälan av den fullständiga förteckningen till WTO och dess godkännande av kommissionskollegiet den 6 juni, efter tillämpning av de högsta tullavgifterna på EU:s stål- och aluminiumprodukter. EU:s medlemsstater har uttryckt sitt enhälliga stöd för detta tillvägagångssätt.

EU kommer att återställa balansen i den bilaterala handeln med USA med utgångspunkt i värdet av den export av stål och aluminium som påverkas av de amerikanska åtgärderna. Dessa uppgår till 6,4 miljarder euro. Av detta belopp kommer EU att balansera 2,8 miljarder euro i export omedelbart. Resterande balanserande åtgärder på handelsområdet, värderade till 3,6 miljarder euro, kommer att genomföras i ett senare skede, om tre år eller efter ett positivt utfall i WTO:s system för tvistlösning, om ett sådant skulle komma tidigare.

EU:s balanserande åtgärder ska gälla så länge som de amerikanska åtgärderna består, i linje med WTO-avtalet om skyddsåtgärder och EU:s lagstiftning.

I den genomförandeförordning som ska offentliggöras och träda i kraft på fredagen, anges de produkter för vilka tullar ska tas ut, både nu och i framtiden, om så är nödvändigt.

Förteckningen över produkter är densamma som i den tidigare genomförandeförordningen av den 16 maj och som anmälts till WTO den 18 maj.

Bakgrund

Dagens beslut är en del av den tredelade strategi som Europeiska kommissionen tagit fram tidigare i år. Detta gäller även inledandet av den 1 juni av rättsliga förfaranden mot USA inom WTO och skyddsåtgärder för att skydda den europeiska marknaden från störningar som orsakas av omläggningen av stålhandeln bort från den amerikanska marknaden. En undersökning om skyddsåtgärder inleddes den 26 mars. Kommissionen har nio månader på sig att besluta om skyddsåtgärder behövs eller ej. Om utredningen visar att skyndsamma åtgärder måste till kan ett sådant beslut fattas under sommaren. Vad gäller aluminium har kommissionen infört ett övervakningssystem för att hålla uppsikt över importen av aluminium, så att man är beredd om åtgärder behövs inom den sektorn.

Närmare upplysningar

Förteckning över produkter som omfattas av balanserande åtgärder

Kommissionens reaktion av den 1 juni efter införandet av amerikanska tullar

 

IP/18/4220

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar