Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ny världsatlas över ökenspridning visar största påfrestningen någonsin på jordens naturresurser

Bryssel den 21 juni 2018

I dag publicerar EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) en ny utgåva av sin världsatlas över ökenspridning ( World Atlas of Desertification), som ett nytt verktyg för beslutsfattare för att stärka lokala åtgärder mot jordförluster och markförstöring.

Den nya atlasen ger den första heltäckande, faktabaserade bedömningen av markförstöring på global nivå och understryker behovet av snabba åtgärder. 

– Under de senaste tjugo åren, sedan den föregående utgåvan av atlasen, har trycket på mark och jord ökat dramatiskt, säger Tibor Navracsics, kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, som också ansvarar för det gemensamma forskningscentrumet. För att bevara vår planet för kommande generationer måste vi snabbt förändra vårt sätt att hantera dessa värdefulla resurser. Den nya och betydligt mer avancerade utgåvan av atlasen ger beslutsfattare över hela världen omfattande och lättillgänglig information om markförstöring, inklusive orsaker och möjliga motmedel för att bekämpa ökenspridning och återställa skadad mark. 

– Atlasen kommer att hjälpa oss förstå det växande problemet med ökenspridning och markförstöring, och hur vi kan angripa problemet, tillägger Karmenu Vella, kommissionsledamot med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor. Den visar hur EU allt mer påverkas av ökenspridning och understryker vikten av åtgärder för markskydd och hållbar mark- och vattenanvändning inom politikområden som jordbruk, skogsbruk, energi och klimatförändringar. Samma principer finns i EU:s temastrategi för markskydd som är vår bästa möjlighet att uppnå neutralitet i fråga om markförstöring, i linje med 2030 års mål för en hållbar utveckling. 

I atlasen finns exempel på hur mänsklig verksamhet hotar arter med utrotning, äventyrar livsmedelsförsörjningen, förstärker klimatförändringar och leder till att människor tvingas från sina hem. 

De viktigaste slutsatserna är att befolkningstillväxten och förändringar i våra konsumtionsmönster sätter större press än någonsin på jordens naturresurser:

  • Mer än 75 % av jordens landareal är redan skadad och mer än 90 % kan vara skadad 2050.

  • Ett område som halva EU (4,18 miljoner km²) skadas varje år, med Afrika och Asien som hårdast drabbade.

  • EU:s kostnader för markförstöring uppskattas till tiotals miljarder euro per år.

  • Markförstöring och klimatförändringar väntas leda till omkring 10 % mindre skördar globalt fram till 2050. Detta kommer främst att drabba Indien, Kina och Afrika söder om Sahara, där markförstöring kan komma att halvera produktionen av grödor.

  • En allt snabbare avskogning kommer att göra det svårare att begränsa effekterna av klimatförändringar.

  • Upp till 700 miljoner människor beräknas bli tvungna att flytta på grund av problem som hänger samman med brist på markresurser fram till 2050. Antalet skulle kunna stiga upp till 10 miljarder fram till slutet av detta århundrade. 

Markförstöring är ett globalt problem, men den sker lokalt och kräver lokala lösningar. Större engagemang och mer effektivt samarbete på lokal nivå krävs för att stoppa markförstöring och förlust av biologisk mångfald. 

En fortsatt jordbruksexpansion, som är en av de största orsakerna till markförstöring, skulle kunna begränsas genom ökad avkastning från existerande jordbruksmark, omställning till växtbaserad kost, djurprotein från hållbara källor och minskat svinn och slöseri med livsmedel. 

Atlasen ger en tydlig bild av de bakomliggande orsakerna till den globala markförstöringen. Den innehåller också mycket fakta, prognoser och globala data som kan användas för att kartlägga viktiga biofysiska och samhällsekonomiska processer som, var för sig eller tillsammans, kan leda till ohållbar markanvändning och markförstöring. 

Bakgrund 

Världens ledare har inom ramen för FN:s Agenda för hållbar utveckling 2030 åtagit sig att ”bekämpa ökenspridning, återställa skadad mark, inbegripet mark som drabbats av ökenspridning, torka och översvämningar, och att sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark”. Ökenspridning på global nivå tas upp i FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning, medan markförstöring är ett problem som rör FN:s ramkonvention om klimatförändringar och konvention om biologisk mångfald. Markförstöringens och ökenspridningens betydelse ledde fram till antagandet av mål 15.3 för hållbar utveckling som syftar till att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark. 

Ökenspridningen berör 8 % av EU:s territorium, främst i Syd-, Öst- och Centraleuropa. Dessa områden, som omfattar cirka 14 miljoner hektar, är mycket känsliga för ökenspridning. Tretton medlemsstater har inom ramen för FN:s konvention för bekämpning av ökenspridning förklarat sig drabbade: Bulgarien, Cypern, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Malta, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Ungern. EU är fast beslutet att skydda mark och främja hållbar markanvändning, och detta beaktas när man utarbetar förslag som rör energi, jordbruk, skogsbruk, klimatförändringar, forskning och andra områden. 

Den nya utgåva av atlasen som publiceras i dag har framställts av EU-forskare med hjälp av nya metoder för databehandling, flera tusen högprestandadatorer och 1 800 000 gigabyte av satellitdata. Datamängden motsvarar 2,7 miljoner CD-ROM-skivor eller mer än sex års videoinspelning med full HD dygnet runt. De två första utgåvorna publicerades 1992 inför Riokonferensen, och 1998 med ytterligare några fallstudier. 

Läs mer

Ny världsatlas över ökenspridning 

Gemensamma forskningscentrumet, faktablad

 

IP/18/4202

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar