Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Uus maailma kõrbestumise atlas näitab seniolematut survet planeedi loodusvaradele

Brüssel, 21. juuni 2018

Täna tutvustab Euroopa Komisjoni teadus- ja teabeteenistus Teadusuuringute Ühiskeskus maailma kõrbestumise atlase uut väljaannet, mille abil saavad poliitikakujundajad mullakaole ja mulla degradatsioonile kohapeal paremini reageerida.

Kõrbestumise atlas annab esimese põhjaliku tõenditel põhineva hinnangu mulla degradatsioonile ülemaailmsel tasandil ning rõhutab pakilist vajadust võtta vastu parandusmeetmed. 

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics, kelle vastutusalasse kuulub Teadusuuringute Ühiskeskus, ütles: „Maailma kõrbestumise atlase eelmise väljaande avaldamisest alates ehk viimase kahekümne aasta jooksul on surve maale ja mullale märkimisväärselt kasvanud. Et hoida meie planeeti tulevaste põlvkondade jaoks, peame kiiresti muutma oma arusaama väärtuslike ressursside kasutamisest. Atlase uuem ja põhjalikum väljaanne annab poliitikakujundajatele põhjaliku ja kergesti ligipääsetava ülevaate mulla degradatsioonist, selle põhjustest ja võimalikest lahendustest, et võidelda kõrbestumisega ja taastada degradeerunud maa.“ 

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella lisas: „Maailma kõrbestumise atlas aitab meil paremini mõista kõrbestumise ja mulla degradatsiooni kasvavat probleemi ning aitab seda lahendada. Atlas näitab, et kõrbestumine mõjutab ELi järjest enam, ning rõhutab mullakaitse, säästva maa- ja veekasutusega seotud tegevuse tähtsust sellistes poliitikavaldkondades nagu põllumajandus, metsandus, energia ja kliimamuutused. Sellist lähenemisviisi soovitatakse ELi mullakaitse teemastrateegias ning see on parim viis, et saavutada mulla degradeerumise neutraalsus kooskõlas 2030. aastaks seatud kestliku arengu eesmärkidega.“ 

Atlas sisaldab konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas inimtegevus põhjustab liikide väljasuremist, ohustab toiduga kindlustatust, võimendab kliimamuutusi ja sunnib inimesi nende kodudest ümber asustama. 

Peamised tulemused näitavad, et rahvastiku kasv ja meie tarbimisharjumuste muutumine panevad planeedi loodusvarad seniolematu surve alla.

  • Üle 75% maakera pindalast on juba degradeerunud ja üle 90% võib degradeeruda aastaks 2050.

  • Üleilmselt degradeerub igal aastal poole Euroopa Liidu pindala suurune maa-ala (4,18 miljonit km²) ning kõige enam puudutab see Aafrikat ja Aasiat.

  • Mulla degradatsiooni majanduslik kulu ELis ulatub aastas hinnanguliselt kümnete miljardite eurodeni.

  • Mulla degradatsioon ja kliimamuutused vähendavad aastaks 2050 kogu maailmas põllukultuuride saagikust ligi 10%. Eelkõige juhtub see Indias, Hiinas ja Sahara-taguses Aafrikas, kus mulla degradatsioon võib vähendada põllukultuuride tootmist poole võrra.

  • Kiirenenud raadamise tõttu on kliimamuutuste tagajärgi üha raskem leevendada.

  • Nappide maaressurssidega seotud probleemide tõttu asustatakse 2050. aastaks ümber kuni 700 miljonit inimest. See arv võib sajandi lõpuks tõusta kümne miljardini. 

Kuigi mulla degradatsioon on ülemaailmne probleem, toimub see siiski kohalikul tasandil ja nõuab kohalikke lahendusi. Mulla degradatsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks on vaja kohalikul tasandil suuremat pühendumist ja tõhusamat koostööd. 

Põllumajandustegevuse edasist laienemist, mis on üks mulla degradatsiooni peamisi põhjusi, võib piirata järgmise abil: olemasolevate põllumaade saagikuse suurendamine, taimse toiduvaliku eelistamine, säästvatest allikatest saadud loomsete valkude tarbimine ning toidukao ja -jäätmete vähendamine. 

Atlas annab selge ülevaate mulla degradatsiooni aluspõhjuste kohta kogu maailmas. Samuti sisaldab see tervet hulka fakte, prognoose ja ülemaailmseid andmestikke, mida saab kasutada selliste oluliste biofüüsikaliste ja sotsiaal-majanduslike protsesside kindlakstegemiseks, mis võivad eraldiseisvalt või kombineeritult kaasa tuua jätkusuutmatu maakasutuse ja mulla degradatsiooni. 

Taust 

Vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu tegevuskavale on maailma riikide juhid võtnud 2030. aastaks kohustuse „võidelda kõrbestumise vastu, taastada degradeerunud maa ja muld, sealhulgas kõrbestumise, põua ja üleujutuste tõttu kahjustatud maa, ning püüelda maailma poole, kus muld ei degradeeruks.“ Kui üleilmsel tasandil tegeletakse kõrbestumisega ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsiooni raames, siis mulla degradatsiooniga seonduvat probleemi käsitletakse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni alusel. Mulla degradeerumise ja kõrbestumise tähtsust arvestades võeti vastu säästva arengu eesmärk 15.3 seoses mulla degradeerumise neutraalsusega. 

ELis mõjutab kõrbestumine 8% territooriumist, seda eelkõige Lõuna-, Ida- ja Kesk-Euroopas. Need piirkonnad – kokku ligikaudu 14 miljonit hektarit – on kõrbestumise suhtes eriti tundlikud. 13 liikmesriiki on ÜRO kõrbestumise tõkestamise konventsiooni kohaselt kuulutanud end kõrbestumisest mõjutatud piirkondadeks. Need riigid on Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Malta, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Ungari. EL on täielikult pühendunud mullakaitsele ja edendab säästvat maakasutust ning võtab neid kohustusi arvesse, kui töötatakse välja ettepanekud energia, põllumajanduse, metsanduse, kliimamuutuste, teadusuuringute ja muude valdkondades. 

Täna avaldatud atlase uue väljaande koostamisel kasutati ELi teadlaste poolt rakendatud uusi andmetöötlusmeetodeid, tuhandeid suure jõudlusega arvuteid ja 1,8 petabaiti satelliitandmeid. Andmete maht vastab 2,7 miljonile CD-ROM-ile ehk enam kui kuuele aastale (24/7) täiskõrglahutusega video salvestusele. Atlase esimene väljaanne ilmus 1992. aastal enne Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi ning teine koos täiendatavate juhtuuringutega avaldati viis aastat hiljem 1998. aastal. 

Lisateave

Uus maailma kõrbestumise atlas 

Teadusuuringute Ühiskeskuse teabeleht

 

IP/18/4202

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar