Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Nyt verdensatlas over ørkendannelse dokumenterer et hidtil uset pres på planetens naturressourcer

Bruxelles, den 21. juni 2018

Det Fælles Forskningscenter, som er Europa-Kommissionens naturvidenskabs- og videnstjeneste, offentliggør i dag en ny udgave af verdensatlasset over ørkendannelse, der giver beslutningstagere et værktøj til forbedring af den lokale bekæmpelse af jordtab og jordforringelse.

Atlasset er historiens første omfattende evidensbaserede vurdering af jordforringelse på verdensplan. Det dokumenterer, at det haster med at vedtage korrigerende foranstaltninger på dette område. 

Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport samt Det Fælles Forskningscenter, udtaler: "I de 20 år, der er gået siden offentliggørelsen af den sidste udgave af verdensatlasset over ørkendannelse, er presset på jorden øget dramatisk. Hvis vi skal bevare vores planet til fremtidens generationer, skal vi hurtigt ændre den måde, vi behandler disse dyrebare ressourcer på. Denne nye og meget mere avancerede udgave af atlasset giver beslutningstagere i hele verden fuld og nem adgang til oplysninger om jordforringelse, årsagerne hertil og de mulige løsninger til bekæmpelse af ørkendannelse og genopretning af forringet jord." 

Karmenu Vella, kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, tilføjer: "Verdensatlasset over ørkendannelse vil hjælpe os med at forstå det voksende problem med ørkendannelse og jordforringelse, og hvordan vi kan løse det. Atlasset dokumenterer, at EU i stigende grad er påvirket af ørkendannelse, og det understreger vigtigheden af at iværksætte tiltag vedrørende jordbeskyttelse og bæredygtig jord- og vandanvendelse på både landbrugs-, skovbrugs- og klimaområdet. Det er den tilgang, som EU anbefaler i sin jordbundsstrategi, og det er vores bedste chance for at opnå jordforringelsesneutralitet i overensstemmelse med 2030-målene for bæredygtig udvikling." 

Atlasset giver eksempler på, hvordan menneskelig aktivitet bidrager til udryddelsen af arter, truer fødevaresikkerheden, intensiverer klimaændringerne og fører til, at mennesker tvinges til at forlade deres hjem. 

Resultaterne dokumenteret i atlasset viser, at befolkningstilvæksten og ændringer i vores forbrugsmønstre lægger et hidtil uset pres på planetens naturressourcer:

  • Mere end 75 % af jordens landareal er allerede forringet, og mere end 90 % kan være forringet inden 2050.

  • Hvert år forringes et areal, der svarer til halvdelen af Den Europæiske Unions areal (4,18 mio. km²), verden over, primært i Afrika og Asien.

  • EU's økonomiske omkostninger ved jordforringelse skønnes at ligge i omegnen af mere end 10 mia. EUR om året.

  • Det skønnes, at jordforringelse og klimaændringer vil reducere det globale høstudbytte med ca. 10 % frem mod 2050. Det vil primært gå ud over Indien, Kina og Afrika syd for Sahara, hvor det skønnes, at jordforringelse kan op til halvere den vegetabilske produktion.

  • Som følge af den accelererede ødelæggelse af skovområder vil det blive sværere og sværere at afbøde konsekvenserne af klimaændringerne.

  • Det skønnes, at op mod 700 millioner mennesker vil være fordrevet i 2050 som følge af problemer, der kan henføres til ringe jordressourcer. Dette tal kan endda nå op på 10 milliarder ved udgangen af dette århundrede. 

Selv om jordforringelse er et globalt problem, finder det imidlertid sted lokalt, og derfor er der brug for lokale løsninger. Det er nødvendigt med et større engagement og mere effektivt samarbejde på lokalt plan, hvis jordforringelsen og biodiversitetstabet skal stoppes. 

Yderligere udvidelse af landbruget, der er en af hovedårsagerne til jordforringelse, kan begrænses ved at øge udbyttet på allerede eksisterende landbrugsjord, omstille til plantebaseret kost, konsumere animalsk protein fra bæredygtige kilder og reducere fødevaretab og madspild. 

Atlasset giver et tydeligt overblik over de underliggende årsager til jordforringelse over hele verden. Det indeholder også en stor mængde fakta, prognoser og globale datasæt, som kan anvendes til at udpege vigtige biofysiske og socioøkonomiske processer som isoleret set eller i kombination kan føre til ikke-bæredygtig jordanvendelse og jordforringelse. 

Baggrund 

I henhold til De Forenede Nationers dagsorden for bæredygtig udvikling har verdens ledere forpligtet sig til inden 2030 "at bekæmpe ørkendannelse, genoprette nedbrudte arealer og jordbund, herunder arealer, der er berørt af ørkendannelse, tørke og oversvømmelser, og opnå global neutralitet med hensyn til jordforringelse". Mens ørkendannelse er et problem, der søges løst på globalt plan inden for rammerne af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af ørkendannelse (UNCCD), er jordforringelse et problem, der søges løst inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og konventionen om biodiversitet. Problemet med jordforringelse og ørkendannelse er så vigtigt, at det har resulteret i vedtagelsen af mål for bæredygtig udvikling nr. 15.3, der omhandler jordforringelsesneutralitet. 

Ørkendannelse påvirker 8 % af EU's areal og opleves især i Syd-, Øst- og Centraleuropa. Disse regioner – der repræsenterer ca. 14 mio. ha – udviser høj følsomhed over for ørkendannelse. I alt har 13 medlemsstater erklæret, at de er påvirkede af ørkendannelse i henhold til UNCCD: Bulgarien, Cypern, Grækenland, Italien, Kroatien, Letland, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Ungarn. EU har forpligtet sig fuldt ud til at beskytte jorden og fremme bæredygtig landanvendelse, og tager således højde herfor, når der udarbejdes forslag på energi-, landbrugs-, skovbrugs-, klima- og forskningsområdet m.fl. 

Den nye udgave af atlasset er blevet til ved brug af nye databehandlingsmetoder, der er anvendt af EU-forskere, tusindvis af højtydende computere og 1,8 petabyte satellitdata. Datamængden svarer til 2,7 mio. CD-ROM'er eller mere end seks års 24/7 full-HD-video-optagelser. De to første udgaver af atlasset blev offentliggjort henholdsvis i 1992 forud for verdenstopmødet i Rio de Janeiro og fem år senere, i 1998, hvor det indeholdt en række nye casestudier. 

Yderligere oplysninger

Det nye verdensatlas over ørkendannelse 

Faktablad om Det Fælles Forskningscenter

 

IP/18/4202

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar