Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Kohēzijas politika pēc 2020. gada: Komisija palīdz Eiropas reģioniem kļūt inovatīvākiem

Briselē, 2018. gada 19. jūnijā

Komisija šodien pagarina iniciatīvas “Kāpnes uz izcilību” darbību, lai turpinātu sniegt pielāgotu atbalstu un zinātību tiem reģioniem, kas inovācijas ziņā ir vismazāk attīstīti.

Iniciatīva palīdzēs reģioniem pirms 2021.–2027. gada budžeta perioda izstrādāt, atjaunināt un pilnveidot savas pārdomātas specializācijas stratēģijas, t. i., reģionālās inovācijas stratēģijas, kas balstās uz konkurētspēju nišas jomās. Tā palīdzēs reģioniem arī apzināt atbilstošus ES resursus inovatīvu projektu finansēšanai un sadarboties ar citiem līdzīgas ievirzes reģioniem, tādējādi veidojot inovāciju kopas.

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumiem par turpmāko kohēzijas politiku un jauno programmu “Apvārsnis Eiropa” un atbilstoši Komisijas atjauninātajai Pētniecības un inovācijas programmai “Kāpnes uz izcilību” ir vēl viens veids, kā Komisija palīdz Eiropas reģioniem sagatavoties nākotnei, proti, ar stabilām inovācijas stratēģijām, ko nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam atbalstīs ar ES fondiem.

Reģionālās politikas komisāre Korina Krecu: “Laikposmā pēc 2020. gada pārdomāta specializācija būs vēl svarīgāka nekā līdz šim. Lai šīs stratēģijas nākamajos gados varētu pilnībā izmantot savu potenciālu, mums ir nepieciešamas divas lietas, proti, vairāk sadarbības un vairāk līdzatbildības, jo īpaši tajos reģionos, kuriem visvairāk nepieciešams panākt pārējos reģionus. Šī iniciatīva palīdzēs sagatavot pamatu stabilām inovācijas stratēģijām laikposmā pēc 2020. gada.”

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs piebilda: “Mēs esam ierosinājuši līdz šim vērienīgāko ES pētniecības un inovācijas finansēšanas programmu “Apvārsnis Eiropa”, kuras budžets 2021.–2027. gadam ir 100 miljardi eiro. Reģioniem tas nozīmē arī vairāk iespēju maksimāli izmantot savu pētniecības un inovācijas potenciālu. “Kāpnes uz izcilību” palīdzēs tiem apvienot ES finansējuma plūsmas, lai finansētu inovatīvus projektus.”

ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisārs Tibors Navračičs: “Kopīgais pētniecības centrs – Komisijas zinātnes un zināšanu dienests – šīs iniciatīvas ietvaros izmantos savu pieredzi, lai palīdzētu reģioniem attīstīt savas stiprās puses un prioritātes, mācīties vienam no otra un maksimāli izmantot savu lielāko vērtību – cilvēku talantus un radošumu.”

Kopīgā pētniecības centra koordinētā iniciatīva nodrošinās reģioniem četrus atbalsta pamatveidus.

  1. Komisija un ārējie eksperti palīdzēs reģioniem saskatīt uzlabojamās jomas to pārdomātas specializācijas stratēģijās, reģionālās inovācijas sistēmās (publiskās pētniecības kvalitāte, efektīva saikne starp zinātni un uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbībai labvēlīga vide) un veidos, kā tie pētniecības un inovācijas jomā sadarbojas ar citiem reģioniem.
  2. Eksperti viņiem palīdzēs arī izmantot visas potenciālās finansējuma plūsmas, piemēram, programmas “Apvārsnis Eiropa” un “Digitālā Eiropa” un kohēzijas politikas fondus, kā arī apvienot tās, izmantojot jaunas sinerģijas iespējas, ko sniedz Komisijas priekšlikumi par ES fondiem 2021.–2027. gadā.
  3. Kopīgais pētniecības centrs palīdzēs apzināt un novērst konkrētus reģionālos trūkumus, kas kavē inovāciju, piemēram, mijiedarbības trūkumu vietējās uzņēmējdarbības un akadēmisko aprindu starpā vai zemu dalību pašreizējā programmā "Apvārsnis 2020”.
  4. Kopīgais pētniecības centrs organizēs reģioniem arī tīklošanas iespējas un darbseminārus, kas būs paredzēti, lai tiktos un apmainītos ar paraugpraksi reģionālo inovācijas stratēģiju veidošanā. Tie veicinās arī partnerību veidošanu starpreģionālām investīcijām inovācijā.

Turpmākie pasākumi

Atjauninātā iniciatīva sāks darboties šā gada vasarā, un tā darbosies turpmākos divus gadus. Reģioni var paust savu ieinteresētību un piedalīties, izmantojot Pārdomātas specializācijas platformu.

Konteksts

Iniciatīva “Kāpnes uz izcilību” sadarbībā ar Eiropas Parlamentu tika sākta 2014. gadā, kad pārdomāta specializācija kļuva par prasību saskaņā ar kohēzijas politikas noteikumiem. Katru gadu tā tika atjaunināta ar atšķirīgām darba programmām un prioritātēm. 2018.–2019. gadā galvenā uzmanība ir pievērsta nākamā ilgtermiņa ES budžeta sagatavošanai, balstoties uz 2017. gada pārdomātas specializācijas pilotprojektu metodes. Iniciatīvai šiem diviem gadiem ir 3 miljardu eiro liels budžets, ko tai piešķīris Eiropas Parlaments.

Sīkāka informācija

29.05.: Reģionālā attīstība un kohēzijas politika pēc 2020. gada

7.06.: Pētniecība un inovācija pēc 2020. gada (“Apvārsnis Eiropa”)

15.05.: Atjaunināta Pētniecības un inovācijas programma

IP/18/4184

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar