Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sanglaudos politika po 2020 m. Komisija padeda Europos regionams aktyviau diegti inovacijas

Briuselis, 2018 m. birželio 19 d.

Šiandien Komisija atnaujina iniciatyvą „Kompetencijos laiptai“, pagal kurią inovacijų srityje mažiau pažengusiems regionams bus teikiama tikslinė parama ir ekspertų patarimai.

Ši iniciatyva skirta padėti regionams rengti, atnaujinti ir tobulinti pažangiosios specializacijos strategijas, t. y. jų regionines inovacijų strategijas, pagrįstas nišinėmis konkurencinio pranašumo sritimis, iki 2021–2027 m. biudžeto laikotarpio pradžios. Be to, ji padės regionams nustatyti novatoriškiems projektams finansuoti tinkamus ES išteklius ir susigrupuoti su kitais panašių privalumų turinčiais regionais, siekiant steigti inovacijų grupes.

Be Komisijos pasiūlymo dėl būsimos sanglaudos politikos, naujos programos „Europos horizontas“, taip pat Komisijos atnaujintos mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės, Komisija iniciatyva „Kompetencijos laiptai“ taip pat siekia padėti Europos regionams pasirengti ateičiai – turėti rimtas inovacijų strategijas, kurių įgyvendinimas per būsimą 2021–2027 m. ilgalaikį ES biudžeto laikotarpį bus remiamas iš ES lėšų.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu sakė: „Laikotarpiu po 2020 m. pažangiosios specializacijos strategijos bus kaip niekada svarbios. Per artimiausius metus turi būti atskleistas visas šių strategijų potencialas ir tam mums reikia dviejų dalykų: glaudesnės partnerystės ir aktyvesnio įsitraukimo, ypač tuose regionuose, kurie turi pasivyti kitus.“ Ši iniciatyva padės pasirengti rimtų inovacijų strategijų įgyvendinimui laikotarpiu po 2020 m.“

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlosas Moedasas pridūrė: „Ką tik pateikėme pasiūlymą dėl didžiausio užmojo ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos „Europos horizontas“, kuriai 2021–2027 m. bus skirta 100 mlrd. EUR. Pagal šią programą regionai turės daugiau galimybių visapusiškai išnaudoti savo mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialą. Iniciatyva „Kompetencijos laiptai“ padės jiems suderinti įvairius ES finansavimo šaltinius novatoriškiems projektams finansuoti.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Pagal šią iniciatyvą kompetentingi Jungtinio tyrimų centro – Komisijos mokslo ir žinių tarnybos – darbuotojai padės regionams išnaudoti jų stiprybes ir įgyvendinti prioritetus, mokytis vieniems iš kitų ir kuo geriau panaudoti vertingiausia turtą: žmonių talentą ir kūrybingumą.“

Jungtinis tyrimų centras koordinuos iniciatyvos įgyvendinimą ir teiks regionams keturių rūšių paramą:

  1. Komisija ir išorės ekspertai padės regionams pažangiosios specializacijos strategijose ir regioninėse inovacijų sistemose nustatyti tobulintinas sritis (viešųjų mokslinių tyrimų kokybė, veiksmingi verslo ir mokslo ryšiai ir verslui palanki aplinka) ir geriau bendradarbiauti su kitais regionais mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.
  2. Ekspertai taip pat padės jiems pasinaudoti visais galimais finansavimo šaltiniais, tokiais kaip pagal programą „Europos horizontas“, iniciatyvą „Skaitmeninė Europa“ ir iš sanglaudos politikos fondų skiriamos lėšos, ir derinti juos tarpusavyje. Tai tapo įmanoma po to, kai Komisijos pasiūlymuose dėl ES lėšų 2021–2027 m. buvo numatyta nauja sąveikos galimybė.
  3. Jungtinis tyrimų centras padės nustatyti ir pašalinti specifinius tam tikro regiono inovacijos trukdžius, pvz., silpnus vietos verslo ir akademinės bendruomenės ryšius arba neaktyvų dalyvavimą dabartinėje programoje „Horizontas 2020“.
  4. Jungtinis tyrimų centras taip pat sudarys tinklaveikos galimybių ir surengs praktinių seminarų, kuriuose regionų atstovai galės susitikti ir pasidalinti gerąja patirtimi kuriant regionines inovacijų strategijas. Tai padės plėtoti partnerystes dėl tarpregioninių inovacijų investicijų.

Tolesni veiksmai

Atnaujinta iniciatyva bus pradėta įgyvendinti šią vasarą ir truks dvejus metus. Regionai gali pareikšti susidomėjimą ir prie iniciatyvos prisijungti pažangiosios specializacijos platformoje.

Pagrindiniai faktai

Iniciatyva „Kompetencijos laiptai“ buvo pradėta 2014 m., bendradarbiaujant su Europos Parlamentu, kai pagal naujas sanglaudos politikos taisykles pažangioji specializacija tapo privaloma. Ji atnaujinama kiekvienais metais, bet jos darbo programos ir prioritetai yra skirtingi. 2018–2019 m. iniciatyva daugiausia dėmesio skiriama pasirengimui kitam ilgamečiui ES biudžetui, remiantis 2017 m. pažangiosios specializacijos bandomaisiais projektais. Dvejiems iniciatyvos įgyvendinimo metams Europos Parlamentas skyrė 3 mln. EUR biudžetą.

Daugiau informacijos

Dok. 29/05: Regioninės plėtros ir sanglaudos politika po 2020 m.

Dok. 7/06: Moksliniai tyrimai ir inovacijos („Europos horizontas“) po 2020 m.

Dok. 15/05: Atnaujinta mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė

IP/18/4184

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar