Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Koheesiopolitiikka vuoden 2020 jälkeen: Komissio tukee EU:n alueiden innovointistrategioita

Bryssel 19. kesäkuuta 2018

Euroopan komissio hyväksyy tänään jatkokauden huippuosaamisen portaikko -hankkeelle, jolla tarjotaan räätälöityä tukea ja asiantuntemusta innovointikehityksessä jälkeen jääneille EU:n alueille.

Hankkeella autetaan alueita kehittämään, uudistamaan ja tarkentamaan älykkään erikoistumisen strategioitaan eli alueellisia innovointistrategioita, joissa otetaan huomioon alueiden erityiset kilpailuvahvuudet, ennen budjettikauden 2021–2027 alkua. Hankkeen tavoitteena on myös auttaa alueita löytämään soveltuvia EU-rahoitusmahdollisuuksia innovatiivisten hankkeiden rahoitukseen ja luomaan innovointiklustereita yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

Huippuosaamisen portaikko -hankkeella täydennetään komission ehdotuksia, jotka koskevat koheesiopolitiikan uudistamista ja uutta Euroopan horisontti -ohjelmaa. Hankkeella autetaan komission uudistetun tutkimuksen ja innovoinnin ohjelman mukaisesti alueita valmistautumaan tuleviin haasteisiin ja laatimaan vahvoja innovointistrategioita EU:n rahastojen tuella EU:n tulevan pitkän aikavälin talousarvion (2021–2027) puitteissa.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu korostaa alueiden vahvuuksien hyödyntämistä. ”Älykäs erikoistuminen on vuoden 2020 jälkeisenä aikana tärkeämpää kuin koskaan ennen. Jotta erikoistumisstrategioiden potentiaalia voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti tulevina vuosina, tarvitaan kahta asiaa: lisää kumppanuuksia ja lisää omistajuutta, erityisesti niillä alueilla, joilla on eniten kirittävää. Huippuosaamisen portaikko -hankkeen avulla luodaan pohjaa vahvoille innovointistrategioille vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle.”

”Komission juuri esittelemä Horizon Europe -ohjelma on kaikkien aikojen kunnianhimoisin EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen ohjelma”, tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaavan komissaari Carlos Moedas toteaa. ”Ohjelman budjetti on 100 miljardia euroa vuosiksi 2021–2027. Sen ansiosta alueet saavat entistä enemmän mahdollisuuksia tutkimus- ja innovointipotentiaalinsa hyödyntämiseen. Huippuosaamisen portaikko -hanke auttaa alueita hyödyntämään kaikkia mahdollisia EU-rahoituslähteitä innovatiivisten hankkeiden rahoitukseen”, Moedas jatkaa.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics puolestaan painottaa Euroopan komission tieteellistä tietoa ja asiantuntemusta tarjoavan Yhteisen tutkimuskeskuksen roolia. ”Yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntemuksen avulla alueet voivat oppia toisiltaan ja vahvuuksiensa ja painopisteidensä pohjalta hyödyntää arvokkaimpia voimavarojaan: ihmisten kykyjä ja luovuutta.”

Yhteisen tutkimuskeskuksen koordinoimassa hankkeessa tuetaan alueita neljällä keskeisellä tavalla:

  1. Komissio ja ulkopuoliset asiantuntijat auttavat alueita tunnistamaan parannuskohteita älykkään erikoistumisen strategioissaan, alueellisissa innovointijärjestelmissään (julkisen tutkimustoiminnan laatu, yritys- ja tiedemaailman yhteyksien tehostaminen, myönteinen liiketoimintaympäristö) sekä yhteistyössään muiden alueiden kanssa tutkimuksen ja innovoinnin alalla.
  2. Asiantuntijat auttavat alueita myös hyödyntämään kaikkia mahdollisia rahoituslähteitä, kuten Euroopan horisontti -ohjelmaa, Euroopan digitaalistrategiaa ja koheesiopolitiikan rahastoja, ja yhdistämään niitä uusien synergiamahdollisuuksien avulla, jotka sisältyvät rahastojen käyttöä vuosina 2021–2027 koskeviin komission ehdotuksiin.
  3. Yhteinen tutkimuskeskus auttaa tunnistamaan ja korjaamaan alueellisia innovoinnin esteitä, kuten paikallisten yritysten ja korkeakoulujen vuorovaikutuksen puutteita tai nykyiseen Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistumisen vajetta.
  4. Yhteinen tutkimuskeskus järjestää myös verkostoitumismahdollisuuksia ja työpajoja, joissa eri alueiden edustajat voivat tavata toisiaan ja levittää hyviä käytäntöjä alueellisten innovointistrategioiden kehittämiseksi. Näin edistetään myös alueiden välisten innovointi-investointikumppanuuksien kehittämistä.

Seuraavat vaiheet

Uudistettu hanke käynnistetään tänä kesänä, ja se kestää 2 vuotta. Asiasta kiinnostuneet alueet voivat ilmaista kiinnostuksensa ja osallistua hankkeeseen älykkään erikoistumisen foorumilla (S3-foorumi).

Tausta

Huippuosaamisen portaikko -hanke käynnistettiin vuonna 2014 yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Älykkäästä erikoistumisesta tuli tuolloin EU:n koheesiopolitiikan sääntöjen vaatimus. Hanketta on jatkettu vuosittain, ja samalla on tarkistettu sen työohjelmia ja prioriteetteja. Vuosina 2018–2019 hankkeessa keskitytään valmistelemaan EU:n tulevaa pitkän aikavälin talousarviota niiden älykkään erikoistumisen pilottitoimien pohjalta, jotka on toteutettu vuonna 2017. Euroopan parlamentin hyväksymä budjetti uudelle kaksivuotiskaudelle on 3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

29.5.2018: Aluekehitys ja koheesio vuoden 2020 jälkeen

7.6.2018: Tutkimus ja innovointi vuoden 2020 jälkeen (Euroopan horisontti)

15.5.2018: Uudistettu tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma

IP/18/4184

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar