Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühtekuuluvuspoliitika pärast 2020. aastat: Euroopa Komisjon aitab Euroopa piirkondadel muutuda innovaatilisemaks

Brüssel, 19. juuni 2018

Komisjon uuendab täna algatust „Teaduse tipptaseme saavutamine“, et jätkata sihipärase toetuse ja eksperdinõuannete pakkumist innovatsiooni osas mahajäänud piirkondadele.

Algatus aitab piirkondadel enne 2021.–2027. aasta eelarveperioodi algust välja töötada, ajakohastada ja täiustada aruka spetsialiseerumise strateegiaid, st piirkondlikke innovatsioonistrateegiaid, mis põhinevad konkurentsieelist pakkuvatel nišivaldkondadel. Algatus aitab piirkondadel leida asjakohaseid ELi vahendeid, millega rahastada innovaatilisi projekte, ning teha koostööd teiste piirkondadega, kes kasutavad sarnaseid vahendeid, ja luua innovatsiooniklastreid.

Lähtudes komisjoni ettepanekutest tulevase ühtekuuluvuspoliitika kohta ja uuest programmist „Euroopa horisont“ ning kooskõlas komisjoni uue teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskavaga on algatus „Teaduse tipptaseme saavutamine“ veel üks viis, kuidas komisjon aitab Euroopa piirkondadel valmistuda tulevikuks tugevate innovatsioonistrateegiate abil, mida toetatakse ELi vahenditest ELi järgmise pikaajalise eelarve raames aastateks 2021–2027.

Regionaalpoliitika volinik Corina Crețu sõnas: „Arukas spetsialiseerumine on pärast 2020. aastat olulisem kui kunagi varem. Kõnealuste strateegiate täiteliku potentsiaali avaldumiseks on vaja kahte asja: rohkem partnerlussuhteid ja suurema vastutuse võtmist, eriti neis piirkondades, mis on mahajäänumad. See algatus aitab valmistada ette tugevaid innovatsioonistrateegiaid 2020. aasta järgseks perioodiks.“

Teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas lisas: „Äsja esitasime ettepaneku seni kõige ulatuslikuma ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi „Euroopa horisont“ kohta, mille jaoks on aastateks 2021–2027 ette nähtud 100 miljardit eurot. See tähendab ka rohkem võimalusi piirkondadele, et nad saaksid oma teaduse ja innovatsiooni potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Teaduse tipptaseme saavutamise algatus aitab neil kombineerida ELi rahastamisvahendeid innovaatiliste projektide rahastamiseks.“

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lausus: „Selle algatusega kasutab komisjoni teadus- ja teabeteenistus Teadusuuringute Ühiskeskus oma eksperditeadmisi, et aidata piirkondadel arendada oma tugevusi ja prioriteete, üksteiselt õppida ja kasutada maksimaalselt ära oma kõige väärtuslikumat vara – inimeste andeid ja loovust.“

Teadusuuringute Ühiskeskuse koordineeritava algatusega antakse piirkondadele peamiselt nelja liiki toetust:

  1. Komisjon ja väliseksperdid aitavad piirkondadel teha kindlaks parandamist vajavad valdkonnad nende aruka spetsialiseerumise strateegiates, piirkondlikes innovatsioonisüsteemides (avaliku sektori teadusuuringute kvaliteet, äri- ja teadusringkondade tõhusad sidemed ja ettevõtjasõbralik keskkond) ning selles, kuidas nad teevad teiste piirkondadega teadusuuringute ja innovatsiooni alal koostööd.
  2. Eksperdid aitavad piirkondadel kasutada ära kõik võimalikud rahastamisallikad, nagu programmi „Euroopa horisont“, digitaalse Euroopa programmi ja ühtekuuluvuspoliitika vahendid, ning ühendada need uute sünergiavõimalustega, mida pakuvad komisjoni ettepanekud ELi vahendite kohta aastateks 2021–2027.
  3. Teadusuuringute Ühiskeskus aitab kindlaks teha ja kõrvaldada konkreetsed piirkondlikud innovatsioonitakistused, nagu koostöö puudumine kohalike ettevõtlus- ja akadeemiliste ringkondade vahel või vähene osalemine praeguses programmis „Horisont 2020“.
  4. Teadusuuringute Ühiskeskus loob piirkondadele ka võrgustikutegevuse võimalusi ja korraldab seminare, kus kohtuda ja vahetada häid tavasid piirkondlike innovatsioonistrateegiate koostamise alal. See lihtsustab ka piirkondadevaheliste innovatsiooniinvesteeringute alaste partnerlussuhete arendamist.

Edasised sammud

Uuendatud algatusega alustatakse käesoleval suvel ja selle kestus on kaks aastat. Piirkonnad võivad oma huvist märku anda ja osaleda aruka spetsialiseerumise platvormi kaudu.

Taustteave

Teaduse tipptaseme saavutamise algatus lükati koostöös Euroopa Parlamendiga käima 2014. aastal, kui arukast spetsialiseerumisest sai ühtekuuluvuspoliitika eeskirjade kohane nõue. Algatust on igal aastal eri tööprogrammide ja prioriteetide raames uuendatud. Aastatel 2018–2019 keskendutakse algatuses ELi järgmise pikaajalise eelarve ettevalmistamisele, tuginedes 2017. aasta aruka spetsialiseerumise katsemeetmete meetodile. Algatuse eelarve nimetatud kaheks aastaks on 3 miljonit eurot, mille teeb kättesaadavaks Euroopa Parlament.

Lisateave:

29/05: piirkondlik areng ja ühtekuuluvus pärast 2020. aastat

7/06: teadusuuringud ja innovatsioon pärast 2020. aastat (programm „Euroopa horisont“)

15/05: uus teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava:

IP/18/4184

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar