Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Политиката на сближаване след 2020 г.: Комисията помага на европейските региони да станат по-иновативни

Брюксел, 19 юни 2018 r.

Днес Комисията подновява своята инициатива „Път към високи постижения“, за да продължи да предоставя подкрепа и експертен опит, съобразени с конкретните нужди на регионите, които изостават в областта на иновациите.

Инициативата ще съдейства на регионите да разработват, актуализират и усъвършенстват своите стратегии за интелигентна специализация, т.е. регионалните иновационни стратегии, основани на области, в които имат конкурентно предимство, още преди началото на бюджетния период 2021—2027 г. Тя ще ги подпомага да идентифицират подходящи ресурси от ЕС, с които да финансират иновационни проекти и да се свързват с други региони с подобни предимства и да създават иновационни клъстери.

В продължение на предложенията на Комисията за бъдещата политика на сближаване и новата програма „Хоризонт Европа“ и в съответствие с обновената програма на Комисията за научни изследвания и иновации „Път към високи постижения“ е още един механизъм, чрез който Комисията помага на европейските региони да се подготвят за бъдещето със солидни иновационни стратегии, подпомагани от фондовете на ЕС за следващия дългосрочен бюджет за 2021—2027 г.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „В периода след 2020 г. интелигентната специализация ще бъде по-важна от когато и да било. За да могат през идните години тези стратегии да разгърнат пълния си потенциал, са необходими две неща: повече партньорства и повече ангажираност с проектите, особено в регионите, които трябва да наваксат най-много. С помощта на тази инициатива ще се подготви почвата за солидни иновационни стратегии в периода след 2020 г.“

Карлош Моедаш, комисарят, отговарящ за изследванията, науката и иновациите, добави: „Предложихме най-амбициозната до момента програма на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите, „Хоризонт Европа“, която предоставя 100 млрд. евро за периода 2021—2027 г. Това означава също повече възможности за регионите да се възползват максимално от своя потенциал за научни изследвания и иновации. „Път към високи постижения“ ще ги подпомага да съчетават източниците на финансиране от ЕС, за да финансират иновативни проекти.“

Тибор Наврачич, комисар за образованието, културата, младежта и спорта, заяви: „С тази инициатива Съвместният изследователски център — службата на Комисията за наука и знания — ще използва своя експертен опит да помага на регионите да се възползват от силните си страни и приоритетите си, да се учат едни от други и да извличат максимална полза от своите ценни предимства: талантът и креативността на гражданите.“

Инициативата, координирана от Съвместния изследователски център, ще предостави на регионите четири основни форми на подкрепа:

  1. Комисията и външни експерти ще съдействат на регионите да определят областите, които имат нужда от подобрение, в стратегиите си за интелигентна специализация, в регионалните системи за иновации (качество на публичната научноизследователска дейност, ефективни връзки между предприятията и науката и благоприятна бизнес среда), както и в начина, по който си сътрудничат с други региони в сферата на научните изследвания и иновациите.
  2. Експертите също така ще им съдействат за усвояването на всички потенциални източници на финансиране, като например „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“ и фондовете на политиката на сближаване, и за съчетаването им благодарение на новите възможности за полезни взаимодействия, залегнали в предложенията на Комисията за фондовете на ЕС за периода 2021—2027 г.
  3. С помощта на Съвместния изследователски център ще бъдат идентифицирани и премахнати регионалните пречки пред иновациите, като например липсата на комуникация между местния бизнес и академичните среди или слабо участие в текущата програма „Хоризонт 2020“.
  4. Съвместният изследователски център също така ще организира мероприятия за създаване на професионални мрежи и работни срещи, на които регионите да се срещат и да обменят добри практики в изграждането на регионални иновационни стратегии. Това ще улесни също така разработването на партньорства за междурегионални иновационни инвестиции.

Следващи стъпки

Подновената инициатива ще започне това лято и ще продължи 2 години. Регионите могат да заявят интерес и да участват чрез Платформата за интелигентна специализация.

Контекст

Инициативата „Път към високи постижения“ започна през 2014 г. в партньорство с Европейския парламент, когато интелигентната специализация стана изискване съгласно правилата на политиката на сближаване. Оттогава тя се подновява всяка година с различни работни програми и приоритети. За периода 2018—2019 г. акцентът е върху подготовката на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, като се използва опитът на пилотните действия за интелигентна специализация от 2017 г. За тези две години инициативата разполага с бюджет от 3 млн. евро, отпуснат от Европейския парламент.

За повече информация:

Док. 29/05: Регионално развитие и политика на сближаване след 2020 г.:

Док. 7/06: Научни изследвания и иновации след 2020 г. („Хоризонт Европа“)

Док. 15/05: Обновена програма за научни изследвания и иновации:

IP/18/4184

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar