Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Umelá inteligencia: Komisia diskutuje o etickom a sociálnom vplyve s filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami

Brusel 18. jún 2018

.

Európska komisia dnes usporiadala stretnutie na vysokej úrovni s 12 zástupcami filozofických a nekonfesionálnych organizácií z celej Európy ako súčasť pravidelného dialógu s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami podľa článku 17 Lisabonskej zmluvy. Témou deviateho výročného stretnutia na vysokej úrovni je „Umelá inteligencia: riešenie etických a sociálnych výziev“. Dnešné stretnutie viedol podpredseda Andrus Ansip.

Prvý podpredseda Frans Timmermans zodpovedný za dialóg podľa článku 17 uviedol: „Naše spoločnosti sú uprostred bezprecedentnej digitálnej revolúcie, ktorá bude mať vplyv na každú osobu, ktorá žije na našej planéte. Táto revolúcia prináša nové sľuby a nové úskalia. Sme svedkami toho, že digitálny svet napreduje rýchlejšie ako etické diskusie o tom, čo by sa na internete mohlo a malo umožniť. Nemali by sme riskovať, aby sa to isté stalo v súvislosti s umelou inteligenciou a automatizáciou. Musíme mať túto transformáciu pod kontrolou a musíme zabezpečiť, aby sa používala na podporu našich hodnôt a na obranu nášho sociálneho modelu“.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip dodal: „Od lepšej zdravotnej starostlivosti po bezpečnejšiu dopravu vnímame mnohé výhody umelej inteligencie a Európa by ich mala využívať. Spolu so zvýšenými investíciami vypracúvame aj etické usmernenia pre rozvoj umelej inteligencie v záujme dobra a v záujme všetkých. Vyžaduje si to otvorenú diskusiu o kľúčových otázkach, ako je význam rozmanitosti a rodovej rovnováhy v umelej inteligencii, aby sa predišlo predpojatým rozhodnutiam. Dnešné stretnutie a nedávne zriadenie európskeho združenia AI Alliance prispievajú k tejto širokej diskusii.“

Dnešné stretnutie na vysokej úrovni poskytlo príležitosť na riešenie dvoch dôležitých otázok týkajúcich sa umelej inteligencie (AI). Po prvé, stretnutie sa zameralo na možný vplyv umelej inteligencie na základné práva, najmä pokiaľ ide o súkromie, dôstojnosť, ochranu spotrebiteľa a nediskrimináciu. Po druhé, diskutovalo sa o sociálnom rozmere umelej inteligencie, o dosahu umelej inteligencie na sociálne začlenenie a na budúcnosť práce.

Podpredseda Ansip vyzval účastníkov, aby pokračovali vo svojom angažovaní sa v tejto oblasti aj tým, že podporia prebiehajúce iniciatívy Komisie v oblasti umelej inteligencie, najmä cez európske združenie AI Alliance, ktoré začalo činnosť minulý týždeň. Združenie AI Alliance je spoločenstvom zainteresovaných strán, ktoré sa spoločne cez online fórum zapájajú do širokej a otvorenej diskusie o všetkých aspektoch rozvoja umelej inteligencie a jej dosahu.

Umožnenie multilaterálneho dialógu o tom, ako napredovať v oblasti inovácie umelej inteligencie s cieľom zvýšiť dôveru k nej, ako aj jej prijatie a s cieľom poskytnúť informácie pre budúce politické diskusie, je záväzok prijatý ako súčasť nedávnej spoločnej vízie G7 zo Charlevoix o budúcnosti umelej inteligencie. Je zároveň kľúčovým prvkom európskeho prístupu k umelej inteligencii a Deklarácie o spolupráci v oblasti umelej inteligencie, ktorú podpísalo 28 európskych krajín.

Súvislosti

Dnešné stretnutie na vysokej úrovni so zástupcami filozofických a nekonfesionálnych organizácií je deviatym v rade stretnutí, ktoré Komisia začala usporadúvať v roku 2009, keď bol dialóg s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami zakotvený v Lisabonskej zmluve (článok 17 ZFEÚ). Dialóg prebieha pod vedením prvého podpredsedu Komisie Fransa Timmermansa. Každý rok sa tieto stretnutia týkajú rôznych aktuálnych tém. V predchádzajúcich rokoch prvý podpredseda Timmermans vyzval účastníkov, aby na stretnutí diskutovali na tieto témy: „spolunažívanie a dobré spôsoby vyjadrenia nesúhlasu“ v roku 2015, „migrácia, integrácia a európske hodnoty“ v roku 2016 a „budúcnosť Európy“ v roku 2017.

Európska komisia začala 25. apríla 2018 európsku iniciatívu v oblasti umelej inteligencie. Komisia navrhuje trojstupňový prístup zameraný na zvýšenie verejných a súkromných investícií v oblasti umelej inteligencie, prípravu na sociálno-ekonomické zmeny a zabezpečenie primeraného etického a právneho rámca. Komisii veľmi záleží na tom, aby mal každý možnosť zúčastniť sa na digitálnej transformácii a aby tieto nové technológie boli založené na hodnotách. Tak ako pri každej transformačnej technológii, niektoré aplikácie umelej inteligencie môžu vyvolávať nové etické a právne otázky.

Ako súčasť iniciatívy Komisia do konca roka 2018 Komisia vypracuje etické usmernenia k umelej inteligencii, ktoré budú vychádzať z Charty základných práv EÚ. Zohľadnia sa v nich zásady ako ochrana údajov a transparentnosť a budú sa opierať o prácu Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách.

Komisia vymenovala expertnú skupinu pre umelú inteligenciu, ktorej úlohou bude pomôcť vypracovať tieto usmernenia a poskytnúť odporúčania.

Ďalšie informácie

Znenie oznámenia „Umelá inteligencia pre Európu“ možno nájsť na adrese:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe

Pridajte sa k európskemu združeniu AI Alliance: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

Dialóg Európskej komisie s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými a nekonfesionálnymi organizáciami na domovskej stránke GR pre spravodlivosť pre základné práva:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm

 

Zoznam účastníkov stretnutia

 • pán Henri BARTHOLESMEUSEN, predseda Centre d'Action Laïque (CAL)
 • pán Michael BAUER, podpredseda Európskej humanistickej federácie, Humanistischer Verband Bayern (generálny riaditeľ)
 • pán Max BOJARSKI, viceprezident laického kongresu slobodomurárskej organizácie Grand Orient z Poľska
 • pani Martine CERF, generálna tajomníčka organizácie Egalité Laïcité Europe (EGALE)
 • pani Raluca CI-OCIANAN-ARDELENU, podpredsedníčka rumunského združenia Asociația Secular-Umanistă din România
 • pán Jean DE BRUEKER, predseda slobodomurárskej organizácie Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)
 • pán Giulio ERCOLESSI, predseda Európskej humanistickej federácie (EHF)
 • pani Marie-Claude KERVELLA-BOUX, riaditeľka Európskeho slobodomurárskeho inštitútu, veľmajsterka Veľkej ženskej lóže Francúzska
 • pán Marc MENSCHAERT, predseda Európskej slobodomurárskej aliancie (Alliance Maçonnique Européenne – AME)
 • pán Laszlo NEMES, Maďarské humanistické združenie, profesor na Univerzite Eszterházy Károly, Eger (Maďarsko)
 • pán Keith Porteous WOOD, výkonný riaditeľ Národnej sekulárnej spoločnosti (Spojené kráľovstvo)
 • pán Claude WACHTELAER, predseda Európskeho združenia slobodného myslenia (AEPL)

IP/18/4160

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar