Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Mākslīgais intelekts: Komisija ar filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām apspriež mākslīgā intelekta ietekmi uz ētikas un sociālās jomas jautājumiem

Briselē, 2018. gada 18. jūnijā

.

Šodien Eiropas Komisija rīkoja augsta līmeņa sanāksmi ar 12 filozofisku un nekonfesionālu organizāciju pārstāvjiem no visas Eiropas, un šī sanāksme ir daļa no Lisabonas līguma 17. pantā paredzētā pastāvīgā dialoga ar baznīcām, reliģiskām organizācijām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām. Šajā devītajā ikgadējā augsta līmeņa sanāksmē tika apspriests temats “Mākslīgais intelekts. Ētikas un sociālās jomas jautājumu risināšana”. Šodienas sanāksmi vadīja Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss, kas ir atbildīgs par Lisabonas līguma 17. pantā paredzēto dialogu, teica: “Mūsu sabiedrība patlaban ir ierauta līdz šim nepieredzētā digitālajā revolūcijā, kas ietekmēs ikvienu uz mūsu planētas. Šī revolūcija rada jaunas iespējas un jaunus satricinājumu draudus. Pēdējā laikā esam novērojuši, ka digitālā pasaule ir virzījusies straujāk par ētikas jomas diskusiju attiecībā uz to, ko varētu un vajadzētu atļaut tiešsaistē. Mēs nevaram riskēt ar to pašu mākslīgā intelekta un automatizācijas sfērā. Mums ir jākontrolē šī transformācija un jāpārliecinās, ka to izmanto, lai veicinātu mūsu vērtības un aizsargātu sociālo modeli”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips: “No labākas veselības aprūpes līdz drošākam transportam — mākslīgā intelekta radīto priekšrocību ir daudz, un Eiropā tās jāizmanto. Līdz ar augošajām investīcijām mēs izstrādājam ilgtermiņa ētikas vadlīnijas mākslīgā intelekta izstrādei. Tādēļ ir nepieciešama atklāta diskusija par galvenajiem jautājumiem, piemēram, par dažādības nozīmi un dzimumu līdzsvaru mākslīgā intelekta jomā, šādi izvairoties no neobjektīvu lēmumu pieņemšanas. Šodienas sanāksme un nesen izveidotā Eiropas mākslīgā intelekta alianse veicina šīs plašās debates.”

Šodienas augsta līmeņa sanāksme deva iespēju risināt divus svarīgus jautājumus saistībā ar mākslīgo intelektu. Pirmkārt, sanāksmē tika aplūkota mākslīgā intelekta iespējamā ietekme uz pamattiesībām, īpaši uz privātumu, cilvēka cieņu, patērētāju aizsardzību un nediskrimināciju. Otrkārt, tika pievērsta uzmanība mākslīgā intelekta sociālajai dimensijai, īpaši attiecībā uz mākslīgā intelekta ietekmi uz sociālo iekļaušanu un darba nākotni.

Priekšsēdētāja vietnieks Ansips mudināja dalībniekus arī turpmāk iesaistīties šajā jautājumā, sniedzot ieguldījumu Komisijas pašreizējās iniciatīvās mākslīgā intelekta jomā, īpaši Eiropas mākslīgā intelekta alianses satvarā, kas tika nodibināta pagājušajā nedēļā. Mākslīgā intelekta alianse ir ieinteresēto personu kopiena, kas pulcējas tiešsaistes foruma, lai iesaistītos plašā un atklātā diskusijā par visiem mākslīgā intelekta attīstības aspektiem un tā ietekmi.

Nesenajā G7 sanāksmē pieņemtajā Šarlvuā kopīgajā redzējumā par mākslīgā intelekta nākotni ir pausta apņemšanās veicināt daudzu ieinteresēto personu dialogu par to, kā virzīt inovāciju mākslīgā intelekta jomā, lai palielinātu uzticēšanos mākslīgajam intelektam un tā pieņemšanu un informētu nākotnes politiskās diskusijas. Tas ir arī būtisks elements Eiropas pieejā attiecībā uz mākslīgo intelektu un deklarācijā par sadarbību mākslīgā intelekta jomā, ko parakstījušas 28 Eiropas valstis.

Konteksts

Kopš 2009. gada, kad dialogs ar baznīcām, reliģiskām organizācijām, filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām tika nostiprināts Lisabonas līguma 17. pantā, šodien notiek devītā Komisijas rīkotā augsta līmeņa sanāksme ar filozofisku un nekonfesionālu organizāciju pārstāvjiem. Par šo dialogu ir atbildīgs priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss. Katru gadu šīs sanāksmes ir veltītas dažādiem tematiskiem jautājumiem. Iepriekšējos gados Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks F. Timmermanss aicināja dalībniekus piedalīties vērtīgās diskusijās (2015. gadā “Kā labi dzīvot kopā, neesot vienisprātis”, 2016. gadā “Migrācija, integrācija un Eiropas vērtības ” un 2017. gadā “Eiropas nākotne”.

2018. gada 25. aprīlī Eiropas Komisija aizsāka Eiropas iniciatīvu par mākslīgo intelektu. Lai palielinātu publiskās un privātās investīcijas mākslīgā intelekta jomā, sagatavotos sociāli ekonomiskām pārmaiņām un nodrošinātu pienācīgu ētisko un juridisko satvaru, Komisija ierosina trīsdaļīgu pieeju. Komisija jo īpaši ir nobažījusies, lai digitālās transformācijas procesā neviens netiktu atstāts novārtā un lai šīs jaunās tehnoloģijas balstītos vērtībās. Kā jebkura transformatīvā tehnoloģija, mākslīgais intelekts var radīt jaunus ētiska un juridiska rakstura jautājumus.

Šīs iniciatīvas ietvaros līdz 2018. gada beigām tiks izstrādātas ētikas vadlīnijas attiecībā uz mākslīgā intelekta izstrādi, pamatojoties uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un ņemot vērā tādus principus kā datu aizsardzība un pārredzamība, kā arī balstoties uz Eiropas Dabaszinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas grupas darbu.

Lai palīdzētu izstrādāt minētās valdlīnijas un sniegtu ieteikumus, Komisija ir iecēlusi ekspertu grupu mākslīgā intetelekta jomā.

Sīkāka informācija

Paziņojums “Mākslīgais intelekts Eiropai” ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe

Lai pievienotos Eiropas mākslīgā intelekta aliansei: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

Eiropas Komisijas dialogs ar baznīcām, reliģiskām apvienībām un filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām Tieslietu ģenerāldirektorāta mājaslapā par pamattiesībām:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm

 

Sanāksmes dalībnieku saraksts

 • Mr Henri BARTHOLOMEEUSEN, President of the Centre d'Action Laïque (CAL)
 • Mr Michael BAUER, Vice-President of the European Humanist Federation, Humanistischer Verband Deutschlands Bayern (CEO)
 • Mr Max BOJARSKI, Grand Orient of Poland, Vice-President of the Congress of Laicity
 • Ms Martine CERF, Secretary General of Egalité Laïcité Europe (EGALE)
 • Ms Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, Vice-President, Romanian Secular-Humanist Association
 • Jean DE BRUEKER, President of the Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)
 • Mr Giulio ERCOLESSI, President of the European Humanist Federation (EHF)
 • Ms Marie-Claude KERVELLA-BOUX, President Institut Maçonnique Européen, Grand Master of the Women's Grand Lodge of France
 • Mr Marc MENSCHAERT, President of the European Masonic Alliance (Alliance Maçonnique Européenne – AME)
 • Pr. Laszlo NEMES, Hungarian Humanist Association, Professor at Eszterházy Károly University, Eger (Hungary)
 • Mr Keith Porteous WOOD, Executive Director of the (UK) National Secular Society
 • Mr Claude WACHTELAER, President of the European Association for Free Thought (AEPL)

IP/18/4160

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar