Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Tekoäly: Komissio keskusteli tekoälyn eettisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa

Bryssel 18. kesäkuuta 2018

.

Euroopan komissio isännöi tänään korkean tason tapaamista, johon osallistui 12 elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Tilaisuus oli osa vuoropuhelua, jota EU käy tämäntyyppisten organisaatioiden lisäksi myös kirkkojen ja uskontokuntien kanssa Lissabonin sopimuksen 17 artiklan nojalla. Vuotuinen tapaaminen järjestettiin nyt yhdeksättä kertaa. Tällä kertaa keskustelunaiheena oli tekoälyn eettiset ja yhteiskunnalliset haasteet.Puheenjohtajana toimi komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

”Yhteiskunnassamme on meneillään ennennäkemätön digitaalinen vallankumous, joka vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään. Muutos avaa uusia mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös riskejä. Kuten olemme viime aikoina nähneet, digitalisoituminen on edennyt niin nopeasti, että eettinen keskustelu verkon toimintasäännöistä ei ole pysynyt perässä. Sama ei saa tapahtua tekoälyn ja automaatiokehityksen suhteen. Muutoksen pitää tapahtua hallitusti, eikä se saa loukata arvojamme eikä horjuttaa yhteiskuntajärjestystämme”, vaatii komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, jonka vastuualueeseen Lissabonin 17 artiklan mukainen vuoropuhelu kuuluu.

”Tekoälyä käytetään mitä moninaisimmilla aloilla aina terveydenhoidosta liikenneturvallisuuden parantamiseen, ja myös EU:n kannattaa sitä hyödyntää. EU onkin lisännyt tekoälyinvestointejaan ja kehittää samalla alan eettisiä ohjeita. Objektiivisen päätöksenteon edistämiseksi tarvitaan avointa keskustelua tekoälyyn liittyvistä ydinkysymyksistä, kuten monimuotoisuuden merkityksestä ja sukupuolten tasapainosta. Tänään pidetty kokous ja eurooppalaisen tekoälyallianssin perustaminen vievät osaltaan tätä keskustelua eteenpäin”, sanoo digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

Tämänpäiväisessä tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa seuraavia keskeisiä tekoälyyn liittyviä kysymyksiä: loukkaako tekoälyn käyttö perusoikeuksia ja ihmisarvoa, otetaanko sen yhteydessä huomioon yksityisyyden suoja ja kuluttajansuoja, ja johtaako sen hyödyntäminen syrjintään. Toisaalta pohdittiin tekoälyn käytön yhteiskunnallisia seurauksia ja sen vaikutusta sosiaaliseen osallisuuteen ja työtehtävien kehitykseen tulevaisuudessa.

Komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip kehotti osallistujia osallistumaan komission muihinkin tekoälyaloitteisiin. Keskustelua käydään esimerkiksi viime viikolla perustetun eurooppalaisen tekoälyallianssin puitteissa. Tekoälyallianssi on alan toimijoiden yhteisö, jolla on oma keskustelufoorumi tekoälyn kehittämiseen ja vaikutuksiin liittyville kysymyksille.

Tekoälyä käsiteltiin hiljattain myös G7-huippukokouksessa, jossa julkaistiin Charlevoix'n yhteinen visio tekoälyn tulevaisuudesta. Siinä osanottajamaat sitoutuivat edistämään sidosryhmien välistä vuoropuhelua, jotta luottamus tekoälyyn ja sen hyväksyttävyys paranevat. Nämä periaatteet ovat keskeisessä asemassa myös tekoälyä koskevassa eurooppalaisessa toimintatavassa ja EU:n 20 jäsenmaan allekirjoittamassa tekoäly-yhteistyöjulistuksessa.

Tausta

Tämänkertainen korkean tason tapaaminen elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa oli lajissaan yhdeksäs. Komissio aloitti korkean tason tapaamiset näiden ryhmien sekä kirkkojen ja uskontokuntien edustajien kanssa vuonna 2009 Lissabonin sopimuksen tultua voimaan. Vuoropuhelusta säädetään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 17 artiklassa, ja se kuuluu komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin vastuualueeseen. Tilaisuuksien teema vaihtelee vuosittain. Viime vuosina aiheina ovat olleet rakentava rinnakkainelo (2015), muuttoliike, kotouttaminen ja eurooppalaiset arvot (2016) ja EU:n tulevaisuus arvoihin perustuvana järjestelmänä (2017).

Euroopan komissio julkaisi tekoälyä koskevan aloitteen 25. huhtikuuta 2018. Siinä esitetään kolmitahoista toimintamallia, jossa lisätään julkisia ja yksityisiä tekoälyinvestointeja, varaudutaan sosioekonomisiin muutoksiin ja luodaan asianmukaiset eettiset ja oikeudelliset puitteet. Komissio kantaa huolta uuden teknologian arvopohjasta ja haluaa varmistaa, että kukaan ei putoa digitaalisaation kelkasta. Kuten mikä tahansa mullistava teknologia, myös tekoäly saattaa nostaa esiin uusia eettisiä ja oikeudellisia ongelmia.

Aloitteen puitteissa laaditaan vuoden 2018 loppuun mennessä eettiset ohjeet tekoälyn kehittämistä varten. Ne pohjautuvat luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän työryhmän työhön. Ohjeissa otetaan huomioon muun muassa EU:n perusoikeuskirjan säännökset sekä tietosuoja- ja avoimuusvaatimukset.

Komissio on perustanut tekoälyn asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä on avustaa ja antaa suosituksia eettisten ohjeiden valmistelun yhteydessä.

Lisätietoja

Komission tiedonanto: Tekoäly Euroopassa

Eurooppalainen tekoälyallianssi – liity jäseneksi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

Lisätietoa komission vuoropuhelusta kirkkojen, uskonnollisten yhteisöjen sekä elämänkatsomuksellisten ja ei-tunnustuksellisten järjestöjen kanssa (komission oikeusasioiden pääosaston perusoikeussivusto):

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm

 

Osanottajaluettelo

 • Henri BARTHOLOMEEUSEN, Centre d'Action Laïque (CAL)
 • Michael BAUER, European Humanist Federation, Humanistischer Verband Deutschlands Bayern (CEO)
 • Max BOJARSKI, Grand Orient of Poland, Congress of Laicity
 • Martine CERF, Egalité Laïcité Europe (EGALE)
 • Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, Romanian Secular-Humanist Association
 • Jean DE BRUEKER, Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE)
 • Giulio ERCOLESSI, European Humanist Federation (EHF)
 • Marie-Claude KERVELLA-BOUX, Institut Maçonnique Européen, Women's Grand Lodge of France
 • Marc MENSCHAERT, European Masonic Alliance (AME)
 • Laszlo NEMES, Hungarian Humanist Association, Eszterházy Károly University
 • Keith Porteous WOOD, National Secular Society (UK)
 • Claude WACHTELAER, European Association for Free Thought (AEPL)

IP/18/4160

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar