Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tehisintellekt: komisjon arutab filosoofiliste ja konfessiooniväliste organisatsioonidega tehisintellekti eetilisi ja sotsiaalseid tahke

Brüssel, 18. juuni 2018

.

Osana Lissaboni lepingu artiklis 17 ette nähtud korrapärasest dialoogist kirikute, religioonide ning filosoofiliste ja konfessiooniväliste organisatsioonidega korraldas Euroopa Komisjon täna kõrgetasemelise kohtumise kaheteistkümne esindajaga filosoofilistest ja konfessioonivälistest organisatsioonidest mitmelt poolt Euroopast. Sellel üheksandal iga-aastasel kõrgetasemelisel kohtumisel oli arutelu teemaks „Tehisintellekt: eetiliste ja sotsiaalsete tahud“. Tänast koosolekut juhatas asepresident Andrus Ansip.

Esimene asepresident Frans Timmermans, kes vastutab artikli 17 alusel peetava dialoogi eest, ütles: „Meie ühiskonnas on toimumas enneolematu digirevolutsioon, mis mõjutab iga inimest, kes meie planeedil elab. See revolutsioon annab meile uusi lootusi, aga toob kaasa ka uusi häirete riske. Hiljuti nägime, kuidas digitaalne maailm liigub edasi kiiremini kui eetikateemaline arutelu selle üle, mis peaks olema internetis lubatud ja mis mitte. Me ei saa riskida, et sama juhtuks ka tehisintellekti ja automatiseerimisega. Meil tuleb seda radikaalset muutust kontrollida ja hoolitseda, et seda kasutataks meie väärtuste edendamiseks ja meie sotsiaalse mudeli kaitseks.“

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Tehisintellekt pakub meile väga paljusid hüvesid alates paremast tervishoiust kuni ohutuma transpordini ja Euroopa peaks neist võimalustest kinni haarama. Koos investeeringute suurendamisega töötame me välja eetilisi juhiseid tehisintellekti arendamiseks headel eesmärkidel ja kõigi jaoks. See nõuab avatud arutelu sellistes olulistes küsimustes nagu mitmekesisuse ja soolise tasakaalu tähtsus tehisintellektis, et vältida erapoolikuid otsuseid. Sellesse ulatuslikku arutelusse annavad oma panuse ka tänane kohtumine ja hiljuti loodud Euroopa tehisintellekti liit.“

Tänane kõrgetasemeline kohtumine andis võimaluse käsitleda kaht olulist tehisintellektiga seotud küsimust. Esiteks arutati kohtumisel tehisintellekti võimalikku mõju põhiõigustele, eelkõige eraelu puutumatuse, väärikuse, tarbijakaitse ja mittediskrimineerimise küsimuses. Teiseks käsitleti tehisintellekti sotsiaalset mõõdet, eelkõige tehisintellekti mõju sotsiaalsele kaasatusele ja tuleviku tööle.

Asepresident Ansip kutsus osalejaid üles seda teemat edasi arendama ja andma oma panuse komisjoni käimasolevatesse tehisintellekti-teemalistesse algatustesse, eelkõige eelmisel nädalal käivitatud Euroopa tehisintellekti liidu kaudu. Tehisintellekti liit on sidusrühmade ühendus, mis on toodud kokku veebifoorumi kaudu, et pidada laiapõhjalist avatud arutelu tehisintellekti arendamise kõikide tahkude ja mõjude teemal.

Paljude sidusrühmade osalusel peetava dialoogi hõlbustamine küsimuses, kuidas tehisintellektipõhise innovatsiooniga edasi liikuda, et suurendada usaldust selle tehnoloogia vastu ja selle kasutuselevõttu ning suunata tulevasi poliitilisi arutelusid, on kohustus, mis võeti hiljutises G7 Charlevoix' ühises visioonis tehisintellekti tulevikust. Ühtlasi on see üks olulisi elemente Euroopa tehisintellektialases lähenemisviisis ja 28 Euroopa riigi allkirjastatud tehisintellektiteemalise koostöö deklaratsioonis.

Taustteave

Tänane kõrgetasemeline kohtumine filosoofiliste ja konfessiooniväliste organisatsioonide esindajatega on järjekorras üheksas. Kohtumiste sarja algatas komisjon 2009. aastal, kui dialoog kirikute, religioonide, filosoofiliste ja konfessiooniväliste organisatsioonidega sätestati Lissaboni lepingus (ELi toimimise lepingu artikkel 17). Dialoog kuulub esimese asepresidendi Timmermansi vastutusalasse. Igal aastal käsitletakse nendel kohtumistel erinevaid päevakajalisi teemasid. Varasematel aastatel kutsus esimene asepresident Timmermans osalejaid osalema viljakates mõttevahetustes sellistel teemadel nagu „Kuidas üheskoos elades erimeelsustega toime tulla“ (2015), „Ränne, integratsioon ja euroopalikud väärtused“ (2016) ning „Euroopa tulevik“ (2017).

25. aprillil 2018 käivitas Euroopa Komisjon Euroopa tehisintellekti algatuse. Komisjoni ettepanek on tegutseda kolmes suunas: suurendada avaliku ja erasektori investeeringuid tehisintellekti arendusse, valmistuda sotsiaal-majanduslikeks muutusteks ning tagada sobiv eetiline ja õigusraamistik. Komisjon tunneb muret eelkõige selle pärast, et digiülemineku käigus ei jäetaks kedagi maha ja et need uued tehnoloogiad põhineksid väärtustel. Nagu igasuguse murrangulise tehnoloogia puhul, võivad mõned tehisintellekti rakendused tekitada uusi eetilisi ja õiguslikke küsimusi.

Selle algatuse osana koostatakse 2018. aasta lõpuks ELi põhiõiguste harta põhjal tehisintellekti eetikajuhised, milles võetakse arvesse selliseid põhimõtteid nagu andmekaitse ja läbipaistvus ning tuginetakse Euroopa teaduse ja uute tehnoloogiate eetikaküsimuste töörühma tööle.

Et aidata neid juhiseid välja töötada ja anda soovitusi, on komisjon nimetanud ametisse tehisintellekti eksperdirühma.

Lisateave

Teatis „Artificial Intelligence for Europe“ on kättesaadav aadressil: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe

Euroopa tehisintellekti liiduga ühinemine: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

Euroopa Komisjoni dialoog kirikute, usuühenduste ning filosoofiliste ja konfessiooniväliste organisatsioonidega õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidi põhiõiguste veebilehel:

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/dialogue/index_en.htm

 

Kohtumisel osalenute nimekiri

 • Henri BARTHOLOMEEUSEN, Centre d'Action Laïque (CAL), president
 • Michael BAUER, European Humanist Federation, asepresident, Humanistischer Verband Deutschlands Bayern, tegevjuht
 • Max BOJARSKI, Poola Suurorient, Kongres Świeckości, asepresident
 • Martine CERF, Egalité Laïcité Europe (EGALE), peasekretär
 • Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, Rumeenia Ilmalik-Humanistliku Ühingu asepresident
 • Jean DE BRUEKER, Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE), president
 • Giulio ERCOLESSI, European Humanist Federation (EHF), president
 • Marie-Claude KERVELLA-BOUX, Institut Maçonnique Européen, president, Prantsusmaa Naiste Suurlooži suurmeister
 • Marc MENSCHAERT, European Masonic Alliance / Alliance Maçonnique Européenne, president
 • Prof. Laszlo NEMES, Ungari Humanistlik Ühing, Egeri Eszterházy Károly ülikooli professor (Ungari)
 • Keith Porteous WOOD, National Secular Society (Ühendkuningriik), tegevdirektor
 • Claude WACHTELAER, European Association for Free Thought (AEPL), president

IP/18/4160

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar