Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Изкуствен интелект: Комисията обсъжда етичните и социалните последици с философски и неконфесионални организации

Брюксел, 18 юни 2018 r.

.

Европейската комисия бе домакин днес на среща на високо равнище с 12 представители на философски и неконфесионални организации от цяла Европа, като част от редовния диалог с църквите, религиозните, философските и неконфесионалните организации, предвиден в член 17 от Договора от Лисабон. На деветата ежегодна среща на високо равнище бе обсъдена темата „Изкуственият интелект: преодоляване на етичните и социалните предизвикателства“. Председател на днешната среща бе заместник-председателят Андрус Ансип.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс, отговарящ за диалога по член 17, заяви: „Обществата ни преживяват безпрецедентна цифрова революция, която ще се отрази на всички хора на планетата. Тази революция е носителка на нови обещания и на нови рискове от сътресения. Напоследък забелязваме, че развитието на цифровия свят изпреварва етичните дискусии относно какво може и трябва да бъде разрешавано онлайн. Не можем да рискуваме същото да се случи и с изкуствения интелект и автоматизацията. Трябва да поемем контрола над тази трансформация и да гарантираме, че тя се използва за укрепване на ценностите ни и за защита на социалния ни модел“.

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „По отношение както на здравеопазването, така и на по-безопасния транспорт ползите от изкуствения интелект са многобройни и Европа трябва да се възползва от тях. Същевременно с увеличаването на инвестициите ние разработваме етични правила по отношение на развитието на изкуствения интелект за добруването на всички. Това изисква открит дебат по ключови въпроси като значението на разнообразието и на балансираното представяне на жените и мъжете в сферата на изкуствения интелект с цел предотвратяването на неправилни решения. Днешната среща и неотдавнашното създаване на Европейския алианс за изкуствения интелект допринасят за този широк дебат“.

Днешната среща на високо равнище беше повод да бъдат разгледани два важни въпроса, свързани с изкуствения интелект (ИИ). Първо, на срещата бе разгледано възможното въздействие на ИИ върху основните права, по-специално, когато става въпрос за личния живот, достойнството, защитата на потребителите и недискриминацията. Второ, бе разгледано социалното измерение на ИИ, по-специално въздействието на ИИ върху социалното приобщаване и бъдещето на труда.

Заместник-председателят Ансип покани участниците да продължат своя ангажимент по този въпрос, като съдействат на текущите инициативи на Комисията в сферата на ИИ, по-специално чрез Европейския алианс за ИИ, който бе създаден миналата седмица. Алиансът за ИИ е общност на заинтересованите страни, които са обединени чрез онлайн форум с цел участие в широка и открита дискусия относно всички аспекти на развитието на изкуствения интелект и тяхното отражение.

Улесняването на провеждането на диалог с участието на множество заинтересовани страни относно начините за постигане на напредък в областта на иновациите в сферата на ИИ с цел подобряване на доверието и възприемането, както и с цел захранване на бъдещите дискусии в тази област на политиката, е ангажимент, поет като част от неотдавнашната обща визия от срещата на Г-7 във Шарльовоа относно бъдещето на изкуствения интелект. Той е важен елемент от европейския подход към ИИ и декларацията за сътрудничество в областта на ИИ, подписана от 28 европейски държави.

Контекст

Днешната среща на високо равнище с представители на философски и неконфесионални организации е деветата от поредицата срещи, инициирани от Комисията през 2009 г., когато диалогът с църквите, религиозните, философските и неконфесионалните организации бе включен в Договора от Лисабон (член 17 от ДФЕС). Диалогът се провежда под ръководството на първия заместник-председател Тимерманс. Всяка година тези срещи са посветени на различни теми. През предишни години заместник-председателят Тимерманс покани участници в стойностни дискусии на теми като „Как да живеем заедно дори когато сме на различно мнение“ през 2015 г., „Миграция, интеграция и европейски ценности“ през 2016 г. и „Бъдещето на Европа“ през 2017 г.

На 25 април 2018 г. Европейската комисия лансира европейска инициатива в областта на изкуствения интелект (ИИ). Комисията предлага подход с три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции в областта на ИИ, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща етична и правна рамка. Комисията е загрижена по-специално никой да не бъде пренебрегнат в хода на цифровата трансформация и тези нови технологии да се основават на ценности. Като при всяка друга преобразуваща технология изкуственият интелект може да породи нови етични и правни въпроси.

Като част от тази инициатива ще бъдат разработени етични правила във връзка с разработването на изкуствен интелект, въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се вземат предвид принципи като прозрачност и защита на данните, както и въз основа на работата на Европейската група по етика в науката и новите технологии.

За да съдейства за разработването на тези правила и за предоставянето на препоръки, Комисията създаде експертна група в областта на ИИ.

За повече информация

Текстът на съобщението „Изкуственият интелект за Европа“ може да бъде намерен на следния уебсайт: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-artificial-intelligence-europe

За участие в европейския алианс за ИИ: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-ai-alliance

Диалогът на Европейската комисия с църкви, религиозни общности и философски и неконфесионални организации на началната страница за основните права на ГД „Правосъдие“:

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu_bg

 

Списък на участниците в срещата

 • г-н Henri BARTHOLOMEEUSEN, председател, Centre d'Action Laïque (CAL)
 • г-н Michael BAUER, заместник-председател на Европейската федерация за хуманизъм, Humanistischer Verband Deutschlands Bayern (CEO)
 • г-н Max BOJARSKI, Grand Orient of Poland, заместник-председател на Congress of Laicity
 • г-жа Martine CERF, главен секретар на „Egalité Laïcité Europe“ (EGALE)
 • г-жа Raluca CIOCIAN-ARDELEANU, заместник-председател на румънската асоциация Secular-Humanist
 • г-н Jean DE BRUEKER, председател на организацията за „приноса на масонските, недогматичните и либералните убеждения за изграждането на Европа“ (Contribution des Obédiences Maçonniques Adogmatiques et Libérales à la Construction Européenne (COMALACE))
 • г-н Giulio ERCOLESSI, председател на Европейската федерация за хуманизъм (EHF)
 • г-жа Marie-Claude KERVELLA-BOUX, председател на Европейския масонски институт (Institut Maçonnique Européen), Велик магистър на Великата женска ложа на Франция
 • г-н Marc MENSCHAERT, председател на Европейския масонски алианс (Alliance Maçonnique Européenne – AME)
 • проф. Laszlo NEMES, Унгарската федерация за хуманизъм, професор в Университета Естерхази Кароли, Eгер (Унгария)
 • г-н Keith PORTEOUS WOOD, изпълнителен директор на Националното светско общество (Обединеното кралство)
 • г-н Claude WACHTELAER, председател на Европейската асоциация за свободна мисъл (European Association for Free Thought (AEPL)

IP/18/4160

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar