Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ett EU som skyddar: EU stärker sin motståndskraft och förmåga att möta hybridhot

Bryssel den 13 juni 2018

Efter attacken i Salisbury, och på uppmaning av Europeiska rådet, föreslår EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant i dag ytterligare åtgärder som en fortsättning på det arbete som redan gjorts för att möta kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) hot.

De rapporterar också om det övergripande genomförandet av den gemensamma ramen för att motverka hybridhot. Kommissionen bedömer också framstegen på centrala säkerhetsområden, bland annat CBRN-handlingsplanen.

– I tider av nya utmaningar runt om i världen intensifierar vi vårt arbete inom Europeiska unionen för att motverka olika typer av hybridhot, bland annat på områdena cybersäkerhet, desinformation och kontraspionage, säger EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini. Tillsammans med våra medlemsstater och partner, såsom Nato, arbetar vi för att stärka vår förmåga att möta dessa utmaningar och bygga upp vår motståndskraft mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker, för att skydda våra medborgare.

– Säkerhet har alltid varit ett prioriterat område, men vi måste göra mer för att skydda oss mot fientliga utländska aktörer och terrorister och minska deras handlingsutrymme, säger EU:s kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos. I dag förstärker vi ytterligare våra insatser för att förhindra att kriminella och terrorister får tillgång till dödliga kemiska substanser. På så sätt bygger vi ett motståndkraftigare EU som står rustat att möta komplexa och dynamiska hot.

– Attacken i Salisbury var en obehaglig påminnelse om att hotet från kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker är högst verkligt, säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen. I dag följer vi upp CBRN-handlingsplanen från förra året så att vi är bättre förbereda på denna typ av hot samt andra hybridhot, som kan orsaka stor skada och sprida instabilitet. Vi måste särskilt vara vaksamma i samband med kommande valrörelser.

EU stärker sin förmåga att möta hybridhot

Hybridverksamhet från statliga eller icke-statliga aktörers sida fortsätter att utgöra ett mycket allvarligt hot mot EU och dess medlemsländer. Valperioder, t.ex., har visat sig vara särskilt strategiska och känsliga mål. Att bygga upp motståndskraft mot dessa hot och stärka beredskapen är främst medlemsländernas ansvar. EU har likväl arbetat för att bygga upp en förmåga att möta hoten, bland annat i samverkan med internationella partner såsom Nato. För att ytterligare stärka den kollektiva responsen på de föränderliga hoten har kommissionen och EU:s utrikesrepresentant identifierat områden där ytterligare steg bör tas.

  • Situationsmedvetenhet: EU:s gemensamma enhet för hybridhot – som inrättats inom Europeiska utrikestjänsten och som redan är en viktig tillgång – tar emot och analyserar information, men behöver fortfarande mer expertkunskaper för att kunna hantera hela spektrumet av hybridhot. Enheten kommer därför att utökas med specialkomponenter på områdena kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker (CBRN), kontraspionage och cyberanalys.
  • Strategisk kommunikation: Med utgångspunkt i tidigare erfarenhet kommer EU:s utrikesrepresentant och kommissionen att vidareutveckla unionens strategiska kommunikationskapacitet genom att säkerställa systematisk samverkan och samstämmighet mellan befintliga strukturer. Dessa strukturer kommer att utökas till andra EU-institutioner och medlemsländer, och omfatta den säkra onlineplattform om desinformation som tidigare aviserats.
  • Stärkt motståndskraft och effektivare avskräckande metoder i cybersäkerhetssektorn: Under de senaste året har EU föreslagit åtgärder för att bygga upp en förmåga att motverka cyberhot, bland annat ett förslag till cybersäkerhetscertifiering, ett mandat att förstärka och modernisera EU-myndigheten för cybersäkerhet, en mall för samarbete mellan medlemsländerna och EU-byråerna i händelse av en attack, och en verktygslåda för cyberdiplomati. Parlamentet och rådet bör påskynda arbetet med att avsluta förhandlingarna om cybersäkerhetsakten och enas om nya regler för insamling av elektroniska bevis. En särskild utbildningsplattform upprättas för närvarande för att samordna utbildning inom cyberförsvar. Identifiering av cyberattacker är också viktigt, och EU uppmuntrar medlemsländerna att fortsätta arbetet på detta område.
  • Stärkt motståndskraft mot fientlig underrättelseverksamhet: Samordning mellan medlemsländer och med internationella organisationer, i synnerhet Nato, är av väsentlig betydelse. Utrikestjänsten och kommissionen kommer att införa förbättrade praktiska åtgärder för att upprätthålla och vidareutveckla EU:s interaktiva förmåga att motverka fientlig underrättelseverksamhet riktad mot institutionerna. EU:s gemensamma enhet för hybridhot kommer att stärkas med expertis inom kontraspionage som ska bistå med detaljerade analyser och briefingar.

EU:s utrikesrepresentant och kommissionen rapporterar i dag även om genomförandet av de 22 åtgärder som identifierats inom ramen för den gemensamma ramen för att motverka hybridhot, som sträcker sig från förbättrat informationsutbyte och stärkt skydd av kritisk infrastruktur och cybersäkerhet, till byggande av samhällen som är motståndskraftiga mot radikalisering och extremism. Medlemsländerna har fått stöd genom ramen, och EU:s svarsåtgärder mot hybridhot har framgångsrikt testats tillsammans med Nato i ett antal övningar.

Ökad beredskap mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot

I oktober 2017 lade kommissionen fram en handlingsplan för att stärka beredskapen och motståndskraften mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära (CBRN) risker på EU-nivå. Attacken i Salisbury och ökad oror för terroristers intresse av och förmåga att använda sådana substanser visar att säkerhetsutmaningarna kopplade till CBRN, särskilt kemiska attacker, är verkliga. EU kommer att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att upprätthålla respekten för internationella regler och standarder, bland annat genom ett eventuellt EU-sanktionssystem mot kemiska stridsmedel. Parallellt med detta kommer kommissionen tillsammans med medlemsstaterna under resten av 2018 att intensifiera arbetet mot kemiska hot. Bland annat genom att

  • upprätta en förteckning över kemiska substanser som utgör ett särskilt säkerhetshot,
  • inleda en dialog med aktörer inom leverantörskedjan för att hantera hot från kemiska produkter som kan användas som prekursorer,
  • förbättra möjligheten att upptäcka kemiska hot genom att se över hotbilder och analysera befintliga metoder för upptäckt,
  • öka medvetenhet bland insatspersonal, särskilt polis och annan civilskyddspersonal,
  • inventera lager med viktiga medicinska motåtgärder, laboratorier, behandlingar och annan kapacitet, och regelbunden kartlägga tillgången till dessa inom EU.

Framsteg i fråga om säkerhetsprioriteringar

Den rapport om säkerhetsunionen som presenterades i dag har innehåller, till följd av EU:s utrikesrepresentants slutrapport från den 18 maj, uppdateringar gällande borttagande av terroristinnehåll på internet och vägen framåt för att förebygga radikalisering. I rapporten granskas även framsteg som gjorts inom andra prioriterade säkerhetsområden, bland annat interoperabilitet, informationsutbyte, cybersäkerhet och terrorismfinansiering.

Slutligen presenterar kommissionen i dag en handlingsplan för att öka säkerheten för tågresenärer och tågpersonal, som ett resultat av sitt åtagande att förbättra skyddet av offentliga utrymmen. Handlingsplanen syftar till att förebygga och svara på eventuella attacker riktade mot järnvägstrafiken genom en ny ram för samarbete och samordning mellan medlemsländerna, inklusive genom en ny EU-plattform för tågresenärers säkerhet.

Kommissionen har i dag också lagt fram en rapport om effekterna av eventuella restriktioner av kontantbetalningar, som konstaterade att sådana restriktioner inte påtagligt skulle hindra finansiering av terrorism. Kommissionen planerar i nuläget inga lagstiftningsinitativ på detta område.

Vad händer nu?

Dagens gemensamma meddelande om hybridhot informerar Europeiska rådet om det arbete som redan pågår och områden där insatserna bör intensifieras. Det är upp till EU:s medlemsländer, kommissionen och EU:s utrikesrepresentant att säkerställa en snabb uppföljning.

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete på alla prioriterade säkerhetsområden, särskilt inför det informella mötet mellan stats- och regeringscheferna om inre säkerhet i september.

Bakgrund

Säkerhet har varit en politisk prioritering sedan början av Juncker-kommissionens mandatperiod, alltifrån Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om tillståndet i unionen den 13 september 2017.

Hybridverksamhet från statliga eller icke-statliga grupper fortsätter att utgöra ett mycket allvarligt hot mot EU och dess medlemsländer. Hybridkampanjer är flerdimensionella och kombinerar tvångsmedel med subversiv verksamhet, med hjälp både av konventionella och okonventionella medel och taktiker. De är utformade för att vara svåra att upptäcka och att spåra till någon enskild eller grupp. Nervgasattacken i Storbritannien i mars understryker det stora spektrumet av hybridkrigföring som finns och behovet av bättre motståndskraft.

Läs mer

Gemensamt meddelande: Att öka motståndskraften och stärka förmågan att möta hybridhot

Gemensam rapport om genomförandet av den gemensamma ramen för att motverka hybridhot från juli 2017–juni 2018

Faktablad: Hybridhot

Femtonde rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion

Bilaga 1: EU:s handlingsplan för att öka säkerheten för tågresenärer

Slutrapport från högnivågruppen av experter om radikalisering

Faktablad: Säkerhetsunionen – Ett EU som skyddar

Europeiska rådets slutsatser den 22 mars 2018 om attacken i Salisbury

Delta i samtalet på nätet med #SecurityEU och #EUDefence

IP/18/4123

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar