Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europa, która chroni: UE dąży do budowania odporności i skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym

Bruksela, 13 czerwca 2018 r.

Po ataku dokonanym w Salisbury i wezwaniu wystosowanym przez Radę Europejską Komisja Europejska i Wysoka Przedstawiciel proponują dzisiaj dalsze kroki w oparciu o prace wykonane już w odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe oraz zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ).

Ponadto zdają sprawozdanie z wdrażania wspólnych ram dotyczących zwalczania zagrożeń hybrydowych. Komisja podsumowuje również postępy poczynione w odniesieniu do kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem, w tym planu działania w zakresie CBRJ.

Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii i wiceprzewodnicząca Komisji, stwierdziła: W czasach nowych wyzwań na całym świecie intensyfikujemy w Unii Europejskiej działania, aby zwalczać zagrożenia hybrydowe – czy to w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, dezinformacji czy kontrwywiadu.Razem z państwami członkowskimi i naszymi partnerami, takimi jak NATO, pracujemy nad zwiększeniem zarówno naszych zdolności reagowania na te wyzwania, jak i naszej odporności na zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe, aby skutecznie chronić naszych obywateli.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Bezpieczeństwo zawsze było naszym priorytetem – musimy jednak zrobić więcej, by pozbawić wrogie zagraniczne podmioty i terrorystów możliwości i przestrzeni do działania. Jeszcze bardziej wzmagamy dzisiaj wysiłki, aby odciąć im dostęp do zagrażających życiu substancji chemicznych. W ten sposób chcemy zbudować bardziej odporną Europę, dobrze przygotowaną do stawienia czoła złożonym i dynamicznym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King powiedział: Atak w Salisbury dobitnie nam przypomniał, że zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe są bardzo realne. Dzisiaj kontynuujemy nasz zeszłoroczny plan działania w zakresie CBRJ, by lepiej przygotować się na takie i inne zagrożenia hybrydowe, które mogą powodować poważne szkody i rozprzestrzenianie się niestabilności. Musimy zachować szczególną czujność, mając na uwadze zbliżające się wybory.

Zwiększenie zdolności reagowania UE na zagrożenia hybrydowe

Działania hybrydowe podmiotów państwowych i niepaństwowych nadal stanowią poważne i niepokojące zagrożenie dla UE i jej państw członkowskich. Na przykład okresy wyborcze okazały się być ze względów strategicznych szczególnie wrażliwym celem ataków. Chociaż budowanie odporności na takie zagrożenia i zwiększanie zdolności do stawiania im czoła leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, UE również dąży do zwiększania zdolności w tym zakresie, m.in. we współpracy z partnerami międzynarodowymi takimi jak NATO. W celu dalszego wzmocnienia wspólnej reakcji na zmieniające się zagrożenia Komisja i Wysoka Przedstawiciel określiły obszary, w których należy podjąć dodatkowe działania:

  • Orientacja sytuacyjna: Komórka UE ds. Syntezy Informacji o Zagrożeniach Hybrydowych utworzona w ramach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych już jest dużym atutem – otrzymuje i analizuje informacje, jednak nadal potrzebuje szerszej wiedzy eksperckiej, by móc zająć się całym spektrum zagrożeń hybrydowych. Komórka zostanie dlatego powiększona o elementy analityczne wyspecjalizowane w dziedzinie substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ), kontrwywiadu i cyberbezpieczeństwa.
  • Komunikacja strategiczna: W oparciu o wcześniejsze doświadczenia Wysoka Przedstawiciel i Komisja będą dalej rozwijać zdolności UE w zakresie komunikacji strategicznej, dbając o systematyczne kontakty i spójność między istniejącymi strukturami. Te z kolei zostaną rozszerzone na inne instytucje UE i na państwa członkowskie i obejmą zapowiedzianą wcześniej zabezpieczoną europejską platformę internetową.
  • Budowanie odporności i odstraszanie w sektorze cyberbezpieczeństwa: W ubiegłym roku UE zaproponowała środki budowania zdolności i przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym, takie jak ramy certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego, uprawnienia dla wzmocnionej i zmodernizowanej Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa, plan współpracy między państwami członkowskimi i agencjami UE na wypadek ataku oraz zestaw narzędzi dla dyplomacji cyfrowej. Parlament i Rada powinny przyspieszyć prace, aby zakończyć negocjacje dotyczące tych propozycji i osiągnąć porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących gromadzenia dowodów elektronicznych. Obecnie tworzona jest specjalna platforma szkoleń i edukacji w celu koordynacji szkoleń w dziedzinie cyberobrony. Identyfikacja sprawców cyberataków jest również ważna i UE zachęca państwa członkowskie do kontynuowania prac w tej dziedzinie.
  • Budowanie odporności wobec wrogich działań wywiadowczych: Decydujące znaczenie ma koordynacja między państwami członkowskimi i z innymi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z NATO. ESDZ i Komisja wprowadzą udoskonalone praktyczne środki w celu wspierania i rozwijania zdolności UE do współdziałania w zakresie zwalczania wrogiej działalności wywiadowczej skierowanej przeciwko instytucjom. Komórka UE ds. Syntezy Informacji o Zagrożeniach Hybrydowych będzie dysponować również wiedzą fachową z zakresu kontrwywiadu, aby mogła zapewniać szczegółowe analizy i briefingi.

Wysoka Przedstawiciel i Komisja poinformowały dziś również o stanie wdrożenia 22 środków określonych we wspólnych ramach dotyczących zwalczania zagrożeń hybrydowych, których zakres sięga od poprawy wymiany informacji i wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej oraz cyberbezpieczeństwa, po budowanie odporności w naszych społeczeństwach na radykalizację postaw i ekstremizm. Państwa członkowskie otrzymały wsparcie za pośrednictwem tych ram, a możliwości reagowania przez UE na zagrożenia hybrydowe zostały wspólnie z NATO pomyślnie przetestowane za pomocą szeregu ćwiczeń.

Większa gotowość na wypadek zagrożeń chemicznych, biologicznych, jądrowych i radiologicznych

W październiku 2017 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz zwiększania gotowości i odporności na wypadek chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ) zagrożeń dla bezpieczeństwa na poziomie UE. Atak w Salisbury i rosnące zaniepokojenie zainteresowaniem terrorystów takimi substancjami, a także umiejętnościami terrorystów do wykorzystania tych substancji pokazują, że wyzwania w zakresie bezpieczeństwa związane z zagrożeniami CBRJ, w szczególności chemicznymi, są realne. UE zastanowi się nad środkami odpowiednimi do zapewnienia poszanowania międzynarodowych zasad i norm, m.in. za pomocą ewentualnego systemu sankcji UE dotyczącego broni chemicznej. Jednocześnie Komisja i państwa członkowskie przyspieszą prace nad zagrożeniami chemicznymi do końca 2018 r., w tym poprzez:

  • opracowanie wykazu substancji chemicznych stwarzających szczególne zagrożenie bezpieczeństwa
  • ustanowienie dialogu z łańcuchem dostaw, aby przeciwdziałać zagrożeniom stwarzanym przez chemikalia, które mogą być wykorzystywane jako prekursory
  • usprawnienie wykrywania zagrożeń chemicznych, dokonując przeglądu scenariuszy zagrożeń oraz analizując istniejące metody wykrywania
  • zwiększenie świadomości służb interwencyjnych w tym zakresie, w szczególności pracowników organów ścigania i personelu odpowiedzialnego za ochronę ludności
  • stworzenie wykazu zapasów podstawowych medycznych środków zapobiegawczych, a także możliwości laboratoryjnych, leczniczych i innych oraz regularne tworzenie map ich dostępności w całej UE.

Postępy w ramach priorytetów w zakresie bezpieczeństwa

Przedstawione dzisiaj przez Komisję sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem unii bezpieczeństwa zawiera zaktualizowane informacje na temat usuwania treści terrorystycznych w internecie oraz wskazuje dalsze działania w dziedzinie zapobiegania radykalizacji postaw, nawiązując do przedstawionego 18 maja sprawozdania końcowego Grupy Eksperckiej Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw. W sprawozdaniu dokonano również przeglądu postępów w innych priorytetowych obszarach bezpieczeństwa, dotyczących m.in. interoperacyjności, wymiany informacji, bezpieczeństwa cybernetycznego i finansowania terroryzmu.

Na koniec Komisja przedstawiła unijny plan działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i personelu w ruchu kolejowym, realizując w ten sposób zobowiązanie do lepszej ochrony przestrzeni publicznej. Celem planu działania jest zapobieganie ewentualnym atakom skierowanym przeciwko usługom kolejowym i reagowanie na takie ataki poprzez nowe ramy współpracy i koordynacji między państwami członkowskimi, obejmujące m.in. nową europejską platformę bezpieczeństwa pasażerskiego transportu kolejowego.

Komisja przedstawiła dziś również sprawozdanie na temat wpływu wprowadzenia ewentualnych ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych, w którym stwierdzono, że takie ograniczenia nie zapobiegłyby w znaczący sposób finansowaniu terroryzmu. Na tym etapie Komisja nie rozważa podjęcia żadnej inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie.

Dalsze działania

Przedstawiony dziś wspólny komunikat w sprawie zagrożeń hybrydowych informuje Radę Europejską o prowadzonych już pracach i o obszarach, w których należy nasilić działania. Państwa członkowskie, Komisja i Wysoka Przedstawiciel powinny teraz zapewnić szybkie działania następcze.

Komisja będzie kontynuowała prace nad wszystkimi priorytetami w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście nieformalnego spotkania szefów państw lub rządów w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego we wrześniu.

Kontekst

Bezpieczeństwo to priorytet polityczny obecnej Komisji od początku jej kadencji – począwszy od wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera z lipca 2014 r. aż po ostatnie orędzie o stanie Unii z 13 września 2017 r.

Działania hybrydowe grup państwowych i niepaństwowych nadal stanowią poważne i niepokojące zagrożenie dla UE i jej państw członkowskich. Kampanie hybrydowe są wielowymiarowe, obejmują środki przymusu i działania wywrotowe z wykorzystaniem zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych środków i taktyk. Są tak stworzone, by trudno było je wykryć lub przypisać je jakiejkolwiek osobie czy grupie. Marcowy atak z użyciem środka paraliżującego w Wielkiej Brytanii pokazał, jak szerokie jest spektrum działań hybrydowych, a także konieczność zwiększenia odporności w tym zakresie.

Więcej informacji

Wspólny komunikat: Zwiększenie odporności i wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenia hybrydowe

Wspólne sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnych ram dotyczących zwalczania zagrożeń hybrydowych od lipca 2017 r. do czerwca 2018 r.

Zestawienie informacji: Zagrożenia hybrydowe

Piętnaste sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Załącznik 1: unijny plan działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pasażerów i personelu w ruchu kolejowym

Sprawozdanie końcowe Grupy Eksperckiej Komisji na Wysokim Szczeblu ds. Radykalizacji Postaw

Zestawienie informacji: Unia bezpieczeństwa – Europa, która chroni

Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie ataku w Salisbury (22 marca 2018 r.)

Dołącz do dyskusji online na #SecurityUnion i #EUDefence

IP/18/4123

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar