Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropa, kas aizsargā: ES strādā, lai izveidotu noturību un labāk apkarotu hibrīddraudus

Briselē, 2018. gada 13. jūnijā

Pēc Solsberi uzbrukuma un atbildot uz Eiropadomes aicinājumu, Eiropas Komisija un Augstā pārstāve šodien ierosina turpmākus pasākumus, kuri pamatojas uz darbu, kas jau tiek veikts, reaģējot uz hibrīddraudiem un ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem un kodoldraudiem ( CBRN).

Viņi arī sniedz ziņojumu par kopīgā regulējuma hibrīddraudu apkarošanai vispārējo īstenošanu. Komisija arī sniedz pārskatu par progresu, kas gūts saistībā ar galvenajiem drošības dokumentiem, tostarp CBRN rīcības plānu.

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: “Laikā, kad visā pasaulē rodas jaunas problēmas, mēs stiprinām darbu Eiropas Savienībā, lai apkarotu hibrīddraudus, neatkarīgi no tā, kurā jomā tie būtu – kiberjomā, dezinformācijas vai pretizlūkošanas jomā. Kopīgi ar dalībvalstīm un mūsu partneriem, piemēram, NATO, mēs strādājam, lai stiprinātu spēju novērst šādas problēmas un pilnveidotu noturību pret ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un ar kodoldraudiem saistītiem riskiem, lai efektīvi aizstāvētu mūsu iedzīvotājus.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Drošība ir bijusi mūsu prioritāte jau no pašiem iesākumiem, taču mums ir jāiegulda vairāk darba, lai neļautu darboties naidīgiem ārvalstu spēkiem un liegtu teroristiem rīcības līdzekļus un telpu. Šodien mēs pastiprinām centienus, lai liegtu viņiem piekļuvi dzīvību apdraudošām ķīmiskām vielām, tādējādi veidojot noturīgāku Eiropu, kas ir pilnībā spējīga stāties pretī kompleksiem un dinamiskiem drošības apdraudējumiem.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings sacīja: “Solsberi uzbrukums bija spēcīgs atgādinājums par to, ka ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodolrisku radītais apdraudējums ir patiesi reāls. Šodien turpinām pagājušā gada CBRN rīcības plānu, lai mēs būtu labāk sagatavojušies reaģēt gan uz šādiem draudiem, gan arī citiem hibrīddraudiem, kas var radīt nopietnu kaitējumu un vairot nestabilitāti. Mums ir jābūt īpaši modriem attiecībā uz gaidāmajām vēlēšanām.”

ES atbildes uz hibrīddraudiem izvēršana

Valstisko un nevalstisko dalībnieku hibrīddarbības joprojām rada nopietnu un akūtu apdraudējumu ES un tās dalībvalstīm. Piemēram, ir atklājies, ka vēlēšanu laiks ir īpaši stratēģiski svarīgs un jutīgs mērķis. Kaut gan noturības veidošana pret šādiem draudiem un spēju palielināšana ir galvenokārt dalībvalstu pārziņā, arī ES ir strādājusi, lai palielinātu spēju tos apkarot, tostarp sadarbojoties ar tādiem starptautiskiem partneriem kā, piemēram, NATO. Lai vēl vairāk pastiprinātu kopīgo atbildi uz mainīgajiem draudiem, Komisija un Augstā pārstāve ir noteikusi jomas, kurās būtu jāveic šādi papildu pasākumi.

  • Situācijas apzināšanās. Eiropas Ārējās darbības dienestā izveidotā Hibrīddraudu analīzes vienība jau ir kļuvusi par svarīgu resursu, kas saņem un analizē informāciju, taču tai ir nepieciešams vēl vairāk pieredzes, lai spētu risināt visdažādākos jautājumus saistībā ar hibrīddraudiem. Tāpēc šī vienība tiks paplašināta, iekļaujot īpašas ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kodoldraudu (CBRN), pretizlūkošanas un kiberanalīzes funkcijas.
  • Stratēģiskā komunikācija. Pamatojoties uz iepriekš gūto pieredzi, Augstā pārstāve un Komisija pilnveidos ES stratēģiskās komunikācijas spējas, nodrošinot sistemātisku mijiedarbību un saskaņotību starp struktūrām, kas jau darbojas. Šīs struktūras izmantos arī citas ES iestādes un dalībvalstis, un tās iekļaus drošas tiešsaistes platformu dezinformācijas jautājumos, par kuru tika paziņots iepriekš.
  • Noturības un atturēšanas spēju veidošana kiberdrošības nozarē. Pagājušajā gadā ES ierosināja svarīgus līdzekļus spēju palielināšanai un kiberdraudu apkarošanai, piemēram, priekšlikumu par kiberdrošības sertifikācijas regulējumu, pilnvaras spēcīgākai un modernākai Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūrai, konceptuālu plānu sadarbībai starp dalībvalstīm un ES aģentūrām uzbrukuma gadījumā un kiberdiplomātijas instrumentu kopumu. Parlamentam un Padomei būtu jāpaātrina darbs, lai noslēgtu sarunas par Kiberdrošības aktu, un jāvienojas par jauniem noteikumiem par elektronisku pierādījumu vākšanu. Ir izveidota īpaša apmācību un izglītības platforma, kuras uzdevums ir koordinēt kiberaizsardzības apmācību. Kiberuzbrukumu īstenotāju noteikšana ir tikpat svarīga, un ES mudina dalībvalstis turpināt šajā jomā iesākto darbu.
  • Noturības veidošana attiecībā uz naidīgiem izlūkošanas pasākumiem. Koordinācijas pasākumi starp dalībvalstīm un citām starptautiskām organizācijām, jo īpaši NATO, ir izšķiroši svarīgi. EĀDD un Komisija ieviesīs uzlabotus praktiskus pasākumus ES interaktīvās spējas uzturēšanai un uzlabošanai, lai apkarotu naidīgus izlūkošanas pasākumus, kas vērsti pret iestādēm. Hibrīddraudu analīzes vienība tiks paplašināta, iekļaujot pretizlūkošanas kompetences, lai sniegtu detalizētus analīzes un informatīvus ziņojumus.

Augstā pārstāve un Komisija šodien arī sniedz ziņojumu par tādu 22 pasākumu īstenošanu, kas tika noteikti saskaņā ar kopīgo regulējumu hibrīddraudu apkarošanai, sākot no informācijas apmaiņas uzlabošanas, kritiskās infrastruktūras aizsardzības un palielināšanas un kiberdrošības līdz tādas sabiedrības veidošanai, kas ir izturētspējīga pret radikalizāciju un ekstrēmismu. Regulējums atbalsta dalībvalstis, un ES reakcija uz hibrīddraudiem ir vairākkārt sekmīgi pārbaudīta kopīgās mācībās ar NATO.

Labāka sagatavotība pret ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem un kodoldraudiem

2017. gada oktobrī Komisija nāca klajā ar rīcības plānu, ar ko uzlabo sagatavotību un noturību pret ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodoldrošības (CBRN) riskiem ES līmenī. Uzbrukums Solsberi un arvien pieaugošās bažas par teroristu interesi un gatavību izmantot šādas vielas liecina, ka CBRN radītās drošības problēmas, jo īpaši ķīmiskais apdraudējums, ir reālas. ES meklēs iespējas, kā nodrošināt starptautisko noteikumu un standartu ievērošanu, tostarp izmantojot iespējamo ES sankciju režīmu attiecībā uz ķīmiskajiem ieročiem. Vienlaikus Komisija paātrinās turpmāko darbu ar dalībvalstīm, lai līdz 2018. gada beigām panāktu rezultātus ķīmiskā apdraudējuma novēršanā, cita starpā ar šādiem pasākumiem:

  • izstrādājot to ķīmisko vielu sarakstu, kuras rada īpašu drošības apdraudējumu;
  • izveidojot dialogu ar piegādes ķēdes dalībniekiem, lai būtu iespējams mazināt draudus, ko rada ķīmiskās vielas, kuras var izmantot par prekursoriem;
  • ar apdraudējuma scenāriju pārskatīšanu un pašreizējo atklāšanas metožu analīzi uzlabojot ķīmiskā apdraudējuma atklāšanu;
  • uzlabojot izpratni pirmās palīdzības sniedzējiem, jo īpaši tiesībaizsardzības iestādēm un civilās aizsardzības personālam;
  • izvērtējot būtiskāko medicīnisko pretlīdzekļu rezerves, laboratoriju, ārstniecības un citas iespējas un regulāri kartējot to pieejamību visā ES.

Progress, kas gūts prioritāru drošības dokumentu jautājumos

Šodien Komisijas sniegtajā progresa ziņojumā par drošības savienību sniegta jaunākā informācija par teroristiska tiešsaistes satura dzēšanu un progresu radikalizācijas novēršanā, kas seko augsta līmeņa ekspertu grupas radikalizācijas jautājumos noslēguma ziņojumam, ar ko tā nāca klajā 18. maijā. Ziņojumā aplūkots arī progress, kas gūts citās prioritārās drošības jomās, tostarp sadarbspējas, informācijas apmaiņas, kiberdrošības un teroristu finansēšanas jautājumos.

Visbeidzot, Komisija šodien nāk klajā ar ES rīcības plānu dzelzceļa pasažieru un personāla drošības uzlabošanai, tādējādi īstenojot savas saistības labāk aizsargāt sabiedriskas vietas. Rīcības plāna mērķis ir novērst iespējamus uzbrukumus dzelzceļa pakalpojumiem un reaģēt uz tiem, izmantojot jaunu sadarbības un koordinācijas regulējumu, tostarp jauno ES dzelzceļa pasažieru drošības platformu.

Komisija šodien nāca arī klajā ar ziņojumu par iespējamo skaidras naudas maksājumiem nosakāmo ierobežojumu ietekmi, kurā secināts, ka šādi ierobežojumi būtiski nenovērsīs terorisma finansēšanu. Pašreiz Komisija neizskata nevienu likumdošanas iniciatīvu šajā jautājumā.

Turpmākie pasākumi

Šodien sniegtajā kopīgajā paziņojumā par hibrīddraudiem Eiropadome informē par darbu, kas jau tiek veikts, un jomām, kurās centieni būtu jāizvērš. Tagad ES dalībvalstīm, Komisijai un Augstajai pārstāvei ir jānodrošina, lai tiek ātri veikti turpmākie pasākumi.

Komisija turpinās darbu visās prioritāro drošības dokumentu jomās, jo īpaši gatavojoties neformālai valstu vai valdību vadītāju sanāksmei iekšējās drošības jautājumos septembrī.

Priekšvēsture

Drošība ir bijusi politiska prioritāte kopš Junkera vadītās Komisijas pilnvaru termiņa sākuma gan priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs, gan jaunākajā, proti, 2017. gada 13. septembra, runā par stāvokli Savienībā.

Valstisko un nevalstisko grupu hibrīddarbības joprojām rada nopietnu un akūtu apdraudējumu ES un tās dalībvalstīm. Hibrīdkampaņām ir vairākas dimensijas, un tās kombinē piespiedu un graujošus pasākumus, izmantojot gan konvencionālus, gan nekonvencionālus līdzekļus un taktiku. Tās ir izstrādātas tā, lai būtu sarežģīti tās atklāt vai saistīt ar kādu konkrētu personu vai grupu. Martā Apvienotajā Karalistē notikušais uzbrukums, kurā tika izmantota nervu sistēmai toksiska viela, akcentē hibrīdkara ieroču plašo klāstu un nepieciešamību pēc lielākas noturības.

Plašāka informācija

Kopīgs paziņojums: noturības un spēju palielināšanu cīņā ar hidrīddraudiem

Kopīgs ziņojums par kopīgā regulējuma hibrīddraudu apkarošanai īstenošanu no 2017. gada jūlija līdz 2018. gada jūnijam

Faktu lapa. Hibrīddraudi

Piecpadsmitais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

1. pielikums: ES rīcības plāns dzelzceļa pasažieru drošības uzlabošanai

Augsta līmeņa ekspertu grupas radikalizācijas jautājumos noslēguma ziņojums

Faktu lapa. Drošības savienība: Eiropa, kas aizsargā

Eiropadomes secinājumi par Solsberi uzbrukumu, 2018. gada 22. marts

Pievienojieties diskusijai tiešsaistē #SecurityUnion un #EUDefence

IP/18/4123

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar