Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Suojeleva Eurooppa: EU tehostaa hybridiuhkien torjuntaa ja selviytymiskykyä

Bryssel 13. kesäkuuta 2018

Komissio ja korkea edustaja ovat tänään ehdottaneet uusia toimia niiden toimien lisäksi, joita on jo toteutettu hybridiuhkien ja kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien (CBRN) torjumiseksi, kuten Eurooppa-neuvosto kehotti Salisburyn iskun jälkeen.

Samalla raportoidaan hybridiuhkien torjumista koskevan yhteisen kehyksen täytäntöönpanosta sekä turvallisuusalan keskeisten painopisteiden, kuten CBRN-toimintasuunnitelman, edistymisestä.

Komission varapuheenjohtaja, EU:n korkea edustaja Federica Mogherini totesi, että eri puolilla maailmaa nousee esiin uusia haasteita, joiden vuoksi Euroopan unionin on vahvistettava toimia hybridiuhkien torjumiseksi, olipa kyse sitten kyberuhkista, disinformaatiosta tai vastatiedustelusta. ”Vahvistamme kykyämme vastata näihin haasteisiin ja valmiuksiamme selviytyä kemiallisista, biologisista, säteily- ja ydinuhkista yhdessä EU:n jäsenvaltioiden ja kumppaniemme, kuten NATOn, kanssa, jotta voimme suojella kansalaisia tuloksellisesti”, Mogherini lupasi.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos muistutti, että turvallisuus on ollut EU:n keskeinen painopiste alusta asti. ”Meidän on kuitenkin pysäytettävä vihamieliset ulkomaiset toimijat ja terroristit entistä tehokkaammin esimerkiksi estämällä heitä saamasta käsiinsä hengenvaarallisia kemikaaleja. Meidän on vahvistettava Euroopan selviytymiskykyä ja varauduttava monimutkaisiin ja jatkuvasti muuttuviin turvallisuusuhkiin”, Avramopoulos vaati.

Turvallisuusunionista vastaavan EU-komissaarin Julian Kingin mukaan Salisburyn isku oli vahva muistutus siitä, että kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinaineisiin liittyvä vaara on todellinen. ”Nyt on jatkettava viime vuonna hyväksytyn CBRN-toimintasuunnitelman toteuttamista, jotta voimme varautua paremmin tällaisiin uhkiin ja muihin hybridiuhkiin, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa ja levittää epävakautta. Meidän on oltava erityisen valppaina lähestyvien vaalien yhteydessä”, King sanoi.

Tehostetaan hybridiuhkien torjuntaa EU:ssa

Erilaiset valtiollisten ja valtiosta riippumattomien ryhmien toimet muodostavat edelleen vakavan ja akuutin uhkan, joka kohdistuu sekä EU:hun että sen jäsenvaltioihin. Esimerkiksi vaalit ovat osoittautuneet erityisen strategiseksi ja arkaluontoiseksi kohteeksi. Vaikka selviytymiskyvyn ja valmiuksien kehittäminen tällaisten uhkien varalta on ennen muuta jäsenvaltioiden tehtävä, myös EU on pyrkinyt kehittämään valmiuksia torjua niitä yhdessä kansainvälisten kumppanien, kuten NATOn, kanssa. Komissio ja korkea edustaja ovat määrittäneet aloja, joilla olisi toteutettava lisätoimia, jotta muuttuviin uhkiin voitaisiin vastata yhdessä tehokkaammin:

  • Tilannetietoisuus: Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteydessä toimiva EU:n hybridianalyysikeskus on tärkeä voimavara. Sen tehtävänä on ottaa vastaan tietoja ja analysoida niitä, mutta se tarvitsee lisää asiantuntemusta voidakseen käsitellä kaikkia hybridiuhkien eri lajeja. Tätä varten keskuksen toimintaa laajennetaan erityisesti kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien sekä vastatiedustelun ja kyberanalyysin osalta.
  • Strateginen viestintä: Korkea edustaja ja komissio kehittävät EU:n strategisen viestinnän valmiuksia aiempien kokemusten pohjalta varmistamalla järjestelmällisen vuorovaikutuksen ja yhdenmukaisuuden nykyisten rakenteiden välillä ja laajentamalla toimintaa muihin EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioihin. Lisäksi käyttöön otetaan aiemmin ilmoitettu disinformaation torjuntaa koskeva suojattu verkkoalusta.
  • Selviytymiskyvyn ja pelotevaikutuksen vahvistaminen kyberturvallisuuden alalla: EU:ssa on kuluneen vuoden aikana ehdotettu useita toimenpiteitä, joilla parannettaisiin kyberuhkiin varautumista ja niiden torjuntaa, kuten EU:n kyberturvallisuuden sertifiointikehystä koskeva ehdotus, vahvemman ja nykyaikaisemman EU:n kyberturvallisuusviraston perustaminen, suunnitelma jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen yhteistyöstä hyökkäystilanteessa ja kyberdiplomatian välineistö. Parlamentin ja neuvoston olisi nyt päästävä kiireellisesti sopimukseen kyberturvallisuusasetuksesta ja hyväksyttävä sähköisen todistusaineiston keräämistä koskevat uudet säännöt. Kyberpuolustusta koskevan koulutuksen koordinointia varten on perusteilla erityinen koulutusfoorumi. On myös tärkeää selvittää kyberhyökkäysten toteuttajat, ja EU kannustaa jäsenvaltioita jatkamaan tähän liittyvää työtä.
  • Selviytymiskyvyn vahvistaminen vihamielisen tiedustelutoiminnan varalta: Koordinointi jäsenvaltioiden kesken ja niiden ja kansainvälisten järjestöjen, erityisesti NATOn, välillä on olennaisen tärkeää. EU:n ulkosuhdehallinto ja komissio ottavat käyttöön entistä tehokkaampia käytännön toimenpiteitä, joiden avulla voidaan pitää yllä ja kehittää EU:n vuorovaikutuskykyä ja torjua näin toimielimiin kohdistuvaa vihamielistä vastatiedustelua. EU:n hybridianalyysikeskukseen hankitaan lisää vastatiedustelua koskevaa asiantuntemusta, jotta se voi laatia yksityiskohtaisia analyyseja ja katsauksia.

Korkea edustaja ja komissio raportoivat tänään myös hybridiuhkien torjuntaa koskevaan yhteiseen kehykseen kuuluvien 22 toimenpiteen täytäntöönpanosta. Toimenpiteet koskevat muun muassa tietojenvaihdon kehittämistä, kriittisen infrastruktuurin suojelun ja kyberturvallisuuden lujittamista sekä yhteiskuntien selviytymiskyvyn parantamista radikalisoitumista ja ääriliikehdintää vastaan. Jäsenvaltiot ovat saaneet kehyksen myötä tukea toimenpiteiden toteuttamiseen, ja EU:n valmiuksia vastata hybridiuhkiin on testattu onnistuneesti NATOn kanssa toteutetuissa harjoituksissa.

Parannetaan varautumista kemiallisiin, biologisiin, säteily- ja ydinuhkiin

Komissio esitti lokakuussa 2017 toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n toimintavalmiutta kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvien riskien varalta. Salisburyn isku sekä kasvava huoli siitä, että terroristit ovat kiinnostuneita näistä aineista ja pystyvät myös käyttämään niitä, osoittavat, että erityisesti kemiallisiin aineisiin liittyvä uhka on todellinen. EU tarkastelee toimenpiteitä, joiden avulla voitaisiin edistää kansainvälisten sääntöjen ja normien noudattamista, esimerkiksi kemiallisten aseiden kieltosopimukseen perustuvan EU:n sanktiojärjestelmän avulla. Samalla komissio vauhdittaa jäsenvaltioiden kanssa tehtävää kemiallisiin uhkiin liittyvää työtä, jotta vuoden 2018 loppuun mennessä voidaan

  • laatia luettelo kemiallisista aineista, joihin liittyy erityisiä turvallisuusuhkia;
  • käynnistää vuoropuhelu toimitusketjuun kuuluvien tahojen kanssa, jotta voidaan puuttua räjähteiden lähtöaineina käytettävien kemikaalien muodostamaan uhkaan;
  • parantaa kemiallisten uhkien havaitsemista tarkistamalla uhkaskenaarioita ja analysoimalla nykyisiä havainnointimenetelmiä;
  • lisätä tietoisuutta pelastustyöntekijöiden ja erityisesti lainvalvontaviranomaisten ja pelastuspalveluhenkilöstön keskuudessa;
  • laatia inventaario tärkeimmistä lääketieteellisistä vastatoimista sekä laboratorio-, hoito- ja muista valmiuksista ja kartoittaa säännöllisesti niiden saatavuus kaikkialla EU:ssa.

Turvallisuusalan ensisijaisten toimien edistyminen

Komission tänään esittämässä turvallisuusunionin edistymistä koskevassa kertomuksessa päivitetään tietoja terroristisen verkkosisällön poistamisesta ja radikalisoitumisen ehkäisemisestä radikalisoitumista käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän 18. toukokuuta esittämän loppuraportin pohjalta. Lisäksi kertomuksessa tarkastellaan edistymistä muissa turvallisuusalan ensisijaisissa toimissa, joita ovat yhteentoimivuus, tietojenvaihto, kyberturvallisuus ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen.

Edellä mainittujen lisäksi komissio esittää tänään EU:n toimintasuunnitelman rautatieliikenteen matkustajien ja henkilöstön turvallisuuden parantamiseksi. Toimintasuunnitelma liittyy komission sitoumukseen parantaa julkisten tilojen suojelua. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on ehkäistä mahdollisia rautatieliikenteeseen kohdistuvia hyökkäyksiä ja vastata niihin ottamalla jäsenvaltioissa käyttöön uusi yhteistyö- ja koordinointikehys, johon sisältyy muun muassa uusi EU:n rautatieliikenteen matkustajien turvallisuusfoorumi.

Lisäksi komissio on esittänyt tänään kertomuksen mahdollisten käteismaksuja koskevien rajoitusten vaikutuksista. Sen mukaan tällaisten rajoitusten avulla ei voitaisi merkittävästi ehkäistä terrorismin rahoitusta, joten komissio ei tässä vaiheessa harkitse säädösehdotusten antamista tästä aiheesta.

Seuraavat vaiheet

Tänään hyväksyttyyn hybridiuhkia koskevaan yhteiseen tiedonantoon on koottu neuvostoa varten tietoja jo vireillä olevasta työstä ja aloista, joilla toimia olisi tehostettava. EU:n jäsenvaltioiden, komission ja korkean edustajan tehtävänä on varmistaa, että sen perusteella toteutetaan ripeästi tarvittavat jatkotoimet.

Komissio jatkaa kaikkiin turvallisuusalan ensisijaisiin toimiin liittyvää työtä ja valmistautuu erityisesti syyskuussa pidettävään valtion- ja hallitusten päämiesten epäviralliseen kokoukseen, jossa on tarkoitus käsitellä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Tausta

Turvallisuus on ollut yksi komission poliittisista painopisteistä Jean-Claude Junckerin puheenjohtajakauden alusta asti. Aihe oli keskeisessä asemassa niin Junckerin komission poliittisissa suuntaviivoissa (heinäkuu 2014) kuin myös tuoreimmassa unionin tilaa käsittelevässä puheessa (13.9.2017).

Erilaiset valtiollisten ja valtiosta riippumattomien ryhmien toimet muodostavat edelleen vakavan ja akuutin uhkan, joka kohdistuu sekä EU:hun että sen jäsenvaltioihin. Hybridisotatoimet ovat moniulotteisia toimenpiteitä, joissa yhdistetään erilaisia pakottavia ja turvallisuutta vaarantavia toimia ja käytetään sekä tavanomaisia että epätavanomaisia keinoja ja taktiikoita. Toimet on suunniteltu niin, että niitä on vaikea havaita tai osoittaa niiden tekijäksi mitään tiettyä henkilöä tai ryhmää. Yhdistyneessä kuningaskunnassa maaliskuussa tehty hermomyrkkyisku korostaa hybridisodankäynnin keinojen monimuotoisuutta ja tarvetta parantaa selviytymiskykyä tällä alalla.

Lisätietoja

Yhteinen tiedonanto: Selviytymiskyvyn ja valmiuksien kehittäminen hybridiuhkien varalta

Yhteinen kertomus hybridiuhkien torjumista koskevan yhteisen kehyksen täytäntöönpanosta (heinäkuu 2017 – heinäkuu 2017)

Tietokooste: Hybridiuhat

Viidestoista raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Liite 1: EU:n toimintasuunnitelma rautatieliikenteen matkustajien turvallisuuden parantamiseksi

Radikalisoitumista käsittelevän korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraportti

Tietokooste: Turvallisuusunioni – Suojeleva Eurooppa

Eurooppa-neuvoston päätelmät Salisburyn iskusta 22.3.2018

Osallistu keskusteluun verkossa: #SecurityEU ja #EUDefence

IP/18/4123

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar